ubezpieczenia społeczne co to znaczy
Co znaczy społeczne - zbiór przepisów z zakresu?. Co to jest prawnych z dwóch zagadnień z zakresu.

Czy pomocne?

Ubezpieczenia społeczne - zbiór przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Definicja z ang. Social insurance - a set of regulations on social insurance benefits relating to cash sickness and maternity and accidents at work and occupational diseases, z niem. Sozialversicherung - eine Reihe von Vorschriften über die Sozialversicherungsleistungen in Bezug auf Geldleistungen bei Krankheit und Mutterschaft und Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: CeDeWu, Warszawa 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,173 str., Wymiary: 160 x 230 mm
Zagadnienia: ubezpieczenia społeczne
ISBN: ISBN 83-87885-88-6
Opis: Niniejsze opracowanie jest kompleksowym zbiorem aktów prawnych z dwóch zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Obejmuje on ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (zwane chorobowym) i ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwane wypadkowym). Połączenie tych dwóch bardzo rozległych działów prawa nie jest przypadkowe, bo przepisy zawarte w tym zbiorze, są przepisami najczęściej stosowanymi przez pracodawców w odniesieniu do pracowników, a ich nieznajomość i błędne wykorzystywanie może wiązać się z szeregiem negatywnych konsekwencji ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy i innych. Trudno zresztą przecenić wartość norm prawnych zawartych w tym zbiorze biorąc pod uwagę, że normuje on kwestie takie jak prawo do zasiłku chorobowego, rehabilitacyjnego, wyrównawczego, macierzyńskiego i opiekuńczego, a również zagadnienia powiązane z wypadkami przy pracy, czy też wypadkami powstałymi w szczególnych okolicznościach
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Część I. PRZEPISY DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA
 • 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy
 • 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego i szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku
 • 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy i formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich
 • 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się płaca z 12 miesięcy kalendarzowych
 • 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych i zasiłku chorobowego
 • 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych
 • Część II. PRZEPISY DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
 • 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
 • 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym albo długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku i postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania
 • 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
 • 5. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków albo chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
 • 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i sposobu ich dokumentowania, a również zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
 • 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy i związanego z nią trybu postępowania
 • 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy i wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia i innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
 • 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy albo z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy albo z pracy i terminu jej sporządzania

Czym jest znaczenie w Słownik na U .