alternatywne wspomagające co to znaczy
Co znaczy wspomagające metody komunikacji?. Co to jest problemów komunikacji, mowy i języka, jak.

Czy pomocne?

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Definicja z ang. Augmentative and alternative communication, z niem. Unterstützte Kommunikation.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,504 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.05 kg
Zagadnienia: alternatywne wspomagające
ISBN: ISBN 83-7308-742-7
Opis: Dzięki podejmowaniu przez coraz większe grono specjalistów problemów komunikacji, mowy i języka, jak także praktycznego działania zmierzającego do wsparcia osób do niedawna określanych jako niekomunikujące/niekomunikatywne następuje zmiana w spojrzeniu na niepełnosprawność, która wcale nie musi oznaczać marginalizacji i depersonizacji. Prezentowany tom, poruszający zagadnienie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu wybitnych specjalistów, praktyków i teoretyków takich dziedzin, jak komunikacja interpersonalna, neuropsychologia, logopedia i komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC). Istotnym przesłaniem publikacji jest przekazanie skutecznego instrumentu rehabilitacji psychologicznej. Bez komunikowania się z dziećmi i młodzieżą w normie trudno mówić o ich rozwoju intelektualnym, poczuciu własnej wartości, a również rozwoju emocjonalnym. W przypadku niepełnosprawności komunikowanie się jest podstawowym warunkiem pozyskiwanych zmian rozwojowych. Tę tezę uzasadniono w prezentowanej pracy. Problematyka komunikacji alternatywnej już od wielu lat znajduje się w centrum zainteresowania teoretyków i praktyków zajmujących się zagadnieniami edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dodatkowo obarczonych trudnościami w sferze porozumiewania się. Do pedagogiki specjalnej wprowadzane są nowe rozwiązania dotyczące pomocy człowiekowi niepełnosprawnemu w nawiązywaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu interakcji komunikacyjnych w sposób alternatywny, to jest wykorzystujący gest, obraz i piktogram. Podręcznik będzie pomocna wszystkim, którzy podejmą trud łamania barier w porozumiewaniu się. Przede wszystkim skierowana jest do logopedów, psychologów, nauczycieli i terapeutów dokształcających się na podyplomowych studiach, do studentów i wszystkich zainteresowanych problematyką alternatywną i wspomaganą komunikacją.
Spis treści:
  • Wstęp
  • ROZDZIAŁ PIERWSZY Szkic rozwoju wspomagającej i alternatywnej komunikacji w Polsce Uwagi o wczesnej interwencji komunikacyjnej wobec dzieci z zaburzeniami rozwoju Syndrom ożywienia i jego miejsce w procesie rozwoju funkcji mowy i języka u dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi Wykorzystanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się Rola neurorozwojowej sposoby Castillo Moralesa w procesie wczesnej symulacji rozwoju i w postępowaniu terapeutycznym wobec dzieci z grupy wysokiego ryzyka zaburzeń komunikacji Efektywność stosowania mechanizmów komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci i młodzieży z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się na przykładzie Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie
  • ROZDZIAŁ DRUGI Język migowy i mechanizm językowo-migowy Fonogesty – sposób komunikowania się słyszących i rodziców z niesłyszącymi dziećmi i budowania w dziecięcych umysłach sensoryczno-motorycznej bazy mowy Zastosowanie fonogestów w pracy z dziećmi z głęboką wadą słuchu na podstawie doświadczeń Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, Przedszkola Miejskiego nr 16 i Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu Teoretyczne i praktyczne podstawy sposoby Makaton Komunikacja przez dotyk – głuchoniewidomi Picture Communication Symbols Znaki graficzne – Piktogramy Piktogramy – istota, charakterystyka ogólna Zastosowanie sposoby Ułatwionej Komunikacji Sposób Ułatwionej Komunikacji – studium przypadku Mechanizm komunikacji symbolicznej Blissa Wybór bibliograficzny polskich prac dotyczących komunikacji alternatywnej i wspomaganej – w podziale na mechanizmy i specyfikację użytkownika

Czym jest znaczenie w Słownik na A .