produkty lecznicze stosowane co to znaczy
Co znaczy stosowane w weterynarii?. Co to jest weterynarii'' zawiera aktualne wiadomości o.

Czy pomocne?

Produkty lecznicze stosowane w weterynarii

Definicja z ang. Medicinal products for veterinary use, z niem. Arzneimittel für den tierärztlichen Gebrauch.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,919 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 1.29 kg
Zagadnienia: produkty lecznicze stosowane
ISBN: ISBN 83-88157-36-1
Opis: Publikacja ''Produkty lecznicze wykorzystywane w weterynarii'' zawiera aktualne wiadomości o produktach leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu w Polsce. Tj. pierwsza tego typu publikacja od ukazania się w 2001 roku opracowania ''Leki weterynaryjne'' wydanego przez Instytut Leków. Niniejsze wydawnictwo jest zbiorem monografii produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na mocy decyzji Ministra Zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 533 z późn. zm.) i wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każda z monografii została przygotowana na podstawie aktualnie obowiązującej Charakterystyki Produktu Leczniczego, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji (stan na 31 lipca 2006 r.). Pierwsza część publikacji przedstawia 1063 produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w procedurze narodowej i wzajemnego uznania. Druga część omawia 105 produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenia wydane przez Radę Unii Europejskiej albo Komisję Europejską w drodze europejskiej procedury centralnej. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) NR 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi i ustanawiającego Europejską Agencję Leków (Dz. U. L136 z 30.4.2004, str. 1), niniejsze pozwolenia są istotne w całej Wspólnocie. Nadają one w każdym Kraju Członkowskim, w tym w Polsce, te same prawa i nakładają te same wymogi, co pozwolenia wydane przez to Kraj Członkowskie. Każda monografia zawiera nazwę handlową produktu leczniczego, postać farmaceutyczną, jego skład, gatunki zwierząt, właściwości, wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje, dawkowanie i wykorzystywanie, drogi podania, czas karencji, warunki przechowywania, czas ważności, ostrzeżenia, wielkości opakowań, podmiot odpowiedzialny. Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku gdy nie ma odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt, doktor weterynarii, w celu ratowania życia albo zdrowia zwierzęcia, a w szczególności w celu ograniczenia cierpienia zwierzęcia, może zastosować u zwierzęcia albo grupy zwierząt również wytwór leczniczy dopuszczony do obrotu dla ludzi. Tj. możliwe w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla innego gatunku zwierząt lub dla tego samego gatunku, lecz z innym wskazaniem stosowania. Dane zawarte w publikacji są niezbędne szczególnie w pracy lekarzy weterynarii, hurtowni weterynaryjnych, organów nadzoru weterynaryjnego, a również innych jednostek i instytucji, które ze względów zawodowych zajmują się działalnością związaną z wytwarzaniem, dystrybucją i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych. Mamy nadzieję, że przedstawione opracowanie znajdzie uznanie także jako pewnego rodzaju przewodnik w dziedzinie współczesnej medycyny weterynaryjnej zarówno dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, jak i lekarzy praktyków.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na P .