dorosłość niepełnosprawność co to znaczy
Co znaczy niepełnosprawność, czas współczesny?. Co to jest naukowej ''Dorosłość - Niepełnosprawność.

Czy pomocne?

Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny - na pograniczach pedagogiki specjalnej

Definicja z ang. Adulthood, disability, contemporary time - on the fringes of special education, z niem. Erwachsenenalter, einer Behinderung, des zeitgenössischen Zeit - am Rande der Sonderpädagogik.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,436 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.75 kg
Zagadnienia: dorosłość niepełnosprawność
ISBN: ISBN 83-7308-281-6
Opis: Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie konferencji naukowej ''Dorosłość - Niepełnosprawność - Okres współczesny'', która została zorganizowana w marcu 2003 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Problemy poruszane w książce oscylują wokół trzech płaszczyzn rozważań: refleksji nad kategoriami dorosłość, dorastanie (z, do i w towarzystwie niepełnosprawności); czasu współczesnego dorosłego człowieka z niepełnosprawnością - jego sytuacji życiowej, aspiracji, jakości i stylu życia, edukacji, pracy i czasu wolego, twórczości, aktywności obywatelskiej i szans i możliwości spełnienia; perspektyw badań i kierunków w myśleniu o dorosłości (dorastaniu człowieka z niepełnosprawnością). Dołączona do książki płyta CD ze wszystkimi tekstami ma ułatwić do nich dostęp osobom z niepełnosprawnością. Przydatność tekstów przedstawionych w tej obszernej publikacji, to czy przybliżają się one do zainteresowań i zapotrzebowania osób z niepełnosprawnością, ich rodzin, badaczy i outsiderów - pozostawiono do oceny Czytelnikom, mając nadzieję, iż będą zaczynem do dalszej debaty nad dorosłością, niepełnosprawnością w momencie współczesnym, możliwością refleksji nad swoją dorosłością.
Spis treści:
  • WPROWADZENIE
  • Część I. SŁUCHANIE INNEGO Outsider w świecie niepełnosprawności Zapis dyskusji panelowej ''nauka czy renta''
  • Część II. DOROSŁOŚĆ , DOROSŁOŚĆ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – WIELOŚĆ SPOJRZEŃ Kompetencje społeczne osób niepełnosprawnych – bariery dorosłości Dorosłość osób niepełnosprawnych w świetle koncepcji sfery utraconego rozwoju Refleksje nad dorosłością Z rozważań o dorosłości Społeczne koncepcje dorosłości a niepełnosprawność Portret człowieka dorosłego. O dorosłości z perspektywy pedagoga specjalnego w kontekście wyzwań edukacyjnych Dorosłość z autyzmem – perspektywa rodzicielska
  • Część III. WYMIARY, OBLICZA DOROSŁOŚCI Człowiek dorosły niepełnosprawny w poszukiwaniu poczucia sensu życia Kierunki migracji osób niepełnosprawnych. W poszukiwaniu optymalnej strategii życia społecznego Psychospołeczne aspekty małżeństw osób niepełnosprawnych intelektualnie z pełnosprawnymi Podejmowanie odpowiedzialności rodzinnych poprzez osoby z uszkodzonym narządem słuchu (relacja: osoba z uszkodzonym narządem słuchu – osoba słysząca) Osoby dorosłe niepełnosprawne w obszarze zainteresowań andragogiki Współczesne determinanty jakości życia osób niepełnosprawnych Twórczość osób niepełnosprawnych w ujęciu aksjologicznym
  • Część IV. PROBLEMY OPIEKI I REWALIDACJI OSÓB DOROSŁYCH Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – NIEDOBÓR ROZWIĄZAŃ W TEORII I PRAKTYCE Modele wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualna i ich rodzin Wartościowanie definicje ''dorosłość'' poprzez osoby niepełnosprawne intelektualnie Pytania o sposobność bycia dorosłym n niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym świecie Bycie dorosłym czy ''wiecznym dzieckiem''? Dorosłość osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jednym z kontekstów dorosłości osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, a więc w poszukiwaniu metody ''wyjścia z szafy''
  • Część V. INNOŚĆ, DOŚWIADCZANIE JEJ I DORASTANIE Problem niepełnosprawności w perspektywie pytania o conditio humana ?Poza wszelaką sprawnością. O dwóch spojrzeniach na problem poczucia własnej wartości Dorosły jako niepełnosprawny w świadomości nauczycieli – dwie perspektywy Doświadczanie inności a dorastanie Dorastanie do bycia z innością Fenomen spotkania z człowiekiem niepełnosprawnym w relacji studentów pedagogiki Człowiek niepełnosprawny jako student – niepełnosprawny czy student? Człowiek niepełnosprawny w świetle teorii postrzegania społecznego – próba analizy
  • Część VI. TROPY DORASTANIA, KU DOROSŁOŚCI Przestrzeń życiowa w niepełnosprawności człowieka Drogi osiągania autonomii poprzez osoby niepełnosprawne Szkoła wobec zadania przygotowania młodzieży niepełnosprawnej do podjęcia ról człowieka dorosłego Świat wartości i wzorów osobowych młodzieży niesłyszącej Wykształcenie w systemie wartości młodzieży niepełnosprawnej Wizja rodziny i koncepcje małżeństwa młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną Młodzież z głębszą niepełnosprawnością intelektualną na drodze ku dorosłości
  • Część VII. KOMUNIKATY Z BADAŃ NAD DOROSŁOŚCIĄ, DORASTANIEM (DOSTĘPNA NA ZAŁĄCZONE PŁYCIE CD) Chory na AIDS w społeczeństwie Przypadek życiowa osób dializowanych i z przeszczepioną nerką Uczucia osób współuczestniczących w chorobie Alzhiemera Aspiracje zawodowe młodzieży słabo słyszącej a jej szanse edukacyjne Zastosowanie techniki '''nauka na odległość'' w kształceniu niesłyszących. Plakat. Osoby niepełnosprawne intelektualnie w obliczu leku wobec przyszłości Funkcjonowanie akademickie studentów niewidomych i słabo widzących Rola mediów w życiu osób niepełnosprawnych Samodzielność – szansą na zatrudnienie, zatrudnienie – szansą na samodzielność Wartości nadrzędne nieformalnej stratyfikacji więźniów – szansa spełnienia
  • BIBLIOGRAFIA

Czym jest znaczenie w Słownik na D .