przyzębie co to znaczy
Co znaczy Przyzębie. Czym jest okostna, cement korzeniowy, kość wyrostka zębodołowego, by.

Czy pomocne?

Definicja Przyzębie

Definicja z ang. periodontium, z niem. Parodontiums.

Co to znaczy: przyzębie brzeżne/periodontium marginale obejmuje:
dziąsło,
okostna,
cement korzeniowy,
kość wyrostka zębodołowego,
by dokładniej uwidocznić granicę między dziąsłem a błoną śluzową stosuje się roztwór Shillera albo Płyn Lugola /jodyna/.błona śluzowa jest nierogowaciejąca a dziąsło rogowaciejące.
Lista treści
1 Cement Korzeniowy
2 Ozębna
3 Kość Wyrosttka Zębodołowego
3.1 Wędrówka Zębów
4 Dziąsło
Cement Korzeniowy
szerokość w rejonie szyjki wynosi 6-16um,a wierzchołka 150-200um.zbudowany jest podobnie jak kość blaszkowata,lecz nie zawiera naczyń krwionośnych,limfatycznych ani włókien nerwowych,nie ulega resorpcji,przebudowie,,lecz charakterystyczny jest stały wzrost nowych warstw.ma właściwości reponacyjne? /odkłada się w miejscu złamania korzenia/ i kompensacyjne /odkłada się w rejonie wierzchołka przy ścieraniu powierzchni żującej/.
związki nieorganiczne:
hydroksyapatyty,
węglany wapnia,
fosforany magnezu,
fluorki wapnia,
sole mineralne,
związki organiczne:
włókna kolagenowe,
kompleksy proteoglikanów,
cementoblasty produkują wewnętrzną warstwę włókien kolagenowych ułożonych równolegle do długiej osi zęba,
fibroblasty ozębnej produkują zewnętrzną warstwę włókien kolagenowych ułożonych prostopadle do długiej osi zęba,
cementoblasty ulegają mineralizacji przekształcając się w cementocyty utwardzające nową warstwę,
wraz ze wzrostem odległości od szyjki zęba rośnie liczba cementocytów znajdujących się w jamkach kostnych,
cement bezkomórkowy /okolice szyjki,bezpośrednio pokrywający zębinę,
cement komórkowy,
połączenie ze szkliwem:
60% cement pokrywa szkliwo,
30% cement styka się ze szkliwem,
10% cement nie styka się ze szkliwem,
Ozębna
tkanka znajdująca się między blaszką zbitą zębodołu a cementem korzeniowym.szerokość szpary ozębnowej wynosi 0,36mm w rejonie wierzchołka i 0,25mm na brzegu wyrostka zębodołowego.najwęższa część ma szerokość 0,15mm.pełni funkcję:
mechaniczną /utrzymanie zęba w zębodole,amortyzacja działających sił przy jednoczesnej stymulacji przebudowy kości/,
tkankotwórczą /fibroblasty-synteza włókien kolagenowych,cementoblasty-synteza cementu korzeniowego,osteoblasty-budowa kości/,
odżywczą /gęsta sieć naczyń krwionośnych/,
czuciową /receptory czuciowe dotyku,ucisku,bólu/,
tkanka łączna upostaciowana - włókna kolagenowe Sharpeya:/fiber bundles/
skośne
poziome
promieniste,
nieregularne,
tworzących więzadło zębodołowe:
skośne /wyrostek zębodołowy-połączenie szkliwno-zębinowe/, oblique,
brzeżne /brzeg wyrostka zębodołowego-cement korzeniowy/, interradicular,
poziome /wyrostek zębodołowy-cement korzeniowy/, horizontal,
wierzchołkowe /wyrostek zębodołowy-cement korzeniowy wierzchołka/,apical,
do 1mm2 cementu korzeniowego przyczepia się 28.000 włókien,
tkanka łączna wiotka:
fibroblasty,
niezróżnicowane komórki mezenchymalne,
cementoblasty,
osteoblasty /na powierzchni zębodołów/,
osteoklasty /w zatokach Howshipa/,
komórki nerwowe,
monocyty,makrofagi,
resztki Mallasseza /skupiska komórek nabłonkowych narządu szkliwotwórczego,pozostałości pochewki nabłonkowej Hertwiga/w ozębnej,15-75um od powierzchni korzenia,
komórek,naczyń krwionośnych,limfatycznych i nerwów.
Kość Wyrosttka Zębodołowego
warstwa zbita wewnętrzna /cienka/,
zawiera otworki kończące kanały odżywcze Volkmanna,poprzez które przebiegają nerwy i naczynia krwionośne z kości do ozębnej,
warstwa gąbczasta,
stanowi podparcie dla zębodołu,zawiera nerwy i naczynia krwionośne,
warstwa zbita zewnętrzna /guba/,
w zależności od nasilenia czynności i działających sił,układ beleczek kostnych ulega stałej przebudowie,ich liczba może się zwiększać albo zmniejszać /brak antagonisty-rozrzedzenie beleczek kostnych,przyrost połączeń ozębnej z warstwą gąbczastą,pomniejszenie warstwy zbitej/,
żuchwa:
warstwa zbita jest gruba,
warstwa gąbczasta jest cienka,
szczęka:
warstwa zbita jest cienka,
warstwa gąbczasta jest gruba,
warstwa gąbczasta jest grubsza od strony przedsionka,
obraz na zdjęciu rtg:
blaszka zbita zębodołu /lamina dura/ i blaszka zbita przegrody międzyzębowej są dobrze widoczne,równe,tworzą kąt ostry,bez zaokrąglenia,
odległość połączenia szkliwno-zębinowego i górnego brzegu przegrody międzyzębowej <2mm,
kość przegrody międzyzębowej ma taki sam wygląd jak przyzębie przyszczytowe,
Wędrówka Zębów
w kierunku poziomym:
gdyż większość poziomych sił żucia skierowana jest naprzód,dlatego kość ulegając stałej przebudowie,ulega apozycji w kierunku linii pośrodkowej ciała.najpierw resorpcji ulega warstwa zbita a następnie gąbczasta po stronie przyśrodkowej,z kolei po stronie dalszej,odkładają się nowe warstwy,
strona mezjalna-strona ucisku,
strona dystalna-strona pociągania,
w kierunku pionowym:
przy braku antagonisty dochodzi do obnażenia korzeni zębów,dochodzi lub do nawarstwiania się kości na dnie zębodołu albo tworzenie cementu korzeniowego w rejonie wierzchołka.
Dziąsło
część błony śluzowej j. ustnej otaczająca szyjkę zęba i pokrywająca wyrostek zębodołowy,w przekroju pionowym ma kształt trójkątny.ma zbitą konsystencję,różowy,błyszczący kolor /salmon,coral pink/,u 40% osób powierzchnia przypomina skórkę pomarańczy.w odcinkach bocznych,regularnie na powierzchniach stycznych powstaje zagłębienie rozdzielające brodawkę dziąsłową na część językową i policzkową pokryte tkanką nabłonkową.
nabłonek zewnętrzny j. ustnej /oralepithelium/ pokrywa dziąsło wolne,
nabłonek wewnętrzny j. ustnej /oral sulcural epithelium/ pokrywa zewnętrzną ścianę szczeliny dziąsłowej,
nabłonek złączający /junctional epithelium/ przylega do szkliwa w poniżej szczeliny dziąsłowej,
nabłonek ma budowę warstwową i ulega rogowaceniu,zawiera melanocyty /melanina/,komórki Langerhansa /wczesna reakcja immunologiczna/,
warstwa podstawowa /stratum basale/,
warstwa kolczysta /stratum spinosum/,
warstwa ziarnista /stratum granulosum/,
warstwa rogowa /stratum corneum/,
szerokość w szczęce: 3,5-4,5mm
szerokość w żuchwie: 3,3-3,9mm
wolne /free gingiva/:
dziąsło brzeżne i brodawki dziąsłowe (kształt piramidy o podstawie opartej na przegrodzie międzyzębowej), nie jest przyczepione ani do zęba ani do kości, tworzy kołnierz wokół szyjki zęba do wysokości dna kieszonki dziąsłowej,
przyczepione /attached gingiva/:
przytwierdzone do kości,przechodzi w błonę śluzową
międzyzębowe /interdental gingiva/:
na granicy dziąsła brzeżnego i właściwego znajduje się rowek dziąsłowy /gingival groove/
na granicy szkliwa i dziąsła brzeżnego znajduje się szczelina dziąsłowa,gdzie odległość od granicy szkliwno-zębinowej wynosi 0,5-2,0mm,
do szczeliny dziąsłowej wydzielany jest płyn dziąsłowy zawierający przeciwciała,granulocyty obojętnochłonne,monocyty,limfocyty,białka surowicy ułatwiający adhezję nabłonka,
błona śluzowa utworzona jest ,poprzez tkanka łączna włóknista:
60% włókna kolagenowe,
35% naczynia i nerwy,
5% fibroblasty,
Przyczep Dziąsłowy:
więzadło okrężne,
wokół szyjek zębów,
więzadło zębowo-okostnowe,
od cementu, ,poprzez dziąsło właściwe do kości wyrostka zębodołowego,
więzadło zębodo-dziąsłowe,
od cementu do błony śluzowej dziąsła brzeżnego,
więzadło przegrodowe,
od cementu jednego zęba do cementu drugiego zęba,
dziąsło może mieć kolor brązowy,pigmentowany wywołany nadmierną produkcją melanocytów w warstwie podstawnej nabłonka,szczególnie u rasy czarnej,żółtej,kaukaskiej,

Czym jest Przyzębie znaczenie w Słownik na P .