macierzyński urlop co to znaczy
Co znaczy Urlop Macierzyński. Czym jest tygodni przy pierwszym porodzie, 18 tygodni przy każdym.

Czy pomocne?

Definicja Urlop Macierzyński

Definicja z ang. Maternity leave, z niem. Mutterschaftsurlaub.

Co to znaczy: pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
16 tygodni przy pierwszym porodzie,
18 tygodni przy każdym kolejnym porodzie,
26 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie,
pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione albo która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni także przy pierwszym porodzie. przynajmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu. pracownica, po użyciu po porodzie przynajmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-tacie wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w kwestii rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy; do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego poprzez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego poprzez pracownicę.
w przypadku zgonu pracownicy w momencie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi---tacie wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu.
w przypadku urodzenia martwego dziecka albo zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż poprzez moment 7 dni od dnia zgonu dziecka. pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.
w przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego poprzez moment 7 dni od dnia zgonu dziecka.
w przypadku urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.
jeśli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu przysposobienia albo do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. jednakże urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni. pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w kwestii przysposobienia dziecka albo który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, ma prawo do 16 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia poprzez dziecko 12 miesięcy życia.
jeśli pracownik przyjął dziecko w wieku do 1 roku, ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.
Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:
1) urodziła dziecko;
2) przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w kwestii jego przysposobienia;
3) przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego.
Przepis pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.
w razie, gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za moment odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

w przypadku śmierci ubezpieczonej albo porzucenia poprzez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-----tacie dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny,
jeśli przerwą zatrudnienie albo inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.


w przypadku skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej-matki dziecka po użyciu poprzez nią zasiłku za moment przynajmniej 14 tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu-------tacie dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego albo przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Zasiłek macierzyński przysługuje poprzez moment ustalony przepisami Kodeksu pracy jako moment urlopu macierzyńskiego albo moment urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Zasiłek macierzyński przysługuje także


w przypadku urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego,
jeśli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:
1) w wyniku ogłoszenia upadłości albo likwidacji pracodawcy;
2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

w razie tym, zasiłek macierzyński przysługuje za moment odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.
Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości albo likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku.

Czym jest Urlop Macierzyński znaczenie w Słownik na U .