chorobowy zasiłek co to znaczy
Co znaczy Zasiłek Chorobowy. Czym jest upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Czy pomocne?

Definicja Zasiłek Chorobowy

Definicja z ang. Sick Pay, z niem. Krankengeld.

Co to znaczy: ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:
po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu,
po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli jest ubezpieczony dobrowolnie,
do okresów ubezpieczenia chorobowego, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeśli przerwa pomiędzy nimi nie przekroczyła 30 dni albo była wywołana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej poprzez żołnierza niezawodowego.
od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:
absolwentom szkół albo szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym albo przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły albo uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
jeśli niezdolność do pracy wywołana została wypadkiem w drodze do pracy albo z pracy,
ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, przynajmniej 10-letni moment obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy wskutek choroby w momencie trwania ubezpieczenia chorobowego. na równi z niezdolnością do pracy wskutek choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:
z powodu decyzji wydanej poprzez właściwy organ lub uprawniony podmiot na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach,
wskutek przebywania w:
stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających albo substancji psychotropowych,
w wyniku poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów,
zasiłek chorobowy przysługuje także osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego,
jeśli niezdolność do pracy trwała bez końca przynajmniej 30 dni i powstała:
nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w przypadku choroby zakaźnej, której moment wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, albo innej choroby, której symptomy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby,
zasiłek chorobowy przysługuje poprzez moment trwania niezdolności do pracy
wskutek choroby albo niemożności wykonywania pracy z określonych w ustawie przyczyn - nie dłużej jednak niż poprzez 182 dni, a
jeśli niezdolność do pracy wywołana została gruźlicą - nie dłużej niż poprzez 270 dni. to jest tzw. „ moment zasiłkowy”. do okresu zasiłkowego, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak także okresy niemożności wykonywania pracy a również okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą,
jeśli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach nabywania prawa do zasiłku.
miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku.
miesięczny zasiłek chorobowy za „ moment pobytu w szpitalu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasiłku.
miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku,
jeśli niezdolność do pracy albo niemożność wykonywania pracy:
przypada w okresie ciąży,
powstała
w wyniku poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów i zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
powstała
w wyniku wypadku w drodze do pracy albo z pracy,
zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego albo jego wysokości „ moment jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważane jest 30 dni. zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, gdzie ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego. zasiłek chorobowy nie przysługuje także za okresy niezdolności do pracy przypadającej w momencie:
urlopu bezpłatnego;
urlopu wychowawczego,
tymczasowego aresztowania albo odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, gdzie prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w momencie odbywania kary pozbawienia wolności albo tymczasowego aresztowania.
ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, odsuniętemu od pracy
wskutek podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, zasiłek chorobowy nie przysługuje,
jeśli nie podjął proponowanej mu poprzez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym albo, którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu.
zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu za cały „ moment niezdolności do pracy,
jeśli niezdolność ta wywołana została


z powodu umyślnego przestępstwa albo wykroczenia popełnionego poprzez tego ubezpieczonego a zostały stwierdzone na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy wywołana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za „ moment pierwszych 5 dni tej niezdolności.
ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową albo wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały „ moment tego zwolnienia.
zasiłek chorobowy nie przysługuje w razie, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.

Czym jest Zasiłek Chorobowy znaczenie w Słownik na Z .