pedagogika przedszkolna co to znaczy
Co znaczy Pedagogika przedszkolna?. Co to jest mechanizmu kształcenia. Jego kluczowym zadaniem jest.

Czy pomocne?

Pedagogika przedszkolna

Definicja z ang. preschool education, z niem. Vorschulerziehung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: PIW, Warszawa 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,286 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.33 kg
Zagadnienia: pedagogika przedszkolna
ISBN: ISBN 83-89700-16-6
Opis: Nauka przedszkolna jest w Polsce pierwszym etapem mechanizmu kształcenia. Jego kluczowym zadaniem jest nie tylko pomoc rodzicom w sprawowaniu nad dziećmi opieki wychowawczej, ale przede wszystkim stymulowaniu ich wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do szkoły. To wymaga od nauczycieli przedszkoli rozległej wiedzy o dziecku, wysokich umiejętnościach organizatorskich i twórczej postawy. Sprostać temu może tylko dobrze wykształcony nauczyciel. Podstawę kształcenia kandydatów do pracy w przedszkolu, jak i podnoszenia kwalifikacji czynnych zawodowo nauczycieli, stanowi teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu edukacji przedszkolnej. Autorka, Anna Klim-Klimaszewska, w nowym, poprawionym wydaniu książki porusza zagadnienia stanowiące podstawę pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zamieszczone są tutaj nie tylko teoretyczne podstawy edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, ale także scenariusze praktycznych zajęć, których celem jest prawidłowe wychowanie dzieci. ''Pedagogika przedszkolna'' jest unikatową pozycją na polskim rynku wydawniczym, która polecamy wszystkim nauczycielom przedszkolnym i studentom pedagogiki.
Spis treści:
  • Wstęp
  • Rozdział I. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE WE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMIE OŚWIATY NA TLE RYSU HISTORYCZNEGO 1. Rys historyczny wychowania przedszkolnego w Polsce 2. Współczesna koncepcja wychowania przedszkolnego 3. Wychowanie przedszkolne w zreformowanym systemie edukacji narodowej 4. Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce 5. Wychowanie przedszkolne w państwach Unii Europejskiej
  • Rozdział II. BIOPSYCHICZNE PODSTAWY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1. Granice chronologiczne wieku przedszkolnego 2. Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym 3. Rozwój psychiczny dziecka w wieku przedszkolnym 4. Mechanizmy poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym 5. Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym 6. Podstawowe formy działalności dziecka w wieku przedszkolnym 7. Wybrane zaburzenia występujące u dzieci w wieku przedszkolnym 8. Stymulowanie rozwoju dzieci w przedszkolu
  • Rozdział III. PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA 1. Założenia i organizacja placówek przedszkolnych 2. Uwarunkowania prawne funkcjonowania przedszkola 3. Statut przedszkola 4. Programy wychowania w przedszkolu
  • Rozdział IV. ORGANIZACJA ŚRODOWISKA PRZEDSZKOLNEGO 1. Struktura grupy wiekowej 2. Zagospodarowanie i wyposażenie sali przedszkolnej 3. Organizacja dnia pobytu i zajęć dzieci w przedszkolu 4. Środowisko przedszkolne a adaptacja dziecka do przedszkola 5. Współpraca środowiska przedszkolnego i rodzinnego w procesie wychowawczo-dydaktycznym 6. Współpraca przedszkola ze środowiskiem społecznym
  • Rozdział V. DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA 1. Obiekt i cele pedagogiki przedszkolnej 2. Funkcje i zadania pedagogiki przedszkolnej 3. Mechanizm wychowania w przedszkolu 4. Zasady pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym 5. Formy organizacyjne pracy wychowawczej z dziećmi w wieku przedszkolnym 6. Podstawowe sposoby pracy wychowawczej w przedszkolu 7. Środki dydaktyczne w wychowaniu przedszkolnym 8. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu 9. Integracja elementów procesu edukacji w przedszkolu
  • Rozdział VI. TREŚCI PROGRAMOWE WYCHOWANIA W PRZEDSZKOLU 1. Struktura i zakres treści programowych w przedszkolu 2. Treści edukacji polonistycznej 3. Treści edukacji matematycznej 4. Treści edukacji przyrodniczej 5. Treści wychowania estetycznego 6. Treści wychowania społeczno-moralnego 7. Treści wychowania zdrowotnego
  • Rozdział VII. PRZYGOTOWANIE DZIECI DO NAUKI W SZKOLE 1. Dojrzałość (gotowość) szkolna 2. Początkowa nauka czytania w przedszkolu 3. Gotowość dzieci przedszkolnych do nauki pisania 4. Przygotowanie dzieci sześcioletnich do uczenia się matematyki 5. Przygotowanie dzieci sześcioletnich do podjęcia obowiązków ucznia
  • Rozdział VIII NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1. Cele i zadania działalności pedagogicznej nauczyciela przedszkola 2. Podstawowe funkcje nauczyciela przedszkola 3. Pedagogiczna postawa nauczyciela przedszkola 4. Przygotowanie nauczyciela przedszkola do pracy z dziećmi 5. Warsztat pracy nauczyciela przedszkola 6. Kształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego 7. Pomoc przedszkolna
  • Rozdział IX. INNOWACJE PEDAGOGICZNE W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 1. Istota innowacji pedagogicznych 2. Uwarunkowania pracy innowacyjnej w przedszkolu 3. Przedszkola alternatywne 4. Certyfikat jakości ''Partnerskie przedszkole'' 5. Certyfikat jakości ''Przedszkole budujące więzi dorosłych i dzieci ze środowiskiem'' 6. Innowacje programowe 7. Innowacyjne sposoby nauki czytania w przedszkolu 8. Sposoby twórcze w wychowaniu fizycznym 9. Sposoby aktywne w przedszkolnej edukacji muzycznej 10. Wizja przedszkola przyszłości

Czym jest znaczenie w Słownik na P .