rozważania kliniczne co to znaczy
Co znaczy kliniczne i opiekuńcze w chorobach?. Co to jest . Co to jest opiekuńcze w chorobach.

Czy pomocne?

Rozważania kliniczne i opiekuńcze w chorobach układu nerwowego

Definicja z ang. Considerations and clinical care in diseases of the nervous system, z niem. Überlegungen und klinische Versorgung bei Erkrankungen des Nervensystems.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UMCS, Lublin 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka,288 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.56 kg
Zagadnienia: rozważania kliniczne
ISBN: ISBN 0066-2240
Opis:
Spis treści:
 • Neurological consequences of vitamin B12 deficiency and resulting implications for nursing. Następstwa neurologiczne niedoboru witaminy B12 i wynikające implikacje dla pielęgnowania
 • Nursing problems in patients with dementia based on an example from a Social Care Home Problemy pielęgnacyjne u osób z zespołem otępiennym na przykładzie Domu Opieki Społecznej
 • Specific problems with nursing of patients after major vascular operation. Specyficzne problemy opieki pooperacyjnej u chorych po rozległych zabiegach naczyniowych
 • Complex nursing care of a patient with Alzheimer's disease. Kompleksowe postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z chorobą Alzheimera
 • Nervous mechanizm disorders in elderly patients and their influence on activities of daily living. Schorzenia układu nerwowego u osób w wieku podeszłym i ich wpływ na czynności życia codziennego
 • The estimation of the quality of postsurgery neurosurgical care. Ocena jakości pooperacyjnej opieki neurochirurgicznej
 • Quality of sick's life after endarterectomy carotid internal artery in dependence from operating methods. Jakość życia chorych po udrożnieniu tętnicy szyjnej wewnętrznej w zależności od sposoby operacyjnej
 • Nursing and postoperative medical care after carotid endarterectomy. Opieka medyczna u pacjentów po zabiegach na tętnicach szyjnych
 • Nursing Parkinson's disease patients undergoing stereotactic surgeries. Działania pielęgniarskie wobec pacjenta z chorobą Parkinsona poddanego zabiegowi stereotaktycznemu
 • Changes of material-consumption function diabetic family. Zmiany w funkcji materialno - konsumpcyjnej rodziny z osobą chorą na cukrzycę
 • Changes In realisation of material-consumption function diabetic family. Zmiany w realizacji czynności funkcji materialno-konsumpcyjnej w rodzinie z osobą chorą na cukrzycę
 • The neurosurgical care of the ill undergone the crani-cerebral injury during all the hospital treatment stages. Opieka neurochirurgiczna nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym na wszystkich etapach leczenia szpitalnego
 • The nurse treatment of the ill with cervical backbone pain syndrome. Postępowanie pielęgniarskie nad chorym z zespołem bólowym kręgosłupa szyjnego
 • Extreme Lateral Lumbar Disc Herniation. Skrajnie boczne przepukliny dysków w odcinku lędźwiowym
 • Patienfs satisfaction with the health care - ways of leading of researches. Satysfakcja pacjenta z opieki medycznej - metody przeprowadzania badań
 • Patient's satisfaction with the health care in hospital surgery wards. Satysfakcja pacjenta z opieki medycznej w szpitalnych oddziałach zabiegowych
 • Tumor of vertebral body Th 2 - titanium cage as vertebral body prosthesis with transpedicular fixation - case report. Protezowanie trzonów górnego odcinka piersiowego z dostępu tylno-bocznego przy użyciu klatek międzytrzonowych i stabilizacji transpedikularnej w guzach kręgów - opis przypadku
 • Failed back surgery syndrome. Dolegliwości bólowe po usunięciu dysku lędźwiowego
 • Surgical treatment of thoracic disc herniations aby costotransversectomy approach. Leczenie operacyjne przepuklin dysków piersiowych na drodze costotransversectomii
 • Circumstances accompaning aneurysmal haemorrhage. Okoliczności występowania krwawienia podpajęczynówkowego z tętniaków wewnątrzczaszkowych
 • Patienfs knowledge and expectations who underwent coronary angioplasty. Wiedza i oczekiwania pacjentów poddawanych zabiegom plastyki naczyń wieńcowych
 • The quality and accessibility of medical services, offered aby doctor in private medical studies in the patients opinion. Jakość i dostępność usług medycznych, oferowanych przez lekarzy w prywatnych gabinetach lekarskich w ocenie pacjentów
 • Rehabilitation problems of older people after the stroke. Problemy rehabilitacji osób starszych po udarze mózgu
 • The functional handicap at incapable persons to independent existence with reason illness organ of movement and service of care. Niepełnosprawność funkcjonalna u osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu schorzeń narządu ruchu a świadczenie opieki
 • Functional assessment of Parkinson's disease patients' state after surgical treatment. Ocena funkcjonalna stanu chorego po leczeniu operacyjnym choroby Parkinsona
 • From heteronomy to autonomy of nursing profession in Poland: transformations in education. Od heteronomii do autonomii pielęgniarstwa w Polsce: przemiany w systemie kształcenia
 • Analysis of the Polish Code of Medical Ethics in aspect of its linguistic correctness. Badanie Kodeksu Etyki Lekarskiej pod względem poprawności językowej
 • Factors influencing the oceurrence of post-puncture syndromem. Czynniki wpływające na występowanie zespołów popunkcyjnych
 • Nurses' Participation in Nutritional Treatment of Patients with Neurological Diseases. Udział pielęgniarek w leczeniu żywieniowym pacjentów z chorobami neurologicznymi
 • Schizophrenia and dementia with early onset- raport of a case. Schizofrenia a zespół otępienny o wczesnym początku - opis przypadku
 • Somatic patients with depression. Depresja u pacjentów chorych somatycznie
 • Percutaneus vertebroplasty as a method of treatment of painful spine in different spinal pathologies. Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa w przebiegu osteoporozy sposobem przezskórnej wertebroplastyki
 • Patient's rehabilitation with spinal cord injuries. Postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów po urazach kręgosłupa i rdzenia kręgowego
 • Cervival pain on the base of a disc damage and degenerative changes regerding post trauma injuries. Rehabilitacja uzdrowiskowa w bólach odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Depression at Parkinson's disease. Depresja w przebiegu choroby Parkinsona
 • Burnout syndrome in the work of midwives - and the personality traits. Zjawisko wypalenia w pracy zawodowej położnych a cechy osobowości
 • Burnout syndrome in the group of nurses from surgical wards Zespół wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek oddziałów chirurgicznych
 • Nursing care of patients with a diagnosis of Malignant Neuroleptic Syndrome in the psychiatrie ward. Pielęgnowanie pacjenta z rozpoznaniem złośliwego zespołu neuroleptycznego w warunkach oddziału psychiatrycznego
 • Disorders in a behaviour of a child coming from a pathological family (case study) - the nurse's role. Zaburzenia w zachowaniu dziecka z rodziny patologicznej (studium przypadku) - rola pielęgniarki
 • The estimation of intracranial pressure (ICP) and jugular bulb blood saturation (SjO2) in patient with head injury after cardiac arest. Ocena zmian ciśnienia wewnątrzczaszkowego (ICP) i utlenowania mózgowia (SjO2) u chorego z urazem głowy po zatrzymaniu krążenia
 • Nursing care and rehabilitation process for patients with cerebro- cranial injuries. Pielęgnowanie i rehabilitacja osób po urazach czaszkowo-mózgowych
 • History of patients with dysphagia prior to specialistic care - analysis of casus. Badanie losów pacjentów z objawami dysfagii przed zgłoszeniem się do leczenia specjalistycznego
 • Punctual scales applied to opinion degree of damage brain on section of apoplexy. Skale punktowe wykorzystywane do oceny stopnia uszkodzenia mózgu na oddziałach udarowych
 • Nursing professional improvement in neurology and neurosurgery Doskonalenie zawodowe pielęgniarek w dziedzinie neurologii i neurochirurgii
 • Under and postgraduate education schemat in the scope of neurology nursing. Schemat kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego
 • Surgical treatment, nursing and rehabilitation in patients with metastases to the spine. Leczenie chirurgiczne, opieka pielęgniarska i leczenie rehabilitacyjne chorych z przerzutami do kręgosłupa
 • The level of depression in patients with multiple sclerosis. Determinanty poziomu depresji u chorych na stwardnienie rozsiane
 • The selfassessment of health patients with multiple sclerosis using Barthela scale. Stan zdrowia osób chorych na stwardnienie rozsiane w samoocenie a mierzony skalą Barthela
 • Problemy pielęgnacyjne i psychosocjalne osób z zaburzeniami nerwicowymi
 • Postępowanie pielęgniarki w stanach zaburzeń snu u osób zdrowych i chorych psychiczni
 • Nursing care of the patient suffering from paranoid schizophrenia according to H. Peplau's schemat - case history. Opieka pielęgniarska nad chorą na schizofrenię paranoidalną wg modelu H. Peplau - studium przypadku
 • The sense of coherence (SOC) and family violence in adolescents. Poczucie koherencji (SOC) a przemoc w rodzinie u młodzieży
 • Occipital neuralgia. Neuralgia potyliczna
 • The significance of surgical treatment for brain gliomas. Rola chirurgicznego leczenia glejaków mózgu
 • Anterior spondylodesis of cervical spine using carbon fiber cages. Spondylodeza przednia kręgosłupa szyjnego przy użyciu implantów węglowych
 • Early results after surgical treatment of lumbar disc disease using Oswestry Disability Cjuestionnaire. Wczesne wyniki leczenia operacyjnego dyskopatii lędźwiowej oceniane Oswestrowskim Kwestionariuszem Niesprawności
 • Functional capacity in intracranial aneurysm patients in the early post operative stage. Wydolność funkcjonalna chorych we wczesnym okresie po operacji tętniaka śródczaszkowego
 • Vertebrobasilar insufficiency and other abnormalities of vertebral arteries in imaging examinations. Zespól kręgowo-podstawny i inne patologie tętnic kręgowych w badaniach obrazowych
 • S-100b protein plasma level as a evaluation marker of patienfs neurological state and bleeding severity after aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Poziom białka S-100b w surowicy krwi jako dodatkowy wskaźnik oceny stanu chorego po krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka mózgu
 • Unusual case of iatrogenic traumatic aneurysm on anterior cerebral artery-case raport. Niezwykły system powstania jatrogennego tętniaka tętnicy mózgu przedniej
 • Nurse's role in care of child with brain tumor. Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z guzem mózgu
 • Support as nurses's practical activity in relation to children with brain tumors and them parents. Wsparcie jako praktyczna działalność pielęgniarek w stosunku do dzieci z guzami mózgu i do ich rodziców

Czym jest znaczenie w Słownik na R .