anatomia układu ruchu co to znaczy
Co znaczy Anatomia układu ruchu?. Co to jest życia wyróżnia się dwa podstawowe działy:: morfologię.

Czy pomocne?

Anatomia układu ruchu

Definicja z ang. Anatomy of the musculoskeletal system, z niem. Anatomie des Bewegungsapparates.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,198 str., Wymiary: 215 x 290 mm , Waga: 0.65 kg
Zagadnienia: anatomia układu ruchu
ISBN: ISBN 83-60290-17-2
Opis: Pośród nauk biologicznych zajmujących się wszelkimi formami życia wyróżnia się dwa podstawowe działy:: morfologię i fizjologię. Morfologia zajmuje się budową, kształtem i rozwojem organizmów żywych, z kolei fizjologia jest nauką o czynnościach żywego organizmu i mechanizmach decydujących o przystosowaniu się organizmów do zmiennych warunków środowiska zewnętrznego. Podstawowym i najstarszym działem morfologii jest anatomia, traktująca o budowie żywego organizmu. Nazwa anatomia pochodzi od greckiego słowa anatemnein - rozcinać, rozczłonkowywać - podstawowej sposoby stosowanej do poznania budowy organizmu. Wyróżnia się anatomię roślin, anatomię zwierząt i anatomię człowieka. Anatomia makroskopowa posługuje się metodami rozcinania, preparowania, opukiwania, oglądania i rentgenografii, i na tej podstawie dostarcza informacji o prawidłowej budowie organizmu ludzkiego. Anatomię makroskopową uzupełnia anatomia mikroskopowa. Wykorzystuje ona instrumenty optyczne i liczne sposoby fizykochemiczne do dokładnej analizy i poznania budowy drobnowidowej organizmu. W skład anatomii mikroskopowej wchodzi histologia, zajmująca się budową tkanek i narządów, i cytologia, badająca strukturę komórki. W zależności od metody opisu i przedstawiania budowy organizmu (Bochenek, Marciniak) można wyróżnić:: - anatomię systematyczną, - anatomię topograficzną, - anatomię plastyczną. Anatomia systematyczna i topograficzna wchodzą w zakres anatomii opisowej, bo sposobem poznania w obu sytuacjach jest opis budowy ciała wg układów narządów. Anatomia systematyczna jest nauką analityczną, przedstawiającą budowę ciała ludzkiego wg pewnej kolejności układów narządów. Anatomia topograficzna, zwana również anatomią chirurgiczną, jest nauką syntetyczną. Zajmuje się ona przestrzennym położeniem narządów i układów i opisuje wzajemne stosunki pomiędzy narządami w odniesieniu do poszczególnych okolic ciała. Anatomia plastyczna zapoznaje z kształtem i rzeźbą ciała ludzkiego, określa proporcje pomiędzy poszczególnymi częściami ciała. Zajmuje się zwłaszcza tymi układami, które wskutek ruchu zmieniają kształty, podkreślając pewną zmienność osobniczą. Drugim działem morfologii jest morfogeneza, która obejmuje ontogenezę i filogenezę. Ontogeneza bada rozwój osobniczy od chwili zapłodnienia przez wszystkie stadia i fazy rozwojowe aż do starości. Ten dział ontogenezy, który śledzi rozwój jednostki od chwili zapłodnienia do momentu urodzenia, nazywamy embriologią; śledzenie zaś rozwoju jednostki od chwili urodzenia przez wszystkie stadia rozwojowe aż do formy dojrzałej razem z opisem mechanizmów zanikowych, inwolucyjnych w okresie starzenia się obejmuje dział zwany postembriologią albo egzogenezą. Filogeneza zajmuje się historią rozwoju rodowego i wykorzystuje wyniki badań anatomii porównawczej, starając się poznać podobieństwa i różnice organizmów zwierząt niższych i wyższych i człowieka. Spostrzeżenia i informacje z poznania rozwoju osobniczego (ontogenezy) i rozwoju rodowego (filogenezy) uzupełniają się, a posłużyły one do sformułowania tak zwany prawa biogenetycznego (prawo Haeckla), a więc prawa rekapitulacji, które mówi, iż rozwój osobniczy przedstawia niejako skrócone powtórzenie rozwoju rodowego.
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI 1. Plan budowy ciała ludzkiego 2. Układ bierny i czynny ruchu (osteologia, syndesmologia, miologia) – wiadomości ogólne 3. Budowa szkieletu osiowego 4. Mięśnie tułowia, głowy i szyi – podział i opis 5. Budowa kończyny górnej 6. Mięśnie kończyny górnej – podział i opis 7. Budowa kończyny dolnej 8. Mięśnie kończyny dolnej – podział i opis

Czym jest znaczenie w Słownik na A .