białko związane opornością co to znaczy
Definicja białko 1 związane z opornością wielolekową lub białko związane z opornością wielolekową.

Czy pomocne?

Definicja białko 1 związane z opornością wielolekową lub białko związane z opornością wielolekową (ang. multidrug resistance-associated protein 1; glutathione S-conjugate pump; multispecific organic anion transporter)

Co znaczy:

Nazwa niezalecana - pompa S-koniugatów glutationu

Skrót polski
MRP1

Skrót
MRP1; MOAT

Opis hasła
Transporter ABC powszechnie występujący w błonach plazmatycznych komórek ssaków. Białko MRP1, zbudowane z 1531 reszt aminokwasowych, ma względną masę cząsteczkową 190 000. U człowieka gen kodujący MRP1 jest zlokalizowany na chromosomie 16 (16p13.13-13.12). Nadekspresja MRP1 przyczynia się do powstania oporności wielolekowej komórek nowotworowych. W przeciwieństwie do glikoproteiny P1, MRP1 warunkuje również oporność komórek na oksyaniony niektórych metali ciężkich (arsenu, antymonu).
MRP1 transportuje aktywnie na zewnątrz komórek S-koniugaty glutationu i hydrofobowych ksenobiotyków, utleniony glutation (disulfid glutationu) oraz siarczany i glukuroniany ksenobiotyków. Być może transportuje również niezmodyfikowane ksenobiotyki w formie nietrwałych, niekowalencyjnych kompleksów z glutationem lub przenoszone na zasadzie symportu z glutationem. Głównym fizjologicznym substratem MRP1 wydaje się być leukotrien C4, S-koniugat leukotrienu A4 i glutationu. Oczyszczone białko MRP1 wykazuje aktywność ATPazową stymulowaną przez związki będące substratami transportu. MRP1 okazało się być identyczne ze scharakteryzowaną wcześniej funkcjonalnie "pompą S-koniugatów glutationu". Największe podobieństwo sekwencji wiąże MRP1 z czynnikiem kadmowym 1 drożdży (ang. yeast cadmium factor, YCF1), białkiem transportującym S-koniugaty glutationu w komórkach Saccharomyces cerevisiae i czynnikiem oporności na oligomycynę (ang. yeast oligomycin resistance, YOR1), transporterem również podejrzewanym o transport S-koniugatów glutationu w tych komórkach.

patrz też: glikoproteina P1; transportery ABC

Czym jest białko 1 związane z opornością wielolekową lub białko związane z opornością wielolekową (ang. multidrug resistance-associated protein 1; glutathione S-conjugate pump; multispecific organic anion transporter) znaczenie w Słownik na B .