mutacja co to znaczy
Czym jest MUTACJA. Medycyna być dziedziczona, jeżeli wystąpi w komórce, z której powstaną gamety. M.

Czy pomocne?

Co to jest MUTACJA

Definicja z ang. MUTATION, z niem. Mutationen.

Co oznacza: - nagła zmiana w strukturze materiału dziedzicznego. Może być dziedziczona, jeżeli wystąpi w komórce, z której powstaną gamety. M. może być rezultatem zmiany w genie (m. genowa) albo strukturze chromosomów (m. chromosomowa, a więc aberracja chromosomowa, tzn. → inwersja, → deficjencja, → duplikacja albo → translokacja), lub w liczbie chromosomów (m. genomowa). M. genowe są zwykle wynikiem nie naprawionych błędów w procesie → replikacji DNA (→ addycja, → delecja → transwersja, → tranzycja). M. są w większości szkodliwe, jednak wybrane z nich stają się źródłem zmienności w populacji i tym samym zwiększają umiejętność populacji do przeżycia w zmieniających się warunkach. Zachodzenie m. jest niezbędnym warunkiem ewolucji. Dla mechanizmów ewolucyjnych największe znaczenie mają: → mutacje punktowe, duplikacje i m. genomowe polegające na zwielokrotnieniu liczby garniturów chromosomowych (→ poliploidyzacja). Ten ostatni rodzaj m. odgrywa szczególną rolę w powstawaniu owych gatunków (specjacji) u roślin. M. zachodzą spontanicznie w przyrodzie, jednak ich częstość może być zwiększana poprzez wpływ niektórych czynników chemicznych i fizycznych. Zobacz mutagen.

Czym jest MUTACJA znaczenie na Słownik na M .