profilaktyczna opieka co to znaczy
Co znaczy opieka zdrowotna nad pracującymi cz. 3?. Co to jest pomiędzy innymi poprzez wyznaczanie i.

Czy pomocne?

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi cz. 3

Definicja z ang. Preventive Health Care for working parts. 3, z niem. Gesundheitsvorsorge für Verschleißteile. 3.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,74 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.12 kg
Zagadnienia: profilaktyczna opieka
ISBN: ISBN 83-88261-79-7
Opis: Higieniczny nadzór nad warunkami pracy jest realizowany pomiędzy innymi poprzez wyznaczanie i regulowanie przepisami prawa wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Jednym z narzędzi profilaktyki medycznej są lekarskie badania profilaktyczne, których zakres i częstotliwość ustala doktor sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną w oparciu o ''Wskazówki metodyczne w kwestii przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników''. W części dotyczącej chemicznych substancji toksycznych ''Wskazówki...'' zostały opracowane tylko dla 53 czynników chemicznych, z kolei normatywy higieniczne zostały wyznaczone dla 479 substancji chemicznych. Taka przypadek jest nieprawidłowa i stwarza ryzyko popełnienia błędu w ocenie następstw zdrowotnych narażenia zarówno poprzez lekarzy podstawowych jednostek służby medycyny pracy, sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną, jak i lekarzy orzekających o chorobach zawodowych. Trzecia część monografii jest kontynuacją przedsięwzięcia, którego celem jest systematyczne uzupełnianie procedur przeprowadzania badań profilaktycznych dla toksycznych substancji chemicznych, nieuwzględnionych we ''Wskazówkach...''. Pośród następnych 25 substancji chemicznych siedem wykazuje miejscowe działanie drażniące i/albo uczulające na błony śluzowe dróg oddechowych, aparat ochronny oczu i///albo skórę, trzynaście – działanie drażniące i toksyczne działanie układowe, a pozostałe pięć – działanie układowe.
Spis treści:
  • 1. Wyraz wstępne 2. Charakterystyka aktualnej sytuacji dotyczącej warunków pracy i narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne w gospodarce narodowej w Polsce 3. Konsekwencje zdrowotne narażenia zawodowego na toksyczne substancje chemiczne w środowisku pracy 4. Niektóre czynniki chemiczne – procedury przeprowadzania badań profilaktycznych 4.1. Związki o działaniu drażniącym i/albo uczulającym na błony śluzowe dróg oddechowych, aparat ochronny oczu i///albo skórę 4.1.1. Etyloamina 4.1.2. Dietyloaminy 4.1.3. Chlorek chloroacetylu 4.1.4. 2-Cyjanoakrylan metylu 4.1.5. Akrylan hydroksypropylu (mieszanina izomerów) 4.1.6. Disiarczek dimetylu (DMDS) 4.1.7. 3-(2,3-Epoksypropoksy)propan (EAG),(eter allilowo-glicydowy) 4.2. Związki o działaniu drażniącym i toksycznym działaniu układowym 4.2.1. Fosfan 4.2.2. Akrylan metylu 4.2.3. Akrylan etylu 4.2.4. Eter diizopropylowy 4.2.5. Tiuran 4.2.6. Krezole (mieszanina izomerów) 4.2.7. Spaliny silnika Diesla 4.2.8. Glin metaliczny 4.2.9. 1,4-Dioksan 4.2.10. 2-Etyloheksan-1-ol (EH) 4.2.11. Izooktan-1-ol 4.2.12. Kwas pikrynowy (2,4,6-trinitrofenol) 4.2.13. 2-(Dibutyloamino)etanol 4.3. Związki o toksycznym działaniu układowym 4.3.1. Nitrobenzen 4.3.2. Tritlenek glinu (dymy i pyły) 4.3.3. Propen 4.3.4. 2,2-Iminodietanol (DEA) 4.3.5. 4,4’-Metylenodianilina (MDA)

Czym jest znaczenie w Słownik na P .