Rówieśniczych interakcjach w młodzieży dewiacyjne zachowania

Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych

Tytuł książki w oryginale: Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych
  Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych
Autor (autorzy): Bronisław Urban
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,118 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.24 kg
ISBN: ISBN 83-233-2013-6
Opis: Książka odnosi się do ważnego problemu pedagogiki resocjalizacyjnej, jakim jest rola relacji rówieśniczych w determinowaniu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. W krajowej literaturze pedagogicznej i psychologicznej odczuwało się brak kompleksowego opracowania na ten temat, dlatego praca Bronisława Urbana wypełnia istniejącą lukę. Należy podkreślić, że Autor podjął się realizacji zadania, które jest bardzo aktualne i ważne dla praktyki resocjalizacyjnej, w ostatnich bowiem latach lawinowo wzrasta liczba dzieci i młodzieży wykazujących objawy dewiacji o charakterze antyspołecznym. Występujące u nich zaburzenia na ogół spotykają się z niezrozumieniem i brakiem tolerancji ze strony otoczenia społecznego (tj. nauczycieli, rówieśników i rodziców), co sprzyja ich pogłębianiu i utrwalaniu w cyklu rozwojowym. Książka istotnie wzbogaca wiedzę pedagogiczną dotyczącą społecznych determinantów rozwoju zachowań dewiacyjnych; jest adresowana do wychowawców i rodziców młodzieży zagrożonej tego rodzaju patologią oraz studentów kierunków pedagogicznych.
Spis treści:
  • Rozdział pierwszy ZACHOWANIA DEWIACYJNE WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY 1. Tendencje we współczesnej przestępczości młodzieży 2. Główne interpretacje teoretyczne 2.1. Ujęcie psychologiczne 2.2. Interpretacje socjologiczno-kulturowe. Rola czynników społecznych
  • Rozdział drugi TEMPERAMENTALNE UWARUNKOWANIA ZRÓŻNICOWAŃ ZABURZEŃ W ZACHOWANIU 1. Biopsychiczne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego 2. Współczesne badania nad uwarunkowaniami biopsychicznymi 3. Teoretyczne i operacyjne ujęcie zaburzeń w zachowaniu 4. Zróżnicowania typologiczne zaburzeń: zachowania eksternalizacyjne i internalizacyjne 5. Emocjonalność i kontrola wewnętrzna a typy zaburzeń 6. Predyspozycje temperamentalne i wczesne oddziaływania rodzicielskie jako predyktory zaburzeń w zachowaniu 7. Geneza zachowań agresywnych 8. Empiryczna weryfikacja uwarunkowań zachowań agresywnych
  • Rozdział trzeci GRUPOWE UWARUNKOWANIA ZJAWISK DEWIACYJNYCH 1. Rola grupy rówieśniczej w etiologii zachowań dewiacyjnych 1.1. Odrzucenie a status społeczny w grupie 2. Odrzucenie a wycofanie. Powiązania z problemami internalizacyjnymi 3. Znęcanie się i wiktymizacja 4. Negatywna socjalizacja w grupie rówieśniczej 5. Procesy pośredniczące w oddziaływaniu czynników grupowych na indywidualne zachowania dewiacyjne 6. Dewiacyjne grupy rówieśnicze a przestępczość 7. Relacje w grupie rówieśniczej a przystosowanie społeczne w życiu dorosłym 8. Zorganizowane grupy dewiacyjne w środowisku lokalnym
  • Rozdział czwarty ODRZUCENIE DZIECI Z ZABURZENIAMI W ZACHOWANIU PRZEZ GRUPĘ RÓWIEŚNICZĄ 1. Reakcje rówieśników na przejawy zaburzeń w zachowaniu 1.1. Stygmatyzacja i odrzucenie w perspektywie ewolucyjnej 1.2. Stygmatyzacja i odrzucenie jednostek z zaburzeniami w zachowaniu 2. Zachowania agresywne i przemocowe jako efekt agresji wewnątrzrodzinnej i rówieśniczej 3. Percepcja odrzucenia a rodzaje zaburzeń w zachowaniu 4. Motywy zachowań agresywnych dzieci odrzuconych 5. Agresja i odrzucenie przez grupę jako predyktory chronicznych zachowań dewiacyjnych 6. Przyjaźń i przejawy agresji 7. Samotność jako konsekwencja zaburzeń w zachowaniu i odrzucenia przez grupę rówieśniczą 7.1. Samotność w ujęciu filozoficznym 7.2. Samotność w perspektywie socjologicznej 7.3. Samotność w ujęciu psychologicznym 7.4. Rozmiary samotności wśród dzieci i młodzieży
  • Rozdział piąty POZYTYWNY WPŁYW GRUPY RÓWIEŚNICZEJ NA READAPTACJĘ DZIECI AGRESYWNYCH I ODRZUCONYCH 1. Akceptacja w grupie rówieśniczej jako przeciwwaga negatywnych doświadczeń rodzinnych 2. Grupa rówieśnicza jako wsparcie dla ofiar przemocy ze strony środowiska lokalnego 3. Modyfikujący wpływ grupy rówieśniczej na skuteczność strategii adaptacyjnych stosowanych przez dzieci zaburzone w sytuacji stresu i wiktymizacji Bibliografia

Pozostałe książki medyczne na literę Z.

Książki o zbliżonej tematyce:

Rówieśniczych interakcjach w młodzieży dewiacyjne zachowania