antybiotyki co to znaczy
Co znaczy Antybiotyki. Czym jest Leczenie 5 β-laktamy 6 Makrolody 7 Linkozamidy= 7.1 Aminoglikozydy.

Czy pomocne?

Definicja Antybiotyki

Definicja z ang. antibiotics, z niem. Antibiotika.

Co to znaczy: Lista treści
1 Wprowadzenie
2 Oporność
3 System Działania
4 Leczenie
5 β-laktamy
6 Makrolody
7 Linkozamidy=
7.1 Aminoglikozydy
7.2 Tetracykliny
7.3 Inne
Wprowadzenie
działają bakteriostatycznie /hamują przyrost/ albo bakteriobójczo /niszczą komórki/ grzybów,wirusów,bakterii i pasożytów,
przyjmowanie antybiotyków skutkuje zniszczenie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego prowadząc do zaburzenia wchłaniania witaminy K biorącej udział w syntezie protrombiny,
Oporność
naturalna /brak receptora/,
nabyta /synteza enzymów rozkładających lek,modyfikacja powierzchni,modyfikacja receptora/,
System Działania
uszkadzanie błony komórkowej (polimyksyny),
hamowanie syntezy ściany komórkowej (B-laktamy,glikopeptydy),
hamowanie syntezy białek na rybosomach (aminoglikozydy,chloramfenikol,tetracykliny),
hamowanie syntezy kwasu foliowego (sulfonamidy,trimetoprim),
hamowanie syntezy DNA (chinolony),
hamowanie syntezy RNA (ryfampicyna),
Leczenie
leczenie empiryczna - antybiotyk o szerokim spektrum działania albo leczenie skojarzoneref - podanie dwóch antybiotyków,
identyfikacja drobnoustroju wywołującego zakażenie,

leczenie celowana - antybiotyk o wąskim spektrum działania,
[1]
typowe zapalenie płuc /Streptococcus/-penicylina
atypowe zapalenie płuc /Mycoplasma,Legionella/-makrolidy
erytromycyna-Davercin
azytromycyna-Sumamed
Klindamycyna=Dalacin
metronidazol
tetracyklin nie popija się mlekiem,przyjmuje się 1h przed albo po posiłku,
↑ wykorzystanie dwóch leków pozwala zmniejszyć dawki leków,zapobiega nabyciu poprzez bakterie oporności,powiększa skuteczność,
β-laktamy
są niewiele toksyczne,inaktywacja transpeptydazy->hamowanie syntezy peptydoglikanów w ścianie komórkowej->aktywacja enzymów autolitycznych,
penicyliny naturalne - wąski zakres działania /G+,G-,paciorkowce β-hemolizujący,krętki,promieniowce/,Penicillium notatum,chrysogenum,pierścień β-laktamowy+tiazolidynowy,kwas 6 amino penicylanowy (6-APA),10% ludzi jest uczulonych na penicylinę /0,1ml testarpenu zawierającego 10 j.m. w 0,1ml;penicylina prokainowa + 0,1ml 2% r-r prokainy/,oporne są gronkowce,Escherichia coli,Proteus vulgaris,
penicylina G /Benzylopenicylina/ - podawana domięśniowo,dokanałowo,dostawowo,dożylnie,wykorzystywana w zapaleniu płuc,opłucnej,opon mózgowo-rdzeniowych,wsierdzia,kile,rzeżączce,może wywoływać wstrząs anafilaktyczny,chorobę posurowiczą,
penicylina prokainowa - prokaina przedłuża działanie poprzez zwolnienie wchłaniania i wydalania,,,wykorzystywana w zakażeniach paciorkowcami /migdałki,oskrzela,płuca,kiła,rzeżączka/,prokaina jest mocnym alergenem /zespół Hoigne/,
penicylina benzatynowa - długookresowa profilaktyka zakażeń paciorkowcami,
fenoksymetylopenicylina - długookresowa profilaktyka zakażeń paciorkowcami,
penicyliny półsyntetyczne - szeroki zakres działania,są odporne na penicylinazy,są trwałe w środowisku kwaśnym,są służące w zakażeniach gronkowcami,nie działają na G- ani Entorococcus,
izoksazolilowe /oksacylina,kloksacylina,dikloksacylina,flukloksacylina/,metycylina,nafcylina,
Ampicylina - szerokie spektrum działania,G+,G-,Salmonella,Shigella,Escherichia coli,Haemophilus influenzae,Bordetella pertussis,po podaniu doustnym wchłania się tylko w 30%-50%,jest ,,,,wykorzystywana w zakażeniach układu oddechowego,moczowego,przewodu pokarmowego,durach i paradurach,ampicylina+sulbactam=unasyn,
piwampicylina,bakampicylina,talampicylina wchłaniają się lepiej i szybciej,osiągają wyższe stężenie,
Amoksycylina - jest rozkładana poprzez penicylinazę,amoksycylina+kwas klawulanowy=augumentin,
karboksypenicyliny - są służące w zakażeniach pałeczką ropy błękitnej,Proteus vulgaris,Enterococcus,
Karbenicylina nie może być ,,,,,wykorzystywana w ciąży,
Tikarcylina działa silniej,+kwas klawulanowy=Timentin,
amidynopenicylina - są służące w zakażeniach Proteus,Escherichia coli,Salmonella,Shigella,lecz nie pałeczki ropy błękitnej,są oporne na β-laktamazy G-,
Mecylinam nie wchłania się z przewodu pokarmowego,szybko dochodzi do wytworzenia oporności,
Temocylina nie wchłania się z przewodu pokarmowego,
penicylin nie podaje się z chloramfenikolem,tetracyklinami,makrolidami i linkozamidami gdyż działają antagonistycznie,
cefalosporyny, różnią sią przenikalnością do oun,odpornością na β-laktamazy,wiązaniem z białkami i wchłanianiem,
I generacja działają na bakterie G+ w zakażeniach pałeczką zapalenia płuc,bakteriami opornymi na penicyliny i nadwrażliwości na penicyliny,
II generacja działają na bakterie G- w zakażeniach dróg rodnych,układu oddechowego,moczowego,zapaleniu wsierdzia,
cefaklor jest stosowany na Haemophilus influenzae,
cefamandol jest stosowany na Haemophilus influenzae,działa także na G-,
cefuroksym dobrze przenika barierę krew-mózg,jest stosowany w zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych,
cefoksytyna działa na bakterie beztlenowe,
III generacja jest największa i najczęściej ,,,,,,wykorzystywana,mają szeroki zakres działania,raczej na bakterie G-,na bakterie G+ i beztlenowe działają słabiej niż I generacja,są odporne na β-laktamazy,przenikają do oun,mają bardzo szerokie wykorzystanie /zakażenia szpitalne,układu moczowego,pokarmowego,oddechowego,opon,skóry,stawów,kości,dróg rodnych,w posocznicach są służące z aminoglikozydami,
nie działają na Pseudomonas,Actinobacter,Enterococcus,beztlenowce,
najsilniej z białkami łączy się ceftibuten 90%,najsłabiej cefetamet 25%,
IV generacja są służące w ciężkich zakażeniach układu moczowego i oddechowego,cefepim,cefpirom,można je łączyć z aminoglikozydami,
cefamycyny,
działają bakteriobójczo jak penicyliny i cefalosporyny,cefoksatyna,są służące w zakażeniach Escherichia coli,Klebsiella,Proteus,beztlenowcami,
karbapenemy,
mają bardzo szeroki zakres działania,G+,G-,bakterie tlenowe i beztlenowe,nie wchłania się z przewodu pokarmowego,jest podawany domięśniowo,są służące w ciężkich zakażeniach układu oddechowego,moczowego,kości,dróg rodnych,posocznicach,
mogą powodować zapalenia żył,leukopenię,trombocytopenię,drgawki,alergie,
mogą być służące z fluorowanymi chinolonami i aminoglikozydami,
imipenem+cilastyna=tienam
monobaktamy,
aztreonam,karumonam,tigemonam,
działają na bakterie tlenowe i G-,a nie działają na beztlenowe i G+,
są bardzo odporne na β-laktamazy,można je łączyć z penicylinami izoksazolinowymi,metronidazolem,
Makrolody
Linkozamidy=
Aminoglikozydy
amonocukier+wiązanie aminoglikozydowe+heksoza=aminoglikozyd
hamują syntezę białek łącząc się z podjednostką 30S rybosomu,
uszkadzają strukturę błony cytoplazmatycznej,
słabo wchłaniają się po podaniu doustnym,dobrze po domięśniowym
działają na gronkowce złociste,zakażenia szpitalne,rozległe oparzenia,posocznice,
nie działają na beztlenowce
działają nefrotoksynie,ototoksycznie,powodują uszkodzenie narządu słuchu i równowagi,bóle stawowe,hamują przewodnictwo nerwowo-mięśniowe,mogą powodować zespół złego wchłaniania,
występuje po nich sukces poantybiotykowy - długookresowe zahamowanie wzrostu po krótkotrwałym podawaniu leku,
mogą być łączone z β-laktamami,które uszkadzają ścianę komórki ułatwiając wniknięcie aminoglikozydów,
I generacja
streptomycyna - ,,,,,,,wykorzystywana w gruźlicy,brucelozie,tularemii,dżumie,jest toksyczna,szybko powstaje oporność,
neomycyna - ,,,,,,,,wykorzystywana w zakażeniach przewodu pokarmowego bakteriami G-,powierzchniowo w ropnych zakażeniach skóry,
II generacja
amikacyna - jest efektywna na sporo bakterii opornych na inne aminoglikozydy,ponieważ jest wrażliwa tylko na dwa z kilkunastu enzymów,
gentamycyna - jest ,,,,,,,,,wykorzystywana w zakażeniach bakteriami G- układu moczowego,opon,wsierdzia,gruczołu krokowego,oparzeniach,
spektynomycyna - jest ,,,,,,,,,,wykorzystywana w leczeniu rzeżączki opornej na penicyliny,
Tetracykliny
hamują syntezę białek łącząc się z podjednostką 30S rybosomu,
działają antagonistycznie do penicylin i cefalosporyn,
nie działają w zakażeniach grzybiczych i wirusowych,
naturalne w 50% wchłaniają się z przewodu pokarmowego,szczególnie źle w obecności mleka,wodorotlenku glinu,soli wapnia i magnezu,/ulegają chelatacji/,
przy stosowaniu +7dni należy podawać witaminy B i Lakcid,
są służące w zakażeniach dróg żółciowych,przewodu pokarmowego i oddechowego,
mogą powodować nefrotoksyczność,hepatotoksyczność,rzekomobłoniaste zapalenie jelit,uszkadzanie stref wzrostu w nasadach kości,nie podaje się ich kobietom w ciąży i dzieciom poniżej 12 roku życia,
modyfikowane
łatwiej przenikają bariery i mają mniejszą tendencję do tworzenia połączeń chelatowych,
metacyklina,doksycyklina,minocyklina,
inne
kwas fusydowy - działa na gronkowce oporne na penicyliny,dobrze przenika do kości,nie przenika do oun,jest wydalany z żółcią,szybko powstaje oporność,
chloramfenikol - działa na bakterie G+,G-,Salmonella,riketsje,łączy się z podjednostką 50S rybosomu,stosowany w leczeniu durów,zapaleniach opon /Haemophilus/,układu oddechowego /Klebsiella/,zmianach skórnych,ropnym zapaleniu spojówek,może powodować aplazję szpiku i zespół szary noworodków,działa antagonistycznie z penicylinami,cefalosporynami,makrolidami,
Inne
Lista treści
1 Osłona Antybiotykowa
2 Zabiegi
3 Wskazania
4 Zalecenia
Osłona Antybiotykowa osłonowe podanie antybiotyku jest wymagane w celu powiększenia umiejętności obronnych organizmu w okresie 15 min. po zabiegu, w momencie których dochodzi o powiększenia ilości bakterii we krwi pacjenta. po ok. 15 minutach do zakończenia zabiegu we krwi nie ma już bakterii, dlatego ważne jest przeciwdziałanie skutkom ubocznym jakie mogą wystąpić w czasie przejściowej bakteriemii. należy podać 30-60 min. przed zabiegiegiem jedną dawkę antybiotyku osłonowo /one shot/, który zwykle podaje się w zwiększonej dawce. pacjenci należący do grupy ryzyka powinni zachować szczególną dbałość o stan higieny j. ustnej stanowiącej siedlisko bakterii i potencjalne źródło infekcji.
Zabiegi
skaling
ekstrakcja
implantacja
wszystkie zabiegi chirurgiczne
wszystkie zabiegi periodontologiczne
Wskazania
Infekcyjne Zapalenie Wsierdzia
Endoproteza
Wada Serca
Sztuczne Zastawki
Przeszczep
Cukrzyca
HIV
Palenie Tytoniu
przebyte zapalenie stawów
reumatoidalne zapalenie stawów
leczenie sterydami
układowy toczeń trzewny
nadprodukcja IL-1
pacjent onkologiczny /radioterapia głowy, szyi, leczenie bifosfonianami, leki przeciwnowotworowe/
osteoporoza /leczenie bifosfonianami/
Zalecenia
sposobność podania
antybiotyk
dziecko
dorosły
podanie doustne możliwe
amoksycylina
50 mg/kg mc
2g
podanie doustne niemożliwe
ampicylina
50 mg/kg mc
2g
alergia na penicylinę, podanie doustne możliwe
klindamycyna
20 mg/kg mc
600 mg
alergia na penicylinę, podanie doustne niemożliwe
klindamycyna
20 mg/kg mc
600 mg

Czym jest Antybiotyki znaczenie w Słownik na A .