charakterystyka wybranych co to znaczy
Definicja Hydroksykwasów Wybranych Charakterystyka. Co to jest kwasu propanowego, a następnie.

Czy pomocne?

Definicja Hydroksykwasów Wybranych Charakterystyka

Co to znaczy: Kwas mlekowy otrzymuje się syntetycznie przez chlorowanie kwasu propanowego, a następnie podstawienie atomu chloru grupą hydroksylową: Pamiętaj! Produktem jest racemat kwasu mlekowego, czyli równomolowa mieszanina obu enancjomerów. Kwas salicylowy to biała substancja krystaliczna o słodko-kwaśnym smaku, rozpuszczalna w gorącej wodzie oraz alkoholach i eterze. Pozycja orto grup funkcyjnych determinuje tworzenie wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych: Ze względu na istniejące ugrupowanie fenolowe w cząsteczce związek ten daje pozytywny wynik w reakcji z FeCl3. Powstające fioletowe (lub granatowe) zabarwienie roztworu potwierdza obecność grupy –OH połączonej bezpośrednio z pierścieniem benzenowym (reakcja służy do identyfikacji fenoli). kwas stała dysocjacji fenol K = 1,01 · 10–10 kwas salicylowy K1 = 1,07 · 10–3 K2 = 1,58 · 10–14 Kolejne reakcje charakterystyczne są dla wybranych pochodnych, dla których grupa–OH znajduje się w ściśle określonym miejscu w łańcuchu węglowodorowym: a) α-hydroksykwasy – dwie cząsteczki reagują ze sobą, tworząc w odpowiednich warunkach laktyd, np.: b) β-hydroksykwasy łatwo ulegają odwodnieniu – eliminacja cząsteczki wody prowadzi do powstania α,β-nienasyconego kwasu, np.: c) γ- lub δ-hydroksykwasy ulegają wewnątrzcząsteczkowej estryfikacji – tracą samorzutnie wodę, tworząc trwałe zawierające pięcio- i sześcioczłonowe pierścienie wewnętrzne estry zwane laktonami, np.: laktony pod wpływem zasady tworzą sole odpowiedniego hydroksykwasu

Czym jest Charakterystyka wybranych znaczenie w Słownik na C .