zachowania dewiacyjne co to znaczy
Co znaczy dewiacyjne młodzieży w interakcjach?. Co to jest resocjalizacyjnej, jakim jest rola.

Czy pomocne?

Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych

Definicja z ang. Deviant behavior of youth in peer interactions, z niem. Abweichendes Verhalten der Jugend in Peer-Interaktionen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,118 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.24 kg
Zagadnienia: zachowania dewiacyjne
ISBN: ISBN 83-233-2013-6
Opis: Podręcznik odnosi się do ważnego problemu pedagogiki resocjalizacyjnej, jakim jest rola relacji rówieśniczych w determinowaniu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. W krajowej literaturze pedagogicznej i psychologicznej odczuwało się brak kompleksowego opracowania na ten temat, dlatego robota Bronisława Urbana wypełnia istniejącą lukę. Należy podkreślić, iż Autor podjął się realizacji zadania, które jest bardzo aktualne i istotne dla praktyki resocjalizacyjnej, w ostatnich gdyż latach lawinowo wzrasta liczba dzieci i młodzieży wykazujących symptomy dewiacji o charakterze antyspołecznym. Występujące u nich zaburzenia na ogół spotykają się z niezrozumieniem i brakiem tolerancji ze strony otoczenia społecznego (jest to nauczycieli, rówieśników i rodziców), co sprzyja ich pogłębianiu i utrwalaniu w cyklu rozwojowym. Podręcznik istotnie wzbogaca wiedzę pedagogiczną dotyczącą społecznych determinantów rozwoju zachowań dewiacyjnych; jest adresowana do wychowawców i rodziców młodzieży zagrożonej tego rodzaju patologią i studentów kierunków pedagogicznych.
Spis treści:
  • Rozdział pierwszy ZACHOWANIA DEWIACYJNE WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY 1. Tendencje we współczesnej przestępczości młodzieży 2. Kluczowe interpretacje teoretyczne 2.1. Ujęcie psychologiczne 2.2. Interpretacje socjologiczno-kulturowe. Rola czynników społecznych
  • Rozdział drugi TEMPERAMENTALNE UWARUNKOWANIA ZRÓŻNICOWAŃ ZABURZEŃ W ZACHOWANIU 1. Biopsychiczne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego 2. Współczesne badania nad uwarunkowaniami biopsychicznymi 3. Teoretyczne i operacyjne ujęcie zaburzeń w zachowaniu 4. Zróżnicowania typologiczne zaburzeń: zachowania eksternalizacyjne i internalizacyjne 5. Emocjonalność i kontrola wewnętrzna a typy zaburzeń 6. Predyspozycje temperamentalne i wczesne oddziaływania rodzicielskie jako predyktory zaburzeń w zachowaniu 7. Geneza zachowań agresywnych 8. Empiryczna weryfikacja uwarunkowań zachowań agresywnych
  • Rozdział trzeci GRUPOWE UWARUNKOWANIA ZJAWISK DEWIACYJNYCH 1. Rola grupy rówieśniczej w etiologii zachowań dewiacyjnych 1.1. Odrzucenie a status społeczny w grupie 2. Odrzucenie a wycofanie. Powiązania z problemami internalizacyjnymi 3. Znęcanie się i wiktymizacja 4. Niekorzystna socjalizacja w grupie rówieśniczej 5. Mechanizmy pośredniczące w oddziaływaniu czynników grupowych na indywidualne zachowania dewiacyjne 6. Dewiacyjne grupy rówieśnicze a przestępczość 7. Relacje w grupie rówieśniczej a przystosowanie społeczne w życiu dorosłym 8. Zorganizowane grupy dewiacyjne w środowisku lokalnym
  • Rozdział czwarty ODRZUCENIE DZIECI Z ZABURZENIAMI W ZACHOWANIU Poprzez GRUPĘ RÓWIEŚNICZĄ 1. Reakcje rówieśników na przejawy zaburzeń w zachowaniu 1.1. Stygmatyzacja i odrzucenie w perspektywie ewolucyjnej 1.2. Stygmatyzacja i odrzucenie jednostek z zaburzeniami w zachowaniu 2. Zachowania agresywne i przemocowe jako sukces agresji wewnątrzrodzinnej i rówieśniczej 3. Percepcja odrzucenia a rodzaje zaburzeń w zachowaniu 4. Motywy zachowań agresywnych dzieci odrzuconych 5. Agresja i odrzucenie poprzez grupę jako predyktory chronicznych zachowań dewiacyjnych 6. Przyjaźń i przejawy agresji 7. Samotność jako konsekwencja zaburzeń w zachowaniu i odrzucenia poprzez grupę rówieśniczą 7.1. Samotność w ujęciu filozoficznym 7.2. Samotność w perspektywie socjologicznej 7.3. Samotność w ujęciu psychologicznym 7.4. Rozmiary samotności pośród dzieci i młodzieży
  • Rozdział piąty POZYTYWNY WPŁYW GRUPY RÓWIEŚNICZEJ NA READAPTACJĘ DZIECI AGRESYWNYCH I ODRZUCONYCH 1. Akceptacja w grupie rówieśniczej jako przeciwwaga negatywnych doświadczeń rodzinnych 2. Grupa rówieśnicza jako wsparcie dla ofiar przemocy ze strony środowiska lokalnego 3. Modyfikujący wpływ grupy rówieśniczej na skuteczność strategii adaptacyjnych stosowanych poprzez dzieci zaburzone w sytuacji stresu i wiktymizacji Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .