transportery transporters co to znaczy
Definicja transportery ABC (ang. ABC transporters). Czym jest pełniące funkcje transportowe; należą.

Czy pomocne?

Definicja transportery ABC (ang. ABC transporters)

Co znaczy:

Opis hasła
Transportery ABC to białka pełniące funkcje transportowe; należą do nadrodziny białek ABC czyli białek posiadających kasetę wiążącą ATP (ang. ATP-binding cassette, ABC). Białka należące do tej największej spośród wyróżnianych obecnie nadrodzin białek występują u wszystkich grup organizmów, od archebakterii do ssaków. Nie wszystkie białka z tej nadrodziny są transporterami, lecz znakomita większość z nich pełni funkcje transportowe lub jest o nie podejrzewana.

Transportery ABC prokariontów są złożone z kilku osobno syntetyzowanych podjednostek. W komórkach eukariontów białka te występują jako pojedyncze łańcuchy polipeptydowe zawierające zawsze pewne elementy strukturalne. Jednym z nich jest właśnie domena (kaseta) wiążąca ATP. Drugim elementem struktury transporterów ABC jest rejon przezbłonowy, w skład którego wchodzą odcinki przebijające dwuwarstwę lipidową błony. Początkowo wydawało się, że odcinków takich musi być sześć; nowsze dane sugerują możliwe wyjątki od tej reguły. Transportery ABC zawierające jedną domenę wiążącą ATP i jeden rejon przezbłonowy ("hemitransportery") występują w błonach wewnętrznych komórek eukariotycznych. W błonie plazmatycznej tych komórek obecne są natomiast transportery ABC, których cząsteczki są dwukrotnie większe i zawierają dwie domeny wiążące ATP i dwa rejony przezbłonowe. Niewątpliwie powstały one drogą duplikacji czy fuzji genów hemitransporterów ABC (heterodimerów). Wskazuje na to homologia sekwencji obu "połówek". Wydaje się, że "pełne" transportery ABC działają jako monomery, natomiast hemitransportery aktywne są jako homo- czy (raczej) heterodimery (znane są przykłady funkcjonowania homodimerów hemitransporterów ABC w komórkach bakterii, jednak w komórkach ssaków, jak dotychczas, znamy jedynie przykłady funkcjonalnych heterodimerów). Ogólnie, podobieństwo sekwencji pomiędzy różnymi transporterami ABC jest niskie (z wyjątkiem rejonów wiążących ATP). Wydaje się, że wiele kombinacji reszt aminokwasowych o odpowiedniej hydrofobowości może wytworzyć wystarczająco podobne regiony przezbłonowe transporterów, konserwatyzm sekwencji tych regionów nie był więc ewolucyjnie konieczny.

Działanie transporterów ABC jest różnorakie. W komórkach bakterii transportery ABC uczestniczą w pobieraniu substancji odżywczych występujących w otoczeniu w małych stężeniach (cukrów, aminokwasów, jonów metali i witamin) i w eksporcie białek (hemolizyny A i kolicyny V z komórek Escherichia coli, proteaz z komórek Erwinia, cyklolizyny z komórek Bordetella pertussis). Transporter STE6 eksportuje feromon płciowy a z komórek Saccharomyces cerevisiae.

Całkowicie zsekwencjonowany genom drożdży S. cerevisiae zawiera 29 genów odpowiadających transporterom ABC. Należy przypuszczać, że genom człowieka zawiera ich znacznie więcej.

patrz też: poszczególne transportery

Czym jest transportery ABC (ang. ABC transporters) znaczenie w Słownik na T .