anionorodnik ponadtlenkowy co to znaczy
Definicja anionorodnik ponadtlenkowy lub anion ponadtlenkowy (ang. superoxide radical anion). Czym.

Czy pomocne?

Definicja anionorodnik ponadtlenkowy lub anion ponadtlenkowy (ang. superoxide radical anion)

Co znaczy:

Skrót polski
O2-.

Opis hasła
Anionorodnik ponadtlenkowy jest produktem jednoelektronowej redukcji cząsteczki tlenu (Tabela 1). Głównym jego źródłem w komórkach aerobowych jest łańcuch oddechowy; pewna frakcja tlenu (oceniana na 1-5%) ulega w mitochondriach nie czteroelektronowej redukcji (której produktem jest woda), lecz jednoelektronowej redukcji. Anionorodnik ponadtlenkowy powstaje także jako produkt jednoelektronowego utleniania przez tlen jonów metali ziem przejściowych, tioli, hydrochinonów i niektórych innych związków. Duże ilości O2. wytwarzane są przez błonową oksydazę NADPH w aktywowanych fagocytach; enzym ten jest też obecny, jak się wydaje, w błonach plazmatycznych niektórych innych komórek.
Anionorodnik ponadtlenkowy nie jest zbyt reaktywny - w komórce uszkadza głównie centra żelazowo-siarkowe białek. W nieobecności innych substancji ulega spontanicznej dysmutacji do tlenu i nadtlenku wodoru:

O2. + O2. + 2H+ ® O2 + H2O2

Reakcję tę znacznie przyspiesza dysmutaza ponadtlenkowa.

W reakcji anionorodnika ponadtlenkowego z tlenkiem azotu powstaje nadtlenoazotyn:

O2. + NO. ® ONOO

Anionorodnik ponadtlenkowy jest utleniaczem bądź reduktorem. Redukuje jony Fe3+, cytochrom c i wiele barwników (np. błękit nitrotetrazoliowy), ale utlenia niektóre substancje (np. adrenalinę, NADH).

patrz też: dysmutaza ponadtlenkowa; nadtlenek wodoru; ponadtlenek wodoru; reaktywne formy tlenu; rodnik wodorotlenowy.

Tabela 1. Struktura elektronowa anionorodnika ponadtlenkowego.

OrbitaleO2.
s*2p
p*2p
áâ
á­
p2p
áâ
áâ
s2p
áâ
s*2s
áâ
s2s
áâ
s*1s
áâ
s1s
áâ

Czym jest anionorodnik ponadtlenkowy lub anion ponadtlenkowy (ang. superoxide radical anion) znaczenie w Słownik na A .