miejscowe znieczulenie co to znaczy
Co znaczy Znieczulenie Miejscowe. Czym jest przyzębie/ posiadają obniżony próg pobudliwości.

Czy pomocne?

Definicja Znieczulenie Miejscowe

Definicja z ang. Local anesthesia, z niem. Lokalbetäubung.

Co to znaczy: /anaesthesia localis/ - tkanki zmienione zapalnie /miazga,przyzębie/ posiadają obniżony próg pobudliwości.najczęściej pacjent jest zmęczony długotrwałym bólem po nieprzespanej nocy. z racji na obniżone pH i zwiększone ukrwienie, środki znieczulające działają krócej i słabiej. W tych sytuacjach konieczne jest znieczulenie śródwięzadłowe.
Zabiegi w znieczuleniu miejscowym nie powinny być przeprowadzane na czczo.
2% chlorowodorek lignokainy:
wykazuje działanie antyarytmiczne, jest przeciwwskazany u pacjentów z bradykardią i nużliwością mięśni /miastenia gravis/
3% chlorowodorek mepiwakainy:
znacznie słabiej zwęża naczynia /dlatego jest stosowany zamiast lignokainy/, działa silniej niż lignokaina,
4% chlorowodorek artykainy:
działa bardzo szybko, lepiej przenika poprzez tkankę kostną i rozprzestrzenia się w tkankach miękkich, ma mniej działań toksycznych, jest przeciwwskazany u pacjentów z alergią na siarkę i chorych na methemoglobinemię.
dodanie środków obkurczających /adrenalina, noradrenalina, levonordefrina/ naczynia skutkuje:
pomniejszenie przepływu krwi /ograniczenie krwawienia/,


pomniejszenie przenikania płynu do światła naczyń /ograniczenie toksyczności/,
przedłużenie działania znieczulenia /wolniejszy odpływ krwi/,
powierzchniowe 4% lignokainy,
nasiękowe 0,25-1,0% lignokainy,
śródwięzadłowe 2% lignokainy,
przewodowe 0,5-1,5% lignokainy,
zewnątrzoponowe 1-2% lignokainy,
podpajęczynówkowe 5% lignokainy,
symptomy niepożądane po lignokainie:
wstrząs anafilaktyczny
leczenie: adrenalina 0,5-1,0ml s.c. ; hydrokortyzon 200-500ml i.v.
mała przenikliwość /prokaina/, średnia przenikliwość /lignokaina/,
spora przenikliwość /benzokaina/,
pochodzenie naturalne /kokaina/,
pochodzenie syntetyczne:
estry kwasu paraaminobenzoesowego /prokaina,chlorprokaina/,
pochodne kwasu acetylosalicylowego i hydroksybenzoesowego /piperokaina,oksybuprokaina/,
amidy pochodne chinoliny /cynchokaina/,
admidy pochodne ksylidyny /lidokaina,bupiwakaina,mepiwakaina/,
Lista treści
1 Powierzchniowe
1.1 Zalety
1.2 Wady
2 Znieczulenia Z Adrenaliną
3 Znieczulenia Bez Adrenaliny
4 Powikłania Po Znieczuleniu
Powierzchniowe
na powierzchnię błony śluzowej /płyn,spray,żel,maść,zasypka,roztwór/,
4% chlorowodorek lignokainy
dawka max. 5mg/kg masy ciała,
Zalety
pomniejszenie stresu pacjenta,
Wady
trudności w dawkowaniu,
zanikanie w głębszych warstwach,
sposobność powstawania parestezji,
wchłanianie zależy od przepuszczalności błony śluzowej,
/anaesthesia infiltrativa/ znieczulenie miejscowe polegające na podaniu środka znieczulającego do tkanki podśluzowej, dzięki czemu dochodzi do wyłączenia przewodnictwa zakończeń czuciowych nerwów zaopatrujących dany region /splot zębodołowy plexus dentalis/[1]. igłę należy wprowadzać ścięciem w kierunku kości (pod kątem ostrym do wyrostka zębodołowego), równolegle do płaszczyzny zgryzu, na granicy błony śluzowej ruchomej i nieruchomej od strony przedsionka i na wysokości wierzchołka korzenia zęba od strony podniebiennej/językowej. należy jednak uważać, by nie uszkodzić tętnicy podniebiennej. w razie stanów zapalnych nakłucia mogą mieć kształt trójkąta, kwadratu, koła, rombu. by zmniejszyć dolegliwości bólowe w czasie wprowadzania igły należy:
osuszyć powierzchnię ligniną,
znieczulić okolicę powierzchniowo,
zdezynfekować powierzchnię alkoholem, betadyną,
naciągnąć wargi albo policzki,
ucisnąć palcem miejsce obok,
igłę należy wprowadzać równolegle do płaszczyzny zgryzu,
w czasie wprowadzania igły podawać bardzo wolno środek znieczulający, by płyn torował drogę dla igły poprzez znieczulone tkanki,
w szczęce znieczulenie nasiękowe jest skuteczne dla zębów 15-25 z racji na obecność cienkiej warstwy zewnętrznej blaszki kostnej posiadającej sporą liczba otworów odżywczych biegnących poprzez okostną do splotu zębodołowego górnego (przedniego, środkowego, tylniego), dla trzonowców konieczne jest znieczulenie przewodowe do guza szczęki, z racji na obecność grubej warstwy zbitej blaszki kostnej utworzonej poprzez grzebień jarzmowo-zębodołowy,
w żuchwie znieczulenie nasiękowe jest skuteczne dla zębów 33-43 z racji na obecność cienkiej warstwy zewnętrznej blaszki kostnej posiadającej sporą liczba otworów odżywczych biegnących do nerwu zębodołowego dolnego, z kolei dla zębów przedtrzonowych i trzonowych konieczne jest wykonanie znieczulenia przewodowego do otworu bródkowego albo otworu żuchwy. ponadto z racji na przechodzenie odgałęzień nerwu zębodołowego dolnego każdej ze stron na stronę przeciwną, czasami konieczne jest podanie również znieczulenia po stronie przeciwnej, 1-2ml (2x0,5ml roztworu 1-2%)
Bibliografia
↑ Usunięcie Zębów - PZWL

Lista treści
1 Przewodowe
2 Szczęka
2.1 Guz Szczęki
2.2 Otwór Przysieczny
2.3 Otwór Podniebienny
3 Żuchwa
3.1 Otwór Bródkowy
3.2 Otwór Żuchwowy
3.2.1 Sposób Dwuetapowa
3.2.2 Sposób Jednoetapowa
4 Bibliografia
Przewodowe /perineural anaesthesia, nerve block anaesthesia, conduction anaesthesia/ znieczulenie miejscowe polegające na zniesieniu przewodnictwa pnia nerwu zaopatrującego spory region. płyn deponuje się w jego okolicy.
nerw zębodołowy dolny znieczula się w przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej przed jego wniknięciem do kanału żuchwowego. wejście znajduje się w połowie szerokości wewnętrznej powierzchni gałęzi żuchwy i jest od przodu odgraniczone języczkiem żuchwy. nerw językowy przebiega naprzód od nerwu zębodołowego dolnego,
Szczęka
Guz Szczęki
znieczulenie przewodowe do guza szczęki polega na wkłuciu igły w przedsionku j. ustnej na wysokości drugiego zęba trzonowego za grzebieniem jarzmowo-zębodołowym, w kierunku do góry, do środka, do tyłu /na małżowinę uszną/ ok. 3cm i podaniu 1-2ml środka znieczulającego. znieczuleniu podlega nerw nosowo-podniebienny.
Otwór Przysieczny
znieczulenie przewodowe do otworu przysiecznego polega na wkłuciu igły na podniebieniu miękkim na brodawce przysiecznej za siekaczami przyśrodkowymi u podstawy brodawki, jest niestety bardzo bolesne, igłę kieruje się do góry i do tyłu ok. 1cm i podaje 0,5-1,0ml środka znieczulającego. znieczuleniu podlega nerw podniebienny większy.
Otwór Podniebienny
znieczulenie przewodowe do otworu podniebiennego polega na wkłuciu igły na podniebieniu twardym na wysokości trzeciego zęba trzonowego 1cm od brzegu zębodołu w kierunku szwu podniebiennego i podaniu 1-2ml środka znieczulającego. znieczuleniu podlega nerw podniebienny większy.
Żuchwa
Otwór Bródkowy
znieczulenie przewodowe do otworu bródkowego jest używane do znieczulenia nerwów zębodołowych dolnych zaopatrujących zęby 35-45 i zastępuje znieczulenie nasiękowe z racji na obecność grubej warstwy zbitej blaszki kostnej i obecność małej ilości kanałów odżywczych. znieczuleniu ulegaj również okolica brody i wargi dolnej. zakończenie kanału żuchwowego zwrócone jest do góry i do tyłu. najczęściej wystarcza podanie 2ml przedsionkowo, w bardziej rozległych zabiegach konieczne może być znieczulenie przewodowe do otworu żuchwy,
w czasie znieczulenia stosuje się igłę o grubości 0,6-0,8 do znieczulenia przewodowego albo nasiękowego, wykonanie:
osuszyć powierzchnię ligniną,
znieczulić okolicę powierzchniowo,
zdezynfekować powierzchnię alkoholem, betadyną,
naciągnąć wargi albo policzki,
ucisnąć palcem miejsce obok,
igłę należy wprowadzać równolegle do płaszczyzny zgryzu, w kontakcie z kością, od góry i tyłu, do dołu i przodu,

w czasie wprowadzania igły podawać bardzo wolno środek znieczulający, by płyn torował drogę dla igły poprzez znieczulone tkanki, środek znieczulający należy podać w 1/3 odległości między drugim a pierwszym przedtrzonowcem od strony dystalnej, ok. 3mm poniżej wierzchołków korzeni,
Otwór Żuchwowy


w czasie znieczulenia stosuje się igłę o grubości 0,6-0,8 do znieczulenia przewodowego nerwu zębodołowego dolnego i językowego i igłę do znieczulenia nasiękowego nerwu policzkowego, Sposób Dwuetapowa
przy szeroko otwartych ustach wyczuwa się palcem wskazującym trójkąt zatrzonowcowy,
igłę wprowadza się 1cm powyżej płaszczyzny zgryzowej, przy strzykawce znajdującej się od strony kła/przedtrzonowca strony przeciwnej, aż do uzyskania kontaktu z kością gałęzi żuchwy,
strzykawkę ustawia się równolegle do zębów trzonowych znieczulanej strony i wchodzi 1,5-3cm głębiej pozostając w kontakcie z kością,
strzykawkę ponownie ustawia się na wysokości przedtrzonowców strony przeciwnej i podaje 1,5ml środka znieczulającego w celu znieczulenia nerwu zębodołowego dolnego,
w trakcie wycofywania igły podaje się pozostałe 0,5ml środka dla znieczulenia nerwu językowego,
nerw policzkowy znieczula się nasiękowo z osobnego wkłucia cieńszą igłą,
Sposób Jednoetapowa

Sposób Weissbrema - znieczulenie trzech nerwów z jednego wkłucia, polega na podaniu 2ml środka na przedniej krawędzi gałęzi żuchwy wysoko, przy podstawie wyrostka dziobiastego żuchwy,
Bibliografia
Usunięcie Zębów - PZWL
Znieczulenia Z Adrenaliną
Ubistesin
Citocartin
Lignokaina Z Adrenaliną
Znieczulenia Bez Adrenaliny
Mepidont
Lignokaina
Powikłania Po Znieczuleniu


pomniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań dokonuje się poprzez dokładne zebranie wywiadu, wykonanie próby uczuleniowej, wykorzystanie protokołu pomniejszenia lęku, podanie większej ilości środka znieczulającego o mniejszym stężeniu.
środek o wyższym stężeniu szybko traci działanie znieczulające i pozostała część przedostaje się do krwi wywołując działania toksyczne, mogąc doprowadzić do przedawkowania.
Miejscowe
miejscowa anemizacja tkanek spowodowana skurczem naczynia krwionośnego zaopatrującego dany region,
uszkodzenie nerwu czuciowego z powodu skaleczenia igłą prowadzące do długotrwałego zaburzenia czucia,
uszkodzenie nerwu ruchowego z powodu podania środka do ślinianki przyusznej i znieczulenia nerwu twarzowego porażając mięśnie mimiczne twarzy,
wystąpienie krwiaka wskutek uszkodzenia ścian naczynia krwionośnego,
złamanie igły spowodowane gwałtową reakcją pacjenta,
dolegliwości bólowe po ustąpieniu znieczulenia mogą być wywołane gwałtownym podaniem środka, uszkodzeniem okostnej, mięśnia,
Ogólne
Padaczka
Choroby Serca
Zespół Zatoki Szyjnej
Wstrząs Anafilaktyczny
Przedawkowanie Znieczulenia
Bibliografia

Usunięcie Zębów - PZWL
Chirurgia Stomatologiczna - Leszek Kryst

Czym jest Znieczulenie Miejscowe znaczenie w Słownik na Z .