podstawy fizyki zestaw pytań co to znaczy
Co znaczy zestaw pytań zamkniętych dla?. Co to jest Liceum będzie egzaminem zewnętrznym w formie.

Czy pomocne?

Podstawy fizyki - zestaw pytań zamkniętych dla licealistów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych

Definicja z ang. Fundamentals of Physics - a set of closed questions for high school students and candidates for the natural sciences and medical schools, z niem. Grundlagen der Physik - eine Reihe von geschlossenen Fragen für Schüler und Kandidaten für die Naturwissenschaften und medizinischen Schulen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medyk, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,312 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.57 kg
Zagadnienia: podstawy fizyki zestaw pytań
ISBN: ISBN 83-89745-36-4
Opis: Egzamin maturalny z fizyki, który czeka uczniów klas III Liceum będzie egzaminem zewnętrznym w formie pisemnej, jednakowym dla wszystkich maturzystów w całej Polsce. Egzamin będzie sprawdzał nie tylko co zdający umie, ale także jak potrafi korzystać z informacji dostarczonej w formie tekstowej albo graficznej (rysunku, wykresu). Wprowadzona obecnie forma egzaminu ze względu na jasny opis wymagań i jednolite kryteria oceniania prac w całym państwie pozwala zarówno na lepsze przygotowanie się uczniów do tego egzaminu i egzaminatorom na obiektywną ocenę prac uczniowskich. Prace uczniów będą oceniane nie jak dotychczas przez nauczycieli uczących fizyki w danej szkole, lecz przez zewnętrznych egzaminatorów wskazanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (z dnia 07.01.2003) fizyka może być wybierana przez ucznia jako obiekt obowiązkowy albo dodatkowy. Zdający nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, gdzie przystępuje do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej i nie później niż do 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, gdzie przystępuje do egzaminu maturalnego w sesji zimowej, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego pisemną deklarację dotyczącą wyboru poziomu egzaminu maturalnego z fizyki. Egzamin maturalny z fizyki jest egzaminem pisemnym sprawdzającym informacje i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszach egzaminacyjnych. Fizyka jako obiekt obowiązkowy może być zdawana na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Wyboru dokonuje zdający w momencie egzaminu. 1. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 min. i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych Arkuszu I, sprawdzających wiedzę i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce, zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań egzaminacyjnych dla tego poziomu. 2. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 240 min. i złożony jest z dwóch części: 2.1. część pierwsza trwa 120 min. i polega na rozwiązaniu Arkusza I zawierającego te same zadania egzaminacyjne jak dla poziomu podstawowego. Po rozwiązaniu zadań z pierwszego arkusza następuje 30 minutowa przerwa, po której uczeń przystępuje do drugiej części egzaminu, 2.2. część druga trwa 120 min. i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych w Arkuszu II, sprawdzających umiejętności zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań egzaminacyjnych dla tego poziomu. Zestaw zadań egzaminacyjnych dla części pierwszej egzaminu na poziomie rozszerzonym i dla egzaminu na poziomie podstawowym jest ten sam. Fizyka jako obiekt wybrany dodatkowo zdawana jest na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 240 min. i złożony jest z dwóch części: 1. część pierwsza trwa 120 min. i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych w Arkuszu I sprawdzających wiedzę i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce, zadania egzaminacyjne obejmują cały zakres wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego. Po rozwiązaniu zadań z pierwszego arkusza następuje 30 minutowa przerwa, po której uczeń przystępuje do drugiej części egzaminu. 2. część druga trwa 120 min. i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych w Arkuszu II, sprawdzających umiejętności zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań egzaminacyjnych. Zestaw zadań egzaminacyjnych w arkuszach dla egzaminu maturalnego z fizyki wybranej jako obiekt obowiązkowy i wybranej jako obiekt dodatkowy jest ten sam. Egzamin z fizyki dzieje się tego samego dnia niezależnie czy został wybrany jako obiekt obowiązkowy czy jako dodatkowy. Arkusze egzaminacyjne z fizyki zawierają dwa podstawowe rodzaje zadań: zadania zamknięte i zadania otwarte. Do zadań zamkniętych zaliczamy zadania trzech typów: • zadania prawda-fałsz, polegające na rozstrzygnięciu, czy zawarte w nim stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe • zadania na dobieranie - wymagające od uczniów poprawnego zestawienia ze sobą kilku podanych informacji, pojęć, definicji wzorów i tym podobne • zadania wielokrotnego wyboru - polegające na wyborze poprawnej, odpowiedzi spośród kilku w podanym zadaniu. Punktacja za zadania zamknięte: 0 (odpowiedź błędna albo brak odpowiedzi) albo 1 punktodpowiedź poprawna). Zadania otwarte to także zadania trzech typów: • zadania z luką - wymagające od ucznia uzupełnienia luki w tekście przez podanie prawidłowego wzoru, definicje, danej liczbowej i tym podobne • zadania krótkiej odpowiedzi - wymagające udzielenia krótkiej odpowiedzi w formie liczby, symbolu, wzoru i tym podobne • zadania typu rozszerzonej odpowiedzi - wymagające od ucznia udzielenia odpowiedzi w formie krótkiej rozprawki, dokonania kilkuetapowych obliczeń, zaprezentowania wyników w postaci schematów czy wykresów. Zadania otwarte punktowane są wyższą liczbą punktów uzależnioną od stopnia trudności zadania - ilości wykonanych czynności (etapów) w celu rozwiązania zadania na przykład 2, 3, 4 punkty). Egzamin uważane jest za zdany, gdy zdający uzyska 30% punktów możliwych do uzyskania z rozwiązania zadań z Arkusza I. Warunek zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym jest taki sam, ale należy najpierw zdać egzamin na poziomie podstawowym. Rezultat uzyskany za zadania umieszczone w Arkuszu II nie ma wpływu na zdanie egzaminu, ale jest odnotowany na świadectwie dojrzałości. Tj. o tyle ważne, iż większość uczelni przyjmuje rezultat egzaminu maturalnego jako kluczowe kryterium kwalifikacyjne na wyższe uczelnie na przykład Akademie Medyczne jako podstawowe kryterium kwalifikacyjne przyjmują wyniki egzaminu maturalnego z fizyki, chemii i biologii (wydział: lekarski i stomatologia) na poziomie rozszerzonym. Szczegółowe wiadomości dotyczące egzaminu maturalnego zawarte są w ''Informatorze maturalnym z fizyki'' (popularny pod adresem internetowym www.cke.edu.pl). By przyszłych maturzystów lepiej zorientować w charakterze czekającego ich egzaminu z fizyki a jednocześnie umożliwić im sprawdzenie stopnia opanowania materiału przygotowaliśmy dwuczęściowy zestaw pytań zamkniętych i otwartych: • ''Podstawy z fizyki. Zestawy pytań zamkniętych'' - kolekcja zadań oparty na pytaniach egzaminacyjnych dotychczas występujących na egzaminach wstępnych na Akademie Medyczne i kierunki przyrodnicze. Pytania pogrupowane są w odpowiednie bloki tematyczne. • ''Podstawy fizyki. Zestawy pytań otwartych''. Kolekcja zorientowany szczególnie pod katem nowej matury. Pytania w nim zawarte wymagają od uczniów udzielenia bądź krótkiej odpowiedzi bądź uzupełnienia luki w podanym tekście. Podręcznik zawiera pełne odpowiedzi, na zawarte w tekście pytania, opracowane zgodnie z wymaganiami stawianymi przez CKE. Oferowane przez Wydawnictwo Medyk zestawy pytań otwartych i zamkniętych z fizyki w połączeniu z repetytorium, pracy zbiorowej pod redakcją Andrzeja Persony: ''Podstawy fizyki. Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych'', stanowią zestaw pomocy dydaktycznych umożliwiający dobre przygotowanie do egzaminu nie tylko przyszłych maturzystów ale także kandydatów na studia ze ''starą'' maturą i maturą zagraniczną albo międzynarodową, bo obowiązuje ich w czasie rekrutacji na studia egzamin przedmiotowy porównywalny formą i treścią z nowa maturą na przykład na wydział lekarski AM egzaminy z biologii, chemii i fizyki.
Spis treści:
  • 1. Kinematyka punktu materialnego 2. Dynamika punktu materialnego 3. Ruch obrotowy 4. Pole grawitacyjne 5. Ciała stałe 6. Ciecze 7. Gazy 8. I i II zasada termodynamiki 9. Zmiany stanu skupienia ciał 10. Elektrostatyka 11. Prąd elektryczny i elektrochemia 12. Drgania i fale mechaniczne 13. Magnetyzm 14. Indukcja elektromagnetyczna 15. Prąd przemienny i drgania elektromagnetyczne 16. Optyka 17. Oko 18. Elementy fizyki relatywistycznej 19. Dualizm korpuskularno - falowy 20. Promieniowanie rentgenowskie 21. Budowa atomu 22. Jądro atomowe i cząstki elementarne 23. Tabele pomocnicze 24. Literatura 25. Odpowiedzi do zadań testowych

Czym jest znaczenie w Słownik na P .