choroby serca kobiet co to znaczy
Co znaczy Choroby serca u kobiet?. Co to jest zainteresowanie chorobami serca u kobiet. Poprzez.

Czy pomocne?

Choroby serca u kobiet

Definicja z ang. Heart disease in women, z niem. Herzerkrankungen bei Frauen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,592 str., Wymiary: 150 x 235 mm , Waga: 0.96 kg
Zagadnienia: choroby serca kobiet
ISBN: ISBN 978-83-7555-006-1
Opis: W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku wzrosło zainteresowanie chorobami serca u kobiet. Poprzez długi okres wyniki badań dotyczących chorób serca i obserwacji, które przeprowadzono pośród mężczyzn, odnoszono w tej samej mierze do kobiet i nie analizowano ich w odniesieniu do płci. Większość prób klinicznych, stanowiących aktualnie podstawę standardów leczenia chorób układu krążenia, obejmowała mężczyzn. Kobiety były z nich wyłączane dla ''czystości'' obserwacji albo stanowiły znaczącą mniejszość. W czasie gdy okazało się, iż istnieją odrębności dotyczące epidemiologii, rozpoznawania, patomechanizmu i przebiegu, a również rokowania w chorobach serca u kobiet. Także wpływ organizmu kobiety na leki może być odmienne. Już dawno zwrócono uwagę na wybrane różnice dotyczące parametrów układu sercowo-naczyniowego między obu płciami. Zaobserwowano pewne odmienności w EKG u kobiet, jak wyższa podstawowa częstość rytmu zatokowego i bardziej wydłużony odstęp QT, w porównaniu z mężczyznami. Powszechnie także wiadomo, iż zmiany odcinka ST i załamka T, zarówno w EKG spoczynkowym, jak i w momencie wysiłku, nie mają takiego znaczenia diagnostycznego u kobiet jak u mężczyzn. By uzyskać wyższą wiarygodność testu wysiłkowego, należy spełnić określone kryteria kwalifikujące kobiety do tego badania. Dlatego także aktualnie daje się pierwszeństwo metodom obrazowym w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca u kobiet. Zaobserwowano także, iż wybrane zaburzenia rytmu serca występują u kobiet znacznie częściej, np. napadowy nawrotny częstoskurcz węzłowy , częstoskurcz komorowy na podłożu wrodzonego zespołu wydłużonego QT , a inne - jak migotanie przedsionków- rzadziej, chociaż przebieg tej arytmii u płci żeńskiej jest cięższy, w większym stopniu obarczony powikłaniami (udar mózgu) i gorzej rokuje. Kobiety odmiennie także reagują na wybrane leki, np. kwas acetylosalicylowy nie wpływa u nich na częstość występowania zawału serca (w odróżnieniu do mężczyzn), z kolei u starszych kobiet (> 55. rż.) obniża ryzyko udaru mózgu o 19%. Kobiety są także bardziej podatne na proarytmiczne działanie leków, chociaż rzadziej występuje u nich nagła śmierć sercowa. Dopiero pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia zwrócono uwagę na odmienności choroby niedokrwiennej serca u kobiet. Można wyodrębnić szczególnie ''kobiece'' czynniki ryzyka, np. ryzyko zawału serca jest nawet 2-krotnie wyższe u kobiet palących papierosy w porównaniu z mężczyznami. U płci żeńskiej stwierdzono, iż brak wsparcia ze strony rodziny i samotność okazały się jednymi z predyktorów zawału serca i nagłej śmierci sercowej. Długo panowało mylne przekonanie o rzadszym występowaniu zawału serca u kobiet i łagodniejszym jego przebiegu. Nie doceniano objawów choroby niedokrwiennej serca u kobiet, odnosząc je do innych, poza sercowych przyczyn. Okazało się, iż zarówno obraz kliniczny stabilnej dławicy piersiowej, jak i zawału serca różni się u mężczyzn i kobiet. U większości kobiet bóle wieńcowe występują pod maską bólów nadbrzusza, pleców, barków, a stenokardia wysiłkowa wyraża się często tylko osłabieniem i zmęczeniem . Kobiety także często inaczej opisują ból wieńcowy. Zapadalność na chorobę niedokrwienną, w szczególności u młodszych kobiet, znacznie wzrosła w ostatnich dekadach ubiegłego wieku. Niemałą rolę przypisuje się tu połączeniu dwóch czynników ryzyka: paleniu tytoniu i stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych poprzez młode kobiety. Co więcej, w piśmiennictwie pojawiły się doniesienia o niedostatecznym leczeniu płci żeńskiej (undertreatment). W razie zawału serca leczenie farmakologiczne u kobiet jest mniej intensywne, zwłaszcza otrzymują one rzadziej niż mężczyźni środki trombolityczne. także badania koronarograficzne i zabiegi rewaskularyzacyjne serca, a również badania nieinwazyjne wykonuje się u kobiet z mniejszą częstością. Może właśnie nietypowy często obraz kliniczny jest powodem tego zjawiska. Nie ma także zasadnego wytłumaczenia dla powściągliwości stosowania u kobiet zabiegów ablacji prądem częstotliwości radiowej (RF, radiofrequency). Są one kierowane rzadziej na te zabiegi i po dłuższym czasie trwania napadów częstoskurczu i dłuższym leczeniu farmakologicznym, chociaż korzyści, jakie odnoszą kobiety z tych zabiegów, są takie same jak u mężczyzn. Inaczej jest w razie nadciśnienia tętniczego. Kobiety są bardziej świadome swojej choroby nadciśnieniowej, częściej także się leczą i dokładniej przestrzegają zaleceń lekarskich. Kobiety mają z kolei mniejszą motywację do podjęcia rehabilitacji po przebytym zawale serca czy po zabiegach kardiochirurgicznych serca, chociaż odnoszą z nich takie same korzyści jak mężczyźni, a nawet większe. Dla wielu różnic dotyczących chorób serca u kobiet i mężczyzn nie znaleziono dotychczas przyczynowego wytłumaczenia, także system tych odmienności nie jest jasny. Sporo obserwacji dotyczących chorób serca u kobiet poczyniono na małym materiale, dlatego wiarygodność uzyskanych wyników budzi zastrzeżenia, tym bardziej iż są one niekiedy sprzeczne. Postuluje się konieczność prowadzenia dalszych, szerzej zakrojonych badań u kobiet. Pomimo iż częstość rekrutacji kobiet do badań klinicznych ostatnio wzrosła, w szczególności w dziedzinie choroby niedokrwiennej serca, to jeszcze stale ich udział w badaniach nad chorobami układu sercowo-naczyniowego jest niewystarczający. A przecież to właśnie wyniki prób klinicznych prowadzą do optymalizacji leczenia. Należy zatem włączać kobiety w równej liczbowo proporcji z mężczyznami do prób klinicznych oceniających różne metody terapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Trzeba prowadzić obserwacje dotyczące występowania ewentualnych różnic objawów klinicznych, przebiegu i rokowania w chorobach serca u kobiet, a również oddziaływania na leczenie. np. w zawale serca należałoby zwrócić większą uwagę na powody ''oszczędnego'' stosowania tych leków czy zabiegów rewaskularyzacyjnych serca u kobiet. Należy także kontynuować badania, gdzie ocenia się wpływ przewlekłego stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych na organizm kobiety, a w szczególności na układ krążenia. Upowszechnianie wiedzy o odrębności chorób serca u kobiet, zarówno pośród lekarzy, jak i studentów medycyny, to zadanie dla towarzystw naukowych i uczelni medycznych. Autorzy tej książki podjęli się zadania przedstawienia najnowszych osiągnięć dotyczących chorób serca u kobiet. To jest niezaprzeczalnie nowo powstający dział współczesnej kardiologii.
Spis treści:
  • Choroby serca u kobiet — nowy dział kardiologii
  • CZĘŚĆ I. ANATOMIA I PATOFIZJOLOGIA UKŁADU KRĄŻENIA U KOBIET Anatomia serca Przebudowa ściany naczyń i serca w miażdżycy Czynność autonomicznego układu nerwowego w kontekście zagrożenia nagłą śmiercią sercową Hormony płciowe a układ sercowo-naczyniowy Płodność i jej rozpoznawanie. Naturalne planowanie rodziny
  • CZĘŚĆ II. CHOROBY SERCA U KOBIET Czynniki ryzyka chorób układu krążenia u kobiet Epidemiologia chorób układu krążenia Próby kliniczne u kobiet — znaczenie i warto?ć w systemie edukacji Behawioralne czynniki ryzyka miażdżycy Zaburzenia gospodarki lipidowej w okresie przed menopauzą i po menopauzie Otyłość, zespół metaboliczny i cukrzyca jako czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego Doustne środki antykoncepcyjne a choroby układu sercowo-naczyniowego Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca u kobiet Elektrokardiograficzne próby wysiłkowe Wykorzystanie echokardiograficznych prób obciążeniowych w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca Klinika i leczenie choroby niedokrwiennej serca u kobiet Ostre zespoły wieńcowe Stabilna choroba wieńcowa Kardiologiczny zespół X Nieme niedokrwienie Przeznaczyniowa rewaskularyzacja serca Kobieta pacjentem kardiochirurgicznym Odrębność rehabilitacji kardiologicznej Jakość życia kobiet z wybranymi chorobami układu krążenia Nadciśnienie tętnicze u kobiet Nadciśnienie tętnicze Udar mózgu Inne choroby serca u kobiet Wrodzone wady serca Nadciśnienie płucne Niewydolność serca u kobiet Niewydolność serca Niewydolność rozkurczowa serca Przeszczepienie serca Zaburzenia rytmu serca u kobiet Zaburzenia rytmu serca Zespół wydłużonego QT i polekowy częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes Omdlenia wazowagalne Aspekty techniczne stałej stymulacji serca Interferencje elektromagnetyczne i inne praktyczne problemy u kobiety ze stymulatorem serca Wykorzystanie wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów serca Przezskórna ablacja zaburzeń rytmu serca

Czym jest znaczenie w Słownik na C .