miazgi zapalenie co to znaczy
Co znaczy Zapalenie Miazgi. Czym jest Klasyfikacja Histopatologiczna Zapaleń Miazgi: odwracalne.

Czy pomocne?

Definicja Zapalenie Miazgi

Definicja z ang. inflammation of the Pulp, z niem. Entzündung der Pulp.

Co to znaczy: ból miazgowy jest wywołany aktywacją włókien C,
Klasyfikacja Histopatologiczna Zapaleń Miazgi:
odwracalne,
nieodwracalne,
powstaje w efekcie nieustającego działania czynnika uszkadzającego,
przesunięcie płynu w kanalikach zębinowych skutkuje zassanie nerwów
bakterie na zastawkach /zapalenie wsierdzia/
gdy bakterie znajdują się 1mm od miazgi dochodzi do proliferacji naczyń,zaciśnięcia naczyń żylnych,ucisku poprzez produkty przemiany materii.
mięśnie tętniczek są silniejsze od żyłek uniemożliwiając odpłynięcie krwi,
miazga to tkanka łączna galaretowata pochodzenia mezenchymalnego
sulfonamidy penetrują bardzo dobrze poprzez miazgę
Reakcja Na Ból:
miazga zdrowa - krótki,trwający kilka sekund,
zapalenie odwracalne I* - krótki,trwający poniżej minuty,
zapalenie nieodwracalne II* - brak bólu albo długi,trwający kilka min.,godz.,
Testy Na Sprawdzenie Żywotności Miazgi:
ciepło-ogrzana gutaperka,
zimno-chlorek etylu pozostawiający kropelki lodu po odparowaniu,zęby o dużej powierzchni jest trudniej ochłodzić,
prąd elektryczny-niemożliwy przy wypełnieniach metalowych,koronach,obecności śliny,
zdjęcie rtg-obecność zębiny wtórnej,resorpcji wewnętrznej,zmian okołowierzchołkowych,
opracowanie bez znieczulenia,
w każdym przypadku dokonuje się porównania z zębem jednoimiennym po stronie przeciwnej,
Czynniki Uszkadzające Miazgę:
próchnica /zapalenie ostre albo przewlekłe/,
promieniowanie jonizujące,nadfioletowe,laserowe,
materiały /zapalenie przewlekłe/,
cement krzemowy,fosforanowy,glassjonomerowy założone bez podkładu w sąsiedztwie miazgi powodują przemieszanie się odontoblastów w kierunku wypustek, przekrwienie, pękanie naczyń krwionośnych, powstawanie ropni i zwyrodnień, zostaje zahamowana produkcja zębiny wtórnej i miazga ulega martwicy. mechanizm przebiega powoli i bezboleśnie, doprowadzają jednak do powstawania zmian okołowierzchołkowych.
dostęp bakterii /zapalenie ostre/,
czynniki fizyczne i chemiczne:kwasy,zasady,temperatura /zapalenie przewlekłe/,
bakterie działają drażniąco na miazgę w sposób:
bezpośredni - wchodząc w kontakt z antygenem i wywołując odporność typu komórkowego /limfocyty T/ i humoralnego /limfocyty B/. limfocyty T działają cytotoksycznie również na miazgę produkując biologicznie czynne limfokiny /produkują wysięk, rozpuszczają włókna kolagenowe, uszkadzają tkankę łączną, uwalniają enzymy lizosomalne/,
pośredni - endotoksyny,chemotoksyny,enzymy,
bakterie nie osiedlają się w żywej miazdze, a dopiero gdy ulegnie ona martwicy,
umiejętności obronne i regeneracyjne miazgi zależą od:
intensywności i czasu działania bodźca,
głębokości i rozgległości ubytku,
stanu miazgi i odporności ustroju,
bodźce uszkadzające działają na miazgę za pośrednictwem włókien Tomesa powodując odkładanie zębiny wtórnej i doprowadzając do pomniejszenia objętości miazgi /pomniejszenie liczby komórek,powiększenie liczby włókien kolagenowych/. kiedy siła działającego bodźca przekracza
umiejętności adaptacyjne miazgi pojawiają się zmiany w miazdze.
zapalenie krwiopochodne /pulpitis haematogenes/ może być spowodowane chorobami zakaźnymi /dur brzuszny,płonica,grypa/,
Lista treści
1 Uszkodzenie Odontoblastów
2 Rodzaje Zapaleń
2.1 Zmiany Naczyniowe
3 Zapalenie Ostre
3.1 Surowicze
3.2 Ropne
3.3 podjęcie leczenia
4 Zapalenie Przewlekłe
4.1 Ropne
4.2 Rozrostowe
4.3 Włókniste
4.4 podjęcie leczenia
5 Zapalenie Przewlekłe Zaostrzone
Uszkodzenie Odontoblastów
uwalniane zostają mediatory zapalenia i dochodzi do gromadzenia się wysięku między odontoblastami i oderwania warstwy odontoblastów od błony miazgowo-zębinowej.
uszkodzenie odontoblastów->intensywne tworzenie zębiny wtórnej,
dalszy ucisk skutkuje zwyrodnienie i obumarcie odontoblastów.
obumarcie odontoblastów->zatrzymanie tworzenia zębiny wtórnej,
Rodzaje Zapaleń
I /Odwracalne/
granulocyty obojętnochłonne, monocyty, limfocyty,
II /Nieodwracalne/
+ enzymy lizosomalne niszczą komórki,włókna,substancję podstawową miazgi,
III /Nieodwracalne/
Zmiany Naczyniowe
dochodzi do powstawania zakrzepów, powiększenia przepuszczalności śródbłonka naczyń włosowatych i wydostawania się erytrocytów i leukocytów poza naczynie. gdyż odpływ produktów przemiany materii jest utrudniony poprzez powiększone naczynia w rejonie otworu okołowierzchołkowego, dochodzi do powstawania zmian wstecznych.
nieleczone zmiany naczyniowe po kilkunastu godzinach powodują przejście w stan zapalny.
Zapalenie Ostre
/pulpitis acuta/ trwają krótko <7 dni, toczą się przy komorze zamkniętej, zmiany wsteczne i postępowe są słabo wyróżnione, obejmuje przede wszystkim miazgę komorową, w pozostałej części zachodzą jeszcze zmiany naczyniowe.
Surowicze
/pulpitis acuta serosa/ dominuje odczyn naczyniowy, występuje przewaga składników płynnych nad upostaciowanymi. liczba granulocytów obojętnochłonnych jest niewielka. Ropne
/pulpitis acuta purulenta/ liczba granulocytów obojętnochłonnych jest bardzo spora. mogą powstawać pojedyncze ropnie w rogach miazgi (ograniczone) /zwapnienie->zębina reparacyjna/ albo zapalenie może obejmować całą miazgę (rozlane).
podjęcie leczenia
pojawiają się limfocyty, monocyty, makrofagi, wokół ognisk zapalnych gromadzi się tkanka ziarninowa bogata w naczynia i fibroblasty. zewnętrznie położone włókna ulegają mineralizacji tworząc zębinę reparacyjną/włóknistą. nie posiada kanalików zębinowych.
zejście zapalenia ostrego->zapalenie przewlekłe albo martwica miazgi,
Zapalenie Przewlekłe
/pulpitis chronica/ trwają długo >7 dni, najczęściej sporo tygodni,miesięcy albo lat, toczą się przy komorze zamkniętej albo otwartej, zmiany wsteczne i postępowe są silnie wyróżnione. Ropne
typ wysiękowy
/pulpitis chronica exacerbata/ pojawia się przy otwartej komorze,
ograniczone - /wrzodziejące/ pulpitis chronica ulcerosa,
rozlane - pulpitis chronica diffusa,
Rozrostowe
ziarninujące/
typ wytwórczy
/pulpitis chronica hyperplastica/ dotyczy tylko osób młodych, u których miazga jest bardzo dobrze ukrwiona.Jednostka ta bywa określana jako zapalenie polipowe (pulpitis chro nica polyposa), polip miazgi (polypus pulpae) albo zapalenie ziarninujące (pulpitis chronica granulomatosa).powody. Najczęściej jest zejściem zapaleń ostrych, lecz może wystąpić jako następstwo zapalenia przewlekłego wrzodziejącego. Warunkiem stworzenia tej jednostki jest perforacja komory na znacznej prze strzeni. Drażnienie obnażonej miazgi poprzez urazy powiązane z przyjmowaniem pokarmów skutkuje ziarninowe bujanie tkanki, która może wypełniać nawet cały ubytek. Ta postać zapalenia występuje szczególnie u osobników młodych, z szerokim otworem wierzchołkowym, gwarantującym dobre zaopatrzenie miazgi w krew.
Symptomy. Występują
symptomy kliniczne opisane przy zapaleniach II stopnia, toczących się przy komorze otwartej.
Zapalenie przewlekłe ropne /pulpitis chronica purulenta/
Występuje przy komorze otwartej Zapalenie to w fazie początkowej może występować jako postać ograniczona (do części miazgi sąsiadującej z obnażeniem), zwana zapaleniem wrzodziejącym (pulpitis ulcerosa) W późniejszej fazie przybiera ono charakter rozlany (pulpitis purulenta diffusa). Przy pierwszej z nich ogniska martwicy są mniejsze, przy drugiej bardziej liczne i rozległe. Ta postać zapalenia może trwać całymi miesiącami albo przejść w martwicę miazgi. ..powody. Jest najczęściej zejściem zapaleń ostrych, w szczególności ropnego i rozpoczyna się z chwilą samoistnego obnażenia miazgi w efekcie zniszczenia sklepienia komory poprzez mechanizm próchnicowy.
symptomy. Przy postaci wrzodziejącej, ograniczonej występują
symptomy opisane przy zapaleniach II stopnia. Postać rozlana charakteryzuje się występowaniem objawów opisanych przy zapaleniach III stopnia, przebiegających przy komorze otwartej.
Włókniste
typ zwyrodniający
/pulpitis chronica fibrosa/ przewagą zmian zwyrodnieniowych w formie rozrostów włókien substancji podstawowej, niewielką liczbą komórek zapalnych i bardzo słabo zaznaczonym wysiekaniem i brakiem ognisk martwicy. Toczy się przy komorze zamkniętej. ...powody. Najczęściej występuje jako postać pierwotna w przebiegu próchnicy albo jako zejście ostrych zapaleń surowiczych po ich biologicznym leczeniu.
symptomy. Ten rodzaj zapaleń nie daje objawów klinicznych i należy go zaliczyć do pulpopatii bezobjawowych z wyjątkiem przypadków, którym towarzyszy tworzenie rozległych zębiniaków. Mogą one uciskać włókna nerwowe i wywoływać napadowe bóle samoistne, przypominające newralgię nerwu trójdzielnego.
podjęcie leczenia
pojawiają się limfocyty, monocyty, makrofagi, wokół ognisk zapalnych gromadzi się tkanka ziarninowa bogata w naczynia i fibroblasty. zewnętrznie położone włókna ulegają mineralizacji tworząc zębinę reparacyjną/włóknistą. nie posiada kanalików zębinowych.
zejście zapalenia przewlekłego->reparacja albo martwica miazgi,
Zapalenie Przewlekłe Zaostrzone
/pulpitis chronica exacerbata/ występuje gdy po długo trwającym zapaleniu przewlekłym
umiejętności adaptacyjne zostają przełamane, dochodzą dodatkowe bodźce uszkadzające /opracowywanie ubytku/, odpływ wysięku zostanie zamknięty,
Ten rodzaj zapaleń występuje bardzo cząsto w miazdze zębowej, z reguły klinicznie są one rozpoznawane jako zapalenie ostre.powodem zaostrzenia zapaleń przewlekłych jest najczęściej zamknięcie otwartej uprzednio komory resztkami pokarmowymi albo dodatkowe działanie bodźców, w szczególności bakteryjnych i jatrogennych na istniejące już w miazdze zapalenie przewlekłe, toczące się przy komorze zamkniętej.Zaostrzenie zapalenia przewlekłego skutkuje wystąpienie objawów subiektywnych i obiektywnych, charakterystycznych dla zapaleń ostrych.

Czym jest Zapalenie Miazgi znaczenie w Słownik na Z .