monooksygenazy zawierające co to znaczy
Definicja monooksygenazy zawierające flawinę (ang. flavin-containing monooxygenases). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja monooksygenazy zawierające flawinę (ang. flavin-containing monooxygenases)

Co znaczy:

Skrót
FMO

Opis hasła
FMOs - Monooksygenazy zawierające flawinę EC.1.14.13.8 jest to grupa oksydacyjno-redukcyjnych izoform monooksygenaz zawierających FAD i katalizujących hydroksylację licznych ksenobiotycznych związków organicznych z fosforem, azotem lub siarką (leki, pestycydy i inne związki wytwarzane przez przemysł). FMOs hydroksylując przemieniają te obce substancje w związki polarne co ułatwia ich wydalanie. Ponadto katalizują syntezę reaktywnych metabolitów, które są czynne w procesach fizjologicznych. FMOs występują w mikrosomach i endoplazmatycznym retikulum komórek większości organów ssaków. Proces katalizy jest uzależniony od obecności tlenu cząsteczkowego i NADPH. W wątrobie królika występuje pięć izoform FMOs i tak np. FMO-1 katalizujący utlenianie chloropronazyny, dimetyloaniliny i metimazolu, a FMO-5 hydroksyluje n-okstylaminę i n-nanylaminę. FMO w pierwszym etapie katalizy tworzy wodoro-nadtlenek połączony z C-4a pierścienia izoaloksazyny FAD. Drugim etapem katalizy jest hydroksylacja substratu z grupą nukleofilną i utworzenie cząsteczki wody.

Czym jest monooksygenazy zawierające flawinę (ang. flavin-containing monooxygenases) znaczenie w Słownik na M .