nitrogenaza kompleks co to znaczy
Definicja nitrogenaza lub kompleks nitrogenazy (ang. nitrogenase; nitrogenase complex). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja nitrogenaza lub kompleks nitrogenazy (ang. nitrogenase; nitrogenase complex)

Co znaczy:

Opis hasła
Nitrogenaza jest enzymem katalizującym biologiczne wiązanie azotu i występuje tylko w organizmach prokariotycznych. Jest to kompleks złożony z dwu białek: Fe białka, nazywanego też reduktazą nitrogenazy i MoFe białka, nazywanego nitrogenazą lub dinitrogenazą. Fe białko jest kodowane przez gen nifHi występuje jako alfa2 homodimer o masie cząsteczkowej ~ 60 kDa. MoFe białko jest heterotetramerem alfa2beta2 o masie cząsteczkowej ~240 kDa. Podjednostka alfa jest kodowana przez gen nifD, podjednostka beta jest kodowana przez gen nifK. Fe białko zawiera miejsce wiązania MgATP i służy jako obligatoryjny dawca elektronów dla MoFe białka, czyli właściwej nitrogenazy, która wiąże i redukuje N2. Reakcja redukcji 1 cząsteczki azotu katalizowana przez nitrogenazę jest przedstawiana w postaci równania:

N2 + 8e- + H+ + 16MgATP -> 2NH3 + H2 + 16MgADP + 16Pi

Redukcji N2 zawsze towarzyszy uwalnianie wodoru. Przypuszcza się, że w naturalnych warunkach ilość ATP potrzebna do redukcji 1 cząsteczki N2 wzrasta do 20-30 cząsteczek. Systemy wiążące azot w różnych organizmach prokariotycznych (Archea i Eubacteria) są homologiczne i wszystkie wymagają MgATP jako źródła energii.

Czym jest nitrogenaza lub kompleks nitrogenazy (ang. nitrogenase; nitrogenase complex) znaczenie w Słownik na N .