receptor czynnika wzrostu co to znaczy
Definicja receptor czynnika wzrostu naskórka (ang. epidermal growth factor receptor). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja receptor czynnika wzrostu naskórka (ang. epidermal growth factor receptor)

Co znaczy:

Skrót polski
EGFR; ErbB-1, HER-1

Skrót
EGFR; ErbB-1; HER-1

Opis hasła
Receptor czynnika wzrostu naskórka jest białkowym produktem onkogenu erbB-1 i należy do receptorów błonowych o aktywności kinazy tyrozynowej, RTK (ang. receptor tyrosine kinase). Reprezentuje on rodzinę receptorów ErbB (ang. ErbB family), do której oprócz EGFR (HER-1/ErbB-1) należą trzy inne receptory: ErbB-2 (HER-2/neu), ErbB-3 (HER-3) i ErbB-4 (HER-4). Gen kodujący EGFR o całkowitej długości ok. 100 kpz zlokalizowany jest w chromosomie 7p12-14 i składa się z 26 eksonów. Poziom transkrypcji eksonu 1 jest w przybliżeniu osiem razy wyższy niż eksonów 2-26. Wyniki badań wskazują jednoznacznie na istnienie częściowego bloku transkrypcji między eksonem 1 i 2. EGFR jest glikoproteiną błonową o m.cz. ok. 134 kDa, którą stanowi 1210 reszt aminokwasowych. W strukturze EGFR wyróżnia się trzy funkcjonalne domeny: zewnątrzkomórkową domenę wiążącą ligand, fragment transbłonowy odpowiedzialny za umiejscowienie receptora w błonie komórkowej oraz domenę cytoplazmatyczną o aktywności kinazy tyrozynowej. Obecność receptora czynnika wzrostu naskórka stwierdza się prawie we wszystkich typach komórek prawidłowych oraz w wielu komórkach zmienionych nowotworowo. EGFR wydaje się być dogodnym obiektem terapeutycznej interwencji, lecz problemem pozostaje fakt, że zarówno komórki prawidłowe, jak i większość komórek nowotworowych syntetyzuje identyczny strukturalnie receptor. W nowotworach centralnego układu nerwowego, takich jak glejaki, gwiaździaki czy cewiaki nerwowe oraz w nowotowrach sutka, jajników i płuc obserwuje się występowanie zmutowanej formy EGFR. Mutacja dotyczy najczęściej delecji eksonów 2-7 genu erbB-1, co prowadzi do powstania receptora pozbawionego 276 reszt aminokwasowych w domenie zewnątrzkomórkowej, określanego DEGFR, de 2-7 EGFR lub EGFRrIII.

Czym jest receptor czynnika wzrostu naskórka (ang. epidermal growth factor receptor) znaczenie w Słownik na R .