transpozycja przemieszczanie co to znaczy
Definicja transpozycja lub przemieszczanie DNA (ang. transposition). Czym jest przeniesienie.

Czy pomocne?

Definicja transpozycja lub przemieszczanie DNA (ang. transposition)

Co znaczy:

Opis hasła
Istotą transpozycji jest przeniesienie transpozonu z miejsca donorowego do miejsca docelowego w DNA. Transpozaza, enzym kodowany przez transpozon wiąże się do odwróconych powtórzeń na końcach transpozonu, rozcina DNA docelowe tworząc lepkie końce i wstawia transpozon w docelowe miejsce przy udziale polimerazy I i ligazy DNA. Transpozycja jest ściśle regulowana i częstość transpozycji wynosi od 10-3 do 10-8/generację, w zależności od typu transpozonu. Transpozycja u bakterii wiąże się niemal zawsze z inaktywacją genu. Powoduje też inwersje, delecje, duplikacje lub rearanżacje genów. Szansa inaktywacji genu przez transpozycję jest większa niż częstość mutacji. Częstość rewersji określa się na 10-6-10-10/generację. Wyróżnia się (i) transpozycję replikacyjną, gdzie transpozon jest replikowany i jego kopia przy udziale transpozazy i rezolwazy jest przenoszona w inne miejsce genomu, np: Tn3; (ii) transpozycję niereplikacyjną, gdzie transpozon jest wycinany przez transpozazę z miejsca donorowego i wstawiany w miejsce docelowe, np: Tn5, Tn9, Tn10.Genom eukariotyczny zawiera zarówno funkcjonalne elementy transpozycyjne jak i niefunkcjonalne, które utraciły zdolność do niezależnej transpozycji. Pierwsze transpozony eukariotyczne, tzw.”czynniki kontrolujące” u kukurydzy zostały opisane przez Barbarę McClintock w latach 50-tych.

Czym jest transpozycja lub przemieszczanie DNA (ang. transposition) znaczenie w Słownik na T .