asco 2004 educational book co to znaczy
Co znaczy educational book - wydanie polskie?. Co to jest artykuły, których autorzy prezentują.

Czy pomocne?

ASCO - 2004 educational book - wydanie polskie (wybór artykułów)

Definicja z ang. ASCO - 2004 educational book - Polish edition (collection of articles), z niem. ASCO - 2004 Bildungs ​​Buch - polnische Ausgabe (Sammlung von Artikeln).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medipage, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,399 str., Wymiary: 205 x 275 mm , Waga: 1.07 kg
Zagadnienia: asco 2004 educational book
ISBN: ISBN 83-89769-02-6
Opis: Czytając polską wersję ASCO Educational Book napotkają Kraj artykuły, których autorzy prezentują własny pkt. widzenia oparty na wieloletnim doświadczeniu. Niekiedy w artykułach zawarte są bardzo nowatorskie poglądy, poprzez co prowokują czytelnika do własnej analizy stanu wiedzy.
Spis treści:
 • RAK PIERSI
 • Uzupełniające leczenie hormonalne kobiet w okresie przed menopauzą i po menopauzie
 • Leczenie uzupełniające chorych na raka piersi przed menopauzą i po menopauzie
 • Rola ablacji i supresji jajników w leczeniu uzupełniającym chorych z rozpoznaniem wczesnego raka piersi przed menopauzą
 • Dowody przemawiające za zastosowaniem inhibitorów aromatazy w leczeniu uzupełniającym chorych po menopauzie
 • Leczenie uzupełniające: chemioterapia i inne sposoby leczenia
 • Poza granicami chemioterapii: włączanie leków celowanych do leczenia uzupełniającego raka piersi
 • Systemowa chemioterapia uzupełniająca u chorych na raka piersi z zajęciem węzłów chłonnych
 • Wykorzystanie chemioterapii u chorych na raka piersi bez zajęcia węzłów chłonnych
 • Postępy w diagnostyce obrazowej: MRI, badanie tomograficzne piersi i nieinwazyjna ocena stopnia zaawansowania dołu pachowego w miejscowo zaawansowanym raku piersi
 • Badanie piersi sposobem rezonansu magnetycznego: metoda, interpretacja, wykorzystania i biopsja
 • Miejscowo zaawansowany rak piersi
 • Radioterapia w miejscowo zaawansowanym raku piersi
 • Systemowa chemioterapia przedoperacyjna miejscowo zaawansowanego raka piersi o dużych rozmiarach
 • Rak piersi: wprowadzanie nowych leków do terapii neoadiuwantowej
 • Leczenie chirurgiczne miejscowo zaawansowanego raka piersi
 • Nowoczesne techniki napromieniania we wczesnym raku piersi
 • Radioterapia wczesnego raka piersi w 2004 roku. Parametry napromieniania: frakcjonowanie, dawka całkowita i leczenie węzłów chłonnych
 • Nowe techniki planowania radioterapii
 • GENETYKA NOWOTWORÓW
 • Praktyczne aspekty genetyki nowotworów: współczesne standardy postępowania
 • Praktyczne aspekty genetyki nowotworów: obecne wytyczne i wyłaniające się problemy
 • NOWOTWORY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
 • Aktualna wiedza o pierwotnych nowotworach mózgu
 • Współczesne spojrzenie na pierwotnego chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego
 • Aktualne wiadomości dotyczące pierwotnych guzów mózgu
 • Praktyczne wykorzystanie odkryć biologii molekularnej w neuroonkologii
 • BADANIA KLINICZNE
 • Zintegrowana badanie mikromacierzy DNA w badaniach klinicznych
 • Rozwój i sprawdzanie metod diagnostycznej klasyfikacji w onkologii klinicznej na podstawie analizy różnicowej ekspresji genów
 • Projektowanie i integracja profilowania transkrypcyjnego w badaniach klinicznych
 • EWOLUCJA LECZENIA
 • Nowe koncepcje w klinicznym wykorzystaniu immunoterapii
 • Immunoterapia przeciwnowotworowa z wykorzystaniem strategii miejscowego oddziaływania na mikrośrodowisko guza nowotworowego
 • Strategie wzmacniania skuteczności szczepionek przeciwnowotworowych opartych na zastosowaniu komórek dendrytycznych stosowanych w terapii klinicznej
 • Różnorodność oddziaływania leków przeciwnowotworowych: Jak dalece wybiórcze powinny być leki wykorzystywane w terapii celowanej?
 • Różnorodność oddziaływania leków przeciwnowotworowych: Jak dalece wybiórcze powinny być leki wykorzystywane w terapii celowanej? Wnioski z badań klinicznych wczesnej etapy
 • NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO (JELITA GRUBEGO I INNE)
 • Leczenie uzupełniające w raku jelita grubego
 • Miejsce chemioterapii uzupełniającej w raku okrężnicy w II stopniu zaawansowania
 • Leczenie uzupełniające w raku okrężnicy w III stopniu zaawansowania
 • Leczenie złożone przerzutowego raka żołądka i raka przełyku
 • Leczenie złożone przerzutowego raka żołądka i raka przełyku
 • Stan wiedzy na temat metod obrazowania w nowotworach przewodu pokarmowego: stopniowanie, leczenie i badania kontrolne
 • Stan wiedzy na temat metod obrazowania w nowotworach przewodu pokarmowego: stopniowanie, leczenie i badania kontrolne
 • NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
 • Postępy w systemowym leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego
 • Postępy w systemowym leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego: chemioterapia raka gruczołu krokowego niezależnego od androgenów
 • Kierunki rozwoju leczenia systemowego chorych na raka gruczołu krokowego
 • Współczesne podejście w leczeniu zaawansowanego raka nerki
 • Współczesne metody leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki
 • NOWOTWORY UKŁADU RODNEGO
 • Kontrowersje wokół leczenia chorych na raka jajnika: chemioterapia podtrzymująca i chemioterapia neoadiuwantowa jako standard leczenia
 • Obecne kontrowersje w leczeniu chorych na raka jajnika: chemioterapia podtrzymująca jako standard leczenia
 • NOWOTWORY GŁOWY I SZYI
 • Nowe podejście do leczenia chorych na raka narządów głowy i szyi: modulacja intensywności wiązki napromieniania
 • Leczenie celowane u chorych na raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi
 • Leczenie oszczędzające krtań: na czym polega standardowe postępowanie?
 • TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA
 • Dostęp do informacji onkologicznej w internecie
 • Wiadomość onkologiczna w internecie: wzorzec dla tworzenia efektywnych mechanizmów elektronicznej komunikacji zdrowotnej i narzędzi sprawdzających jej skuteczność
 • BIAŁACZKI I CHŁONIAKI – TRANSPLANTACJE SZPIKU U DOROSŁYCH
 • Kontrowersje w chorobie Hodgkina
 • Kontrowersje odnośnie postępowania w nawrotowym i pierwotnie opornym chłoniaku Hodgkina
 • Wczesne stadium chłoniaka Hodgkina
 • Wydatki sukcesu: odległe powikłania leczenia
 • Ryzyko niepłodności i wczesnej menopauzy w następstwie programów leczenia raka i immunosupresji: sposoby zachowania płodności i paliacji
 • Alternatywne sposoby leczenia szpiczaka mnogiego
 • Rola transplantacji w szpiczaku mnogim: przeszczepienie autologiczne, allogeniczne i tandemowe
 • Aktualne poglądy na początkowe leczenie u chorych ze szpiczakiem mnogim
 • Postępowanie w nawrotowym i opornym szpiczaku mnogim: nowa rola celowanych terapii
 • RAK PŁUCA
 • Ogromna dyskusja: chemioterapia uzupełniająca po wycięciu niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Rola chemioterapii uzupełniającej w stopniu IB–IIIA niedrobnokomórkowego raka płuca? Potwierdzona!
 • Pooperacyjna chemioterapia uzupełniająca niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Czy powinniśmy stosować chemioterapię uzupełniającą w niedrobnokomórkowym raku płuca? Jeszcze nie
 • CZERNIAK/ RAK SKÓRY
 • Specyficzne problemy w leczeniu czerniaka
 • Leczenie przerzutów czerniaka do mózgu
 • Chirurgiczne leczenie przerzutowego czerniaka
 • OPIEKA NAD CHORYM
 • Podejście do leczenia objawowego w oparciu o patogenezę
 • Od leczenia objawowego do racjonalnego leczenia zapobiegającego w razie ostrych nudności i wymiotów spowodowanych chemioterapią
 • NOWOTWORY WIEKU DZIECIĘCEGO
 • Specyficzne problemy u chorych z długoletnim przeżyciem po leczeniu raka
 • Następne nowotwory złośliwe u chorych z długoletnim przeżyciem po leczeniu raka
 • Późne konsekwencje leczenia nowotworów u dorosłych: następstwa dotyczące funkcji poznawczych i hormonalne
 • BIOLOGIA NOWOTWORÓW
 • Zmieniające się koncepcje w przerzutowaniu nowotworów: implikacje dla praktyki klinicznej
 • Biologia procesu powstawania przerzutów
 • Mikroprzerzuty: wykrywanie, znaczenie kliniczne i charakterystyka molekularna
 • Zmieniające się koncepcje w przerzutowaniu: implikacje dla praktyki klinicznej

Czym jest znaczenie w Słownik na A .