ortodontyczne wady co to znaczy
Co znaczy Wady Ortodontyczne. Czym jest Przewieszony 2 Wady Pionowe 2.1 Zgryz Otwarty 2.2 Zgryz.

Czy pomocne?

Definicja Wady Ortodontyczne

Definicja z ang. Disadvantages Orthodontic, z niem. Nachteile KFO.

Co to znaczy: Lista treści
1 Wady Poprzeczne
1.1 Zgryz Krzyżowy
1.2 Zgryz Przewieszony
2 Wady Pionowe
2.1 Zgryz Otwarty
2.2 Zgryz Głęboki
3 Wady Dotylnie
3.1 Tyłozgryz
3.2 Tyłożuchwie
4 Wady Doprzednie
4.1 Przodozgryz
4.2 Przodożuchwie
Wady Poprzeczne
Zgryz Krzyżowy
wada polegająca na zachodzeniu zębów dolnych na górne w efekcie nieprawidłowej szerokości łuków zębowych /zwężenie górnego i/albo rozszerzenie dolnego/,widoczna jest również asymetria ułożenia warg i przesunięcie linii pośrodkowej,
wczesne leczenie umożliwia poprawne wyrzynanie zębów stałych,symetryczny rozwój wyrostków zębodołowych i stawów skroniowo-żuchwowych,
pojedynczy ząb ustawiony w zgryzie krzyżowym przednim:
warunki:
wystarczająca liczba miejsca dla wprowadzanych zębów,
nagryz zębów dolnych na górne <2mm,
pacjent może uzyskać kontakt brzegów zębów siecznych dolnych z zębem wychylanym,
Lista treści
1 Częściowy
1.1 Przedni
1.2 Boczny
2 Całkowity
Częściowy
Przedni
zachodzenie zębów przednich żuchwy na zęby górne, przesuniecie linii pośrodkowej, asymetryczny układ warg.
Boczny
powstaje w efekcie zwężenia szczęki, linia pośrodkowa nie jest przesunięta, rysy twarzy bez zmian.
Całkowity
zachodzenie połowy łuku zębowego dolnego na górny, linia pośrodkowa nie zawsze jest przesunięta, uUwypuklenie wargi dolnej i zapadnięcie się górnej wargi po stronie wady.
Zgryz Przewieszony
Powody:
tyłozgryz,
przerost szczęki,
niedorozwój żuchwy,
boczne przemieszczenie żuchwy,
Leczenie:
szlifowanie zębów bocznych mlecznych utrudniających rozbudowę dolnego łuku,
Wady Pionowe
Zgryz Otwarty

Lista treści
1 Wprowadzenie
2 Zgryz Otwarty Częściowy
2.1 Zgryz Otwarty Częściowy Przedni
2.2 Zgryz Otwarty Częściowy Boczny
2.2.1 Zgryz Otwarty Częściowy Boczny Jednostronny
2.2.2 Zgryz Otwarty Częściowy Boczny Obustronny
3 Zgryz Otwarty Całkowity
Wprowadzenie
występuje w 1-2% populacji, jest najczęściej nawracającą wadą, przy zgryzie otwartym nie wolno dawać pierścienia na 7,
Zgryz Otwarty Częściowy
/occlusio aperta partialis/
Zgryz Otwarty Częściowy Przedni
/occlusio aperta partialis anterior/ występuje szpara niedogryzowa/wysokościowa między zębami przednimi w efekcie zahamowania wzrostu pionowego przedniego odcinka wyrostka szczęki i///albo żuchwy. rysy twarzy są niezmienione. warga górna może być skrócona.
Zgryz Otwarty Częściowy Boczny
/occlusio aperta partialis lateralis/ występuje szpara niedogryzowa/wysokościowa między zębami bocznymi w efekcie zahamowania wzrostu pionowego bocznego odcinka wyrostka szczęki i/////albo żuchwy. może występować po jednej //////albo po obu stronach łuku. jest zwykle wywołany wpychaniem języka między zęby ///////albo zasysaniem policzków.
Zgryz Otwarty Częściowy Boczny Jednostronny
/occlusio aperta partialis unilateralis/ prawy /dextra/
lewy /sinistra/
Zgryz Otwarty Częściowy Boczny Obustronny
/occlusio aperta partialis bilateralis/
Zgryz Otwarty Całkowity
/occlusio aperta totalis/ jest wywołany niepoprawną budową żuchwy, zwiększeniem kąta żuchwy powodującym oddalenie od siebie wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy. dochodzi do wyraźnego wydłużenia dolnego odcinka twarzy. powodem jest krzywica.
Zgryz Głęboki


Lista treści
1 Wprowadzenie
2 Zgryz Głęboki Częściowy
3 Zgryz Głęboki Całkowity
4 Zgryz Głęboki Rzekomy
Wprowadzenie
dotyczy 3-7% populacji,
Zgryz Głęboki Częściowy
/occlusio profunda partialis/ nadzgryz /supraocclusio/ polega na nadmiernym pionowym wzroście przedniej części wyrostka zębodołowego szczęki. zęby sieczne górne przykrywają ponad 1/2 powierzchni zębów siecznych dolnych. nadzgryz nie skutkuje zmian w wyglądzie twarzy. to jest wada wrodzona.
Zgryz Głęboki Całkowity
/occlusio profunda totalis/ to jest wada kostna/gnatyczna wywołana niepoprawną budową żuchwy i zmniejszeniem kąta żuchwy prawie do kąta prostego. dolny odcinek twarzy ulega skróceniu. regularnie towarzyszy tyłozgryz z protruzją ////////albo retruzją siekaczy. może występować przy rozległych brakach zębów w odcinkach bocznych /////////albo starciu zębów. szpara spoczynkowa jest pomniejszona, twarz jest kwadratowa.
Zgryz Głęboki Rzekomy
/occlusio pseudoprofunda/
skrócenie szczękowego odcinka twarzy. wada nabyta do wyleczenia.
Wady Dotylnie
TyłozgryzLista treści
1 Wprowadzenie
2 Tyłozgryz Częściowy
3 Tyłozgryz Całkowity
4 Tyłozgryz Rzekomy
5 Tyłozgryz Czynnościowy
6 Tyłozgryz Morfologiczny
7 Wygląd Pacjenta
8 Cechy Kompensacji
9

Powody
10 Leczenie
10.1 Aparaty
10.2 Wyciągi
Wprowadzenie
distooclusio/wada dotylna/wada klasy II/postokluzja/dystookluzja
częstość występowania w Europie 17,3%-20,29%
poprawnie odległość między szczytem guzka policzkowego, mezjalnego pierwszego stałego trzonowca górnego a bruzdą policzkową mezjalną pierwszego stałego trzonowca dolnego powinna wynosić 0. w wadach klasy II odległość ta może wynosić 1/2 szerokości przedtrzonowca (3,5-4mm) /klasa guzkowa/, //////////albo szerokość całego przedtrzonowca (7-8mm) /pełna klasa II/. wartość pomiaru w klasie II "-" a w klasie III "+".
Tyłozgryz Częściowy
/distocclusio partialis/ dotyczy zębów przednich dolnych, trzonowce są ustawione w I klasie Angle'a, kły w II klasie kłowej, siekacze są stłoczone a łuk zębowy dolny jest spłaszczony i ma kształt trapezu. jest wywołany najczęściej przechyleniem siekaczy dolnych ///////////albo niedorozwojem żuchwy na długość. nagryz pionowy jest pogłębiony a poziomy jest powiększony. siekacze górne mogą znajdować się w protruzji ////////////albo retruzji. warga dolna jest wywinięta, bruzda wargowo-bródkowa jest pogłębiona.
Tyłozgryz Całkowity
/distocclusio totalis/ dotyczy całego dolnego łuku zębowego, występuje II klasa Angle'a i II klasa kłowa. warga dolna jest wywinięta, górna zazwyczaj skrócona, bruzda wargowo-bródkowa jest pogłębiona.
Tyłozgryz Rzekomy
/pseudodistocclusio/ żuchwa jest rozwinięta
poprawnie, z kolei występuje nadmierny doprzedni przyrost szczęki. siekacze górne są wysunięte i/ /////////////albo wychylone. trzonowce są ustawione w I / //////////////albo II klasie Angle'a. warga górna jest wysunięta, hipotoniczna. Tyłozgryz Czynnościowy
żuchwa jest rozwinięta
poprawnie, z kolei jest ustawiona dotylnie. widoczne jest cofnięcie bródki i wargi dolnej. bruzda wargowo-bródkowa jest pogłębiona. II klasa Angle'a i II klasa kłowa. test czynnościowy jest nieujemny.
Tyłozgryz Morfologiczny
/retrogenia/ to jest wada kostna/gnatyczna, gdzie występuje niedorozwój żuchwy na długość, któremu czasami towarzyszy zgryz otwarty. regularnie występuje ptasi profil. występuje zaburzenie proporcji między trzonem a gałęzią żuchwy, kąt żuchwy jest zwiększony, bródka jest słabiej wykształcona. dolny odcinek twarzy ulega wydłużeniu, test czynnościowy jest niekorzystny.
Wygląd Pacjenta
II klasa Angle'a,
II klasa kłowa,
pogłębienie nagryzu pionowego /overbite/,
zwiększenie nagryzu poziomego /overjet/,
hipotonia wargi górnej /niestykanie wargi górnej i dolnej/,
kąt nosowo-wargowy rozwarty <102*,
warga dolna jest cofnięta i wywinięta,
pogłębiony rower wargowo-bródkowy,
cofnięta bródka,
ptasi profil,
zwiększony kąt SNA,
pomniejszony kąt SNB,

zwiększony kąt ANB / nieujemny/,
Witts >2mm // nieujemny/,
dysproporcja między przednią i tylnią wysokością twarzy Sgo/SMe,


pomniejszony kąt SnPg,
przewaga mięśni cofających żuchwę,
Cechy Kompensacji
przechylenie siekaczy górnych,
wychylenie siekaczy dolnych,
wydłużenie siekaczy dolnych razem z wyrostkiem,Powody
niedorozwój i cofnięcie żuchwy /skrócenie dolnego odcinka twarzy/,
przerost i wysunięcie szczęki /długość twarzy bez zmian/,
pionowy przerost szczęki z rotacją dotylnią żuchwy /wydłużenie dolnego odcinka twarzy/,
zęby górne mogą się również wychylać gdy pacjent ssał palec i doszło do pogłębienia podniebienia prowadzącego do zwężenia szczęki.
Leczenie
dąrzenie do doprzedniej rozbudowy dolnego łuku z równoczesnym zahamowaniem doprzedniego wzrostu łuku górnego. regularnie w uzębieniu mlecznym konieczne jest szlifowanie kłów w celu poprawienia toru wysuwania żuchwy. używany jest aktywator Andresena,łuk wargowy górny.
dekompensacja wady:
wychylenie siekaczy górnych,
przechylenie siekaczy dolnych,
Aparaty
zdejmowane czynnościowe,
Wyciągi
między dolną i górną,
Tyłożuchwie
Czynnościowe
/positio mandibulae posterior functionalis/
Morfologiczne
/positio mandibulae posterior morphologica/ Retrogenia
Wady Doprzednie
Przodozgryz
Lista treści
1 Wprowadzenie
2 Przodozgryz Częściowy
3 Przodozgryz Całkowity
4 Przodozgryz Rzekomy
5 Przodozgryz Czynnościowy
6 Przodozgryz Morfologiczny
7 Wygląd Pacjenta
8 Cechy Kompensacji
9 Leczenie
9.1 Aparaty
9.2 Wyciągi
Wprowadzenie
/Przodozgryzy,Wady Doprzednie,Wady Klasy III,mesiooclusio/
dotyczą 1-5% populacji /Polska 1%,najwięcej osób rasy żółtej ma kl.III/
Przodozgryz Częściowy
/mesiocclusio partialis/ dotyczy zębów przednich dolnych. I klasa Angle'a i III klasa kłowa. jest wywołany najczęściej nadmiernym wzrostem żuchwy na długość. siekacze dolne nagryzają przed górnymi, warga dolna jest wysunięta, bruzda wargowo-bródkowa jest wygładzona.
Przodozgryz Całkowity
/mesiocclusio totalis/ wysunięcie całego łuku dolnego w stosunku do górnego. III klasa Angle'a i III klasa kłowa. warga dolna jest wysunięta, bruzda wargowo-bródkowa jest wygładzona.
Przodozgryz Rzekomy
/pseudomesiocclusio/ jest wywołany zahamowaniem doprzedniego wzrostu szczęki / ///////////////albo przechyleniem siekaczy górnych przy prawidłowej budowie żuchwy. I / ////////////////albo III klasa Angle'a i III klasa kłowa. zapadniecie się wargi górnej.
Przodozgryz Czynnościowy
żuchwa jest zbudowana
poprawnie, z kolei znajduje się w nieprawidłowym doprzednim położeniu. test czynnościowy jest // nieujemny. III klasa Angle'a i III klasa kłowa. wysunięcie wargi dolnej i bródki.
Przodozgryz Morfologiczny
/progenia/ to jest wada kostna/gnatyczna, gdzie występuje nadmierny rozwój żuchwy na długość. bródka jest mocno wyróżniona.
między siekaczami górnymi i dolnymi występuje szpara pozioma. test czynnościowy jest niekorzystny. Wygląd Pacjenta
III klasa Angle'a,
III klasa kłowa,
odwrotny nagryz siekaczy /zgryz krzyżowy przedni/ / /////////////////albo zgryz prosty /tet-a-tet/,
wysunięcie wargi dolnej i bródki,
wygładzenie rowka wargowo-bródkowego,
cofnięcie wargi górnej i zapadnięcie się okolicy podnosowej /przy niedorozwoju szczęki/,
kąt SNA bez zmian,


zwiększony kąt SNB,zwiększony kąt ANB / niekorzystny/,
Witts / niekorzystny /-/,
III Klasa Kostna:
pełna prognacja żuchwy,
przerost żuchwy /wydłużona twarz/,
pseudo prognacja żuchwy,
poziomy niedorozwój szczęki /twarz pośrednia/,
pionowy niedorozwój szczęki /twarz krótka/,
Cechy Kompensacji
wychylenie siekaczy górnych,
przechylenie siekaczy dolnych,
wydłużenie siekaczy dolnych razem z wyrostkiem,
Leczenie
przechylenie zębów górnych / regularnie również bocznych/,
wychylenie zębów dolnych,
wydłużenie siekaczy dolnych,
Sposoby:
szyny nagryzowe i wyciągi klasy III,
aparaty ruchome,
aparaty czynnościowe,
proca bródkowa,
maska twarzowa,
Pseudoprzodozgryzy:
zespół Bindera,zespół Cruzone,rozszczep wargi i podniebienia,achondroplazja,dysplazja obojczykowo-czaszkowa,
Aparaty
maska twarzowa,
proca bródkowa,
szyna nagryzowa,
aparat zdejmowany,
Wyciągi

między górną i dolną,
Przodożuchwie
Czynnościowe
/positio mandibulae anterior functionalis/
Morfologiczne
/positio mandibulae anterior morphologica/ Progenia

Czym jest Wady Ortodontyczne znaczenie w Słownik na W .