nzoz zakładanie co to znaczy
Co znaczy Zakładanie NZOZ. Czym jest zawodowy, samorząd zawodowy, kościół, stowarzyszenie, osobę.

Czy pomocne?

Definicja Zakładanie NZOZ

Definicja z ang. Putting NZOZ, z niem. Putting NZOZ.

Co to znaczy: może zostać założony poprzez:
pracodawcę,
fundację,
związek zawodowy,
samorząd zawodowy,
kościół,
stowarzyszenie,
osobę prawną,
osobę fizyczną,
spółkę bez osobowości prawnej,
nie może zostać założony poprzez:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
spółka kapitałowa między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym,
zgłoszenie działalności do ewidencji działalności gospodarczej /wójt,burmistrz,prezydent miasta/:oznaczenie przedsiębiorcy,PESEL,adres,rodzaj działalności /Polska Klasyfikacja Działalności/,data rozpoczęcia,100zł/,
14 dni na zgłoszenie zmiany danych,
założenie rachunku bankowego przedsiębiorcy,
zgłoszenie do urzędu skarbowego o nadanie NIP,
zgłoszenie do rejestru w celu otrzymania REGON,
nadanie statutu zakładowi opieki zdrowotnej,
powołanie kierownika zakładu,
zapewnienie odpowiednich pomieszczeń /zaświadczenie z terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej dotyczące 1)warunków sanitarnych,2)aparatury medycznej,sporządzenie wykazu aparatury medycznej,
zatrudnienie pracowników,
zarejestrowanie zakładu w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej /wojewoda/,
ustanowienie regulaminu porządkowego,

Czym jest Zakładanie NZOZ znaczenie w Słownik na Z .