rynek leków własność co to znaczy
Co znaczy Rynek leków a własność intelektualna?. Co to jest intelektualnej w procedurze.

Czy pomocne?

Rynek leków a własność intelektualna

Definicja z ang. Drug market and intellectual property, z niem. Arzneimittelmarkt und geistiges Eigentum.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,323 str., Wymiary: 130 x 205 mm , Waga: 0.42 kg
Zagadnienia: rynek leków własność
ISBN: ISBN 83-7444-268-9
Opis: W książce omówiono prawną problematykę ochrony własności intelektualnej w procedurze dopuszczania do obrotu produktów leczniczych w Polsce, w stanach zjednoczonych ameryki i w UE (tak zwany procedura centralna i procedura wzajemnego uznania pozwoleń). Autorka najpierw przedstawia postępowania w kwestii dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego, a następnie zagadnienia powiązane z odpowiedzialnością z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w takich postępowaniach, zakres tej odpowiedzialności i tryb dochodzenia roszczeń. Książkę zamykają rozważania na temat kierunków pożądanych zmian przepisów obowiązujących obecnie w UE i w Polsce i krytyczna badanie dokonanej w tym zakresie w UE nowelizacji dyrektyw wspólnotowych 2001/82/EC i 2001/83/EC. Niniejsza publikacja jest efektem badań naukowych i dziesięcioletniego doświadczenia zdobytego w pracy w przemyśle farmaceutycznym.
Spis treści:
  • UWAGI WPROWADZAJĄCE 1. Funkcjonowanie ''rynku leków'' - przypadek faktyczna 2. Aspekty prawne funkcjonowania ''rynku leków''
  • PROBLEMY PRAWNE PROCEDURY DOPUSZCZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH 1. Definicje podstawowe 2. Gwarancje ochrony interesów wnioskodawcy na etapie wszczęcia postępowania 3. Gwarancje ochrony interesów wnioskodawcy na etapie rozpoznawania wniosku 4. Gwarancje ochrony interesów wnioskodawcy po zakończeniu postępowania 5. Gwarancje ochrony interesów wnioskodawcy w postępowaniu dotyczącym tak zwany wzajemnego uznania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PROCEDURZE DOPUSZCZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH 1. Odpowiedzialność organu prowadzącego postępowanie 2. Odpowiedzialność pracowników organu prowadzącego postępowanie i odpowiedzialność osób trzecich współpracujących z tym organem 3. Odpowiedzialność wnioskodawcy z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej 4. Tryb dochodzenia roszczeń 5. Podsumowanie
  • PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH DE LEGE FERENDA 1. Gwarancje ochrony praw własności intelektualnej po nowelizacji prawa farmaceutycznego Wspólnoty Europejskiej 2. Propozycja rozwiązań prawnych w dziedzinie wzmocnienia gwarancji ochrony praw własności intelektualnej w procedurze dopuszczania do obrotu produktów leczniczych w prawie Wspólnoty Europejskiej
  • WNIOSKI KOŃCOWE
  • Lista POWOŁANYCH AKTÓW PRAWNYCH
  • Lista POWOŁANEGO ORZECZNICTWA
  • Lista WYKORZYSTANYCH PUBLIKACJI
  • Lista STRON INTEMETOWYCH

Czym jest znaczenie w Słownik na R .