pedagogika podstawy nauk co to znaczy
Co znaczy podstawy nauk o wychowaniu?. Co to jest wszystkim jest słowem ogromnego zaangażowania.

Czy pomocne?

PEDAGOGIKA t. 1 - podstawy nauk o wychowaniu

Definicja z ang. EDUCATION Vol. 1 - basic sciences education, z niem. BILDUNG Vol. 1 - Grundlagenwissenschaften Bildung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,446 str., Wymiary: 205 x 260 mm , Waga: 1.25 kg
Zagadnienia: pedagogika podstawy nauk
ISBN: ISBN 83-7489-021-5
Opis: Podręcznik ta jest niezwykła pod różnymi względami. Przede wszystkim jest słowem ogromnego zaangażowania Autorów w praktyczne sprawy edukacji i jej naukowych badań. Jest pomyślana w taki sposób, iż równocześnie poznajemy pedagogikę w jej historycznym, porównawczym i syntetycznym wymiarze. Mamy gdyż sposobność zapoznania się z odmiennymi historycznie i kulturowo analizami zjawisk edukacyjnych i poznajemy subiektywne spojrzenia poszczególnych Autorów na omawiane zagadnienia, dzięki czemu uzyskujemy wielopłaszczyznowy i interdyscyplinarny obraz pedagogiki, którą moglibyśmy nazwać pedagogiką bez granic, pedagogiką otwartą na świat, ludzi i pasjonujące ich idee. Publikacja złożona jest z trzech tomów. Pierwszy jest poświęcony podstawom nauk o wychowaniu, a więc historii wychowania, wprowadzeniu we współczesne rozważania, czym jest pedagogika i jakie są jej kluczowe kierunki, i zagadnieniom modeli wychowania, wynikającym z przekonania, iż wychowanie jest podstawą egzystencji człowieka. Tom wieńczą rozważania o charakterze aksjologicznym, uzupełniającym prezentację podstaw pedagogiki o kwestie etyczne. Tom drugi ukazuje funkcje, jakie pedagogika pełni w stosunku do edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Mamy zatem podstawy metodologii badań w dziedzinie pedagogiki, socjologiczne i porównawcze ukazanie stanu pedagogiki i edukacji w różnych państwach, ze szczególnym uwzględnieniem państw UE. Poznajemy także podstawy dydaktyki szkolnej w ciekawie zaprezentowanym modelu, psychologię kształcenia, która wspiera ową dydaktykę, dowiadujemy się, jaka jest rola współczesnego nauczyciela i jego tożsamość i w jakich warunkach prawnych przychodzi mu działać. W tomie trzecim zostały przedstawione niektóre subdyscypliny pedagogiki, tworzące współczesny zrąb zagadnień dla nich najistotniejszy. W syntetycznych ujęciach tom zawiera charakterystyki pedagogiki społecznej i andragogiki, pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej, pedagogiki pracy, opiekuńczej, medialnej i zdrowia. Całość zamyka wgląd w nauki o wychowaniu z perspektywy ich uwarunkowań społeczno-kulturowych, zorientowanych na kształcenie i wychowywanie następnych pokoleń dzieci i młodzieży w duchu porozumienia, współpracy i otwartości narodów . Wszystkie teksty są osadzone w spójnej strukturze i opracowane w taki sposób, aby można je było jak najlepiej wykorzystać na zajęciach z poszczególnych elementów. Czytelnika w treść publikacji wprowadza wyraz wstępne od redaktora naukowego Pedagogiki, profesora Bogusława Śliwerskiego. Każdy rozdział poza notami o Autorach i tekstem właściwym zawiera: moduły ''Zapamiętaj'', które służą lepszemu zapoznaniu się z najważniejszymi zagadnieniami, ''Konteksty'', poszerzające przedstawiane treści, otwarte i inspirujące ''Ćwiczenia i projekty badawcze'', które studenci mogą wykorzystać do nauki własnej, a wykładowcy do sprawdzania przyswojenia materiału, i rekomendowaną literaturę. Każdy tom zaś jest opatrzony potrzebnymi indeksami i bibliografią książek istotnych dla omawianych zagadnień. Dzięki takiemu ułożeniu treści książka jest dynamiczny i interaktywny.
Spis treści:
  • Tom 1. PODSTAWY NAUK O WYCHOWANIU 1. Historia wychowania 2. Wprowadzenie do pedagogiki 3. Pedagogika ogólna 4. Współczesne kierunki pedagogiczne 5. Modele wychowania 6. Aksjologiczne podstawy wychowania

Czym jest znaczenie w Słownik na P .