jakość życia co to znaczy
Co znaczy niepełnosprawność - konteksty?. Co to jest i praktycznych problemów jakości życia osób.

Czy pomocne?

Jakość życia a niepełnosprawność - konteksty psychopedagogiczne

Definicja z ang. Quality of life and disability - contexts psychopedagogic, z niem. Lebensqualität und Behinderung - Zusammenhängen psychopädagogischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UMCS, Lublin 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,369 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.68 kg
Zagadnienia: jakość życia
ISBN: ISBN 83-227-2589-2
Opis: Zamieszczone w publikacji opracowania dotyczą teoretycznych i praktycznych problemów jakości życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Autorzy artykułów, prezentujący różne środowiska naukowe i odmienne koncepcje badawcze, ukazują złożoność poruszanej problematyki. Dokonują wieloaspektowej analizy uwarunkowań jakości życia osób niepełnosprawnych. Przybliżają sporo interesujących ze względów poznawczych i pragmatycznych problemów jakości życia osób z upośledzeniem umysłowym i osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Podejmują także zagadnienia z dziedziny pedagogiki korekcyjnej i terapeutycznej w kontekście jakości życia. Adresatem książki są przede wszystkim studenci pedagogiki i psychologii, w szczególności studenci pedagogiki specjalnej. Kierowana jest ona także do pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, lekarzy, a również opiekunów osób niepełnosprawnych.
Spis treści:
  • Część I. UWARUNKOWANIA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Jakość życia osób niepełnosprawnych - wielość spojrzeń Rodzaj niepełnosprawności a poczucie jakości życia Parametry jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych w świetle raportu EURYDICE Rola szablonowych i współczesnych rozwiązań norweskich w tworzeniu społeczeństwa integracyjnego Nauka jako wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych. Studium pedagogiczne na tle gwarancji prawnych Znaczenie doświadczeń edukacyjnych dla formowania się tożsamości osób niepełnosprawnych - badanie przypadku Dziecko o szczególnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej - mity a rzeczywistość Wzajemne relacje emocjonalne pomiędzy dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych Kształcenie indywidualne uczniów jako specyficzna oferta edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych Poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Doniesienie z badań Niektóre aspekty poczucia jakości życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym Student z niepełnosprawnością - zadania i wyzwania Możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w roli studentów uczelni wyższych. Komunikat z badań
  • Część II. PROBLEMY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM Koncepcja jakości życia osób z upośledzeniem umysłowym w niektórych współczesnych ujęciach teoretycznych Strategie ilościowe i jakościowe w komplementarnej diagnozie jakości życia osób z lekkim upośledzeniem umysłowym - metodologiczne wnioski z badań Indywidualne i instytucjonalne uwarunkowania aktywności uczestników WTZ w momencie wolnym Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży posiadającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową Ocena niektórych niekorzystnych czynników tkwiących w rodzinie uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim - w świetle opinii studentów pedagogiki specjalnej Obraz rodziny w percepcji młodzieży z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego - stan aktualny a przewidywania dotyczące przyszłości Obraz siebie młodzieży upośledzonej umysłowo Cele i dążenia życiowe młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim na tle jej pełnosprawnych rówieśników
  • Część III. PEDAGOGIKA KOREKCYJNA I TERAPEUTYCZNA W KONTEKŚCIE JAKOŚCI ŻYCIA Pedagogiczne możliwości wspierania opieki hospicyjnej i paliatywnej Wpływ usprawniania ruchowego na przebieg procesu rehabilitacji zawodowej inwalidów Więzi emocjonalne w rodzinach dzieci przewlekle chorych badanie strukturalnych aspektów poczucia jakości życia dziewcząt z kliniczną postacią zaburzeń odżywiania Jakość sytuacji szkolnej dzieci z dysleksją rozwojową Przystosowanie szkolne dzieci z trudnościami w uczeniu się Leczenie osoby z giełkotem a jakość jej życia. Studium przypadku
  • Część IV. PRAWDA I MITY O JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SENSORYCZNĄ Podstawy systemowych rozwiązań w edukacji dzieci z uszkodzonym słuchem Samoocena jako system sterujący jakość życia i zachowanie przystosowawcze osób niesłyszących Nauczanie języka polskiego studentów niesłyszących jako działanie zmierzające do podniesienia statusu społecznego Zaburzenia przetwarzania struktur rytmicznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) i dysfunkcjami słuchowymi Nabywanie umiejętności słuchowych poprzez dorosłych pacjentów implantowanych Ciszę i ciemność pokonam - heroiczna postawa pacjentki z zespołem Ushera Wsparcie społeczne a poczucie jakości życia młodzieży słabo widzącej Niezależność osób niewidomych, a więc rzeczywistość - oczekiwania - utrudnienia Wiadomości o autorach

Czym jest znaczenie w Słownik na J .