informacyjny RNA lub matrycowy RNA (ang. messenger RNA, template RNA)

Czy pomocne?

Definicja informacyjny RNA lub matrycowy RNA (ang. messenger RNA, template RNA)

Co znaczy:

Skrót polski
mRNA

Skrót
mRNA

Opis hasła
Klasa kwasów rybonukleinowych odkryta w 1961 r przez Francoisa Jacoba i Jacquesa Monoda; syntetyzowane są w procesie transkrypcji genomowego DNA przy udziale polimerazy RNA u bakterii, natomiast polimerazy II (pol II) u eukariontów. Pierwotny produkt transkrypcji DNA nazywany hnRNA zawiera introny - sekwencje usuwane z cząsteczki w procesie wycinania i łączenia powstających fragmentów (eksonów). Dojrzała cząsteczka mRNA na swym końcu 5' ma grupę trójfosforanową, pppG lub pppA (tzw. czapeczka), zaś na końcu 3' - poli A. W wyniku metylacji grup 2'-hydroksylowej i atomu azotu adeniny mRNA zawiera zmodyfikowane nukleozydy (N6-metyloadeninę, m6A) (patrz nietypowe zasady). Cząsteczka mRNA jest jednołańcuchowa i ma stosunkowo krótki czas życia, stanowi matrycę dla rybosomalnej syntezy białka. Taką samą funkcję mogą pełnić łańcuchy + RNA niektórych wirusów RNA (bez transkrypcji), a także syntetyczne polinukleotydy.

Czym jest informacyjny RNA lub matrycowy RNA (ang. messenger RNA, template RNA znaczenie w Słownik na I .