prawo medyczne co to znaczy
Co znaczy Prawo medyczne?. Co to jest kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu.

Czy pomocne?

Prawo medyczne

Definicja z ang. medical law, z niem. Medizinrecht.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2004, wyd. 6, Oprawa: miękka foliowana,620 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.72 kg
Zagadnienia: prawo medyczne
ISBN: ISBN 83-7285-176-X
Opis: Autorem pracy jest prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uznany specjalista i autor licznych publikacji z prawa medycznego. Robota przedstawia prawo medyczne w nowym systemie opieki zdrowotnej - prawa pacjenta i wymogi lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, ogólne podstawy i przesłanki odpowiedzialności, jak i jej poszczególne przypadki, odpowiedzialność gwarancyjną i ubezpieczeniową za szkody wyrządzone przy leczeniu i za ''wypadki medyczne''. Zamieszczono również Kodeks Etyki Lekarskiej, Konwencje o prawach człowieka i biomedycynie i najważniejsze akty prawne z prawa medycznego. Robota skierowana jest do każdego zainteresowanego Czytelnika, a zwłaszcza do lekarzy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów prawa i medycyny
Spis treści:
 • Wstęp
 • I. PRAWA PACJENTA I Wymogi LEKARZY I ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • 1. Deklaracja praw pacjenta
 • 2. Prawa pacjenta i wymogi lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej
 • 3. Roszczenia w razie naruszenia praw pacjenta
 • II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA LEKARZA
 • 1. Ogólne zasady odpowiedzialności cywilnej
 • 2. Podstawy prawne odpowiedzialności lekarza
 • 3. Wymogi lekarza - dołożenie należytej staranności czy zobowiązanie rezultatu
 • 4. Przesłanki odpowiedzialności
 • 5. Płaca szkody
 • 6. Odpowiedzialność lekarza w zespole operacyjnym
 • 7. Odpowiedzialność cywilna lekarza a odpowiedzialność pracownicza
 • 8. Przedawnienie roszczeń
 • III. POSZCZEGÓLNE PRZYPADKI ODPOWIEDZIALNOŚCI LEKARZA
 • 1. Zgoda pacjenta
 • 2. Przymus leczenia i innych zabiegów medycznych
 • 3. Przekroczenie zakresu zgody
 • 4. Wymóg poinformowania pacjenta o ryzyku i skutkach zabiegu lekarskiego
 • 5. Postępowanie lecznicze wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
 • 6. Odmowa udzielenia pomocy
 • 7. Zwłoka albo zaniechanie dokonania zabiegu
 • 8. Dokonanie zabiegu wymagającego specjalnych kwalifikacji
 • 9. Wykorzystywanie zarzuconych albo niesprawdzonych metod i środków leczenia
 • 10. Dokonanie zabiegu oczywiście zbędnego
 • 11. Pozostawienie ciał obcych w polu operacyjnym
 • 12. Błąd sztuki lekarskiej
 • 13. Eksperyment medyczny
 • 14. Zabiegi chirurgii estetycznej
 • 15. Wydawanie nieprawdziwych świadectw, opinii i orzeczeń lekarskich
 • 16. Niezachowanie tajemnicy lekarskiej
 • 17. Brak oględności i taktu w postępowaniu
 • 18. Przerwanie ciąży
 • 19. Szkoda wyrządzona dziecku poczętemu
 • 20. Prokreacja medycznie wspomagana
 • 21. Inżynieria genetyczna
 • 22. Przeszczepy komórek, tkanek i narządów
 • 23. Działanie lekarza w stanach terminalnych
 • 24. Ochrona dawców krwi
 • IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ, PERSONELU MEDYCZNEGO
 • 1. Charakter prawny działania pielęgniarki i położnej
 • 2. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki, położnej
 • 3. Odpowiedzialność cywilna innego personelu medycznego
 • V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • 1 Mechanizm organizacyjny zakładów opieki zdrowotnej a odpowiedzialność cywilna
 • 2. Odpowiedzialność publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 • 3. Odpowiedzialność niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
 • 4. Odpowiedzialność za świadczenia zdrowotne zamówione przez organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego albo publiczne z.o.z
 • VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANCYJNA I UBEZPIECZENIOWA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU I „WYPADKI MEDYCZNE"
 • 1. Gwarancyjna odpowiedzialność państwa
 • 2. Ubezpieczeniowe i gwarancyjne modele kompensacji szkód wyrządzonych przy leczeniu
 • KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ
 • AKTY PRAWNE
 • 1 - Ustawa z dnia 5 XII 1996 r. O ZAWODZIE LEKARZA (Dz.U. Jedn. tekst z 2002 r., Nr 76, poz. 691)
 • 2 - Ustawa z dnia 17 V 1989 r. O IZBACH LEKARSKICH (Dz.U. Nr 30, poz. 158)
 • 3 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 IX 1990 r. W SPRAWIE POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ LEKARZY (Dz.U. Nr 64, poz. 406)
 • 4 - Ustawa z dnia 30 VIII 1991 r. O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ (Dz.U. Nr 91, poz. 408)
 • 5 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 V 2000 r. W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ OSOBY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ OKREŚLONEGO RODZAJU (Dz.U. Nr 44, poz. 520)
 • 6 - Ustawa z dnia 7 I 1993 r. O PLANOWANIU RODZINY, OCHRONIE PŁODU LUDZKIEGO I WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI PRZERYWANIA CIĄŻY (Dz.U. Nr 17, poz. 78)
 • 7 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 I 1997 r. W SPRAWIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH LEKARZY, UPRAWNIAJĄCYCH DO DOKONANIA PRZERWANIA CIĄŻY I STWIERDZANIA, iż CIĄŻA ZAGRAŻA ŻYCIU Albo ZDROWIU KOBIETY Albo WSKAZUJE NA DUŻE PRAWDOPODOBIEŃSTWO CIĘŻKIEGO I NIEODWRACALNEGO UPOŚLEDZENIA PŁODU Lub NIEULECZALNEJ CHOROBY ZAGRAŻAJĄCEJ JEGO ŻYCIU (Dz.U. Nr 9, poz. 49)
 • 8 - Ustawa z dnia 19 VIII 1994 r. O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO (Dz.U. Nr 111, poz. 535)
 • 9 - Ustawa z dnia 26 października 1995 r. O POBIERANIU I PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, TKANEK I NARZĄDÓW (Dz.U. Nr 138, poz. 682)
 • 10 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
 • z dnia 30 XI 1996 r . W SPRAWIE WARUNKÓW POBIERANIA I PRZESZCZEPIANIA KOMÓREK, TKANEK I NARZĄDÓW I SPOSOBU STWIERDZANIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW (Dz.U. Nr 161, poz. 718)
 • 11 - Ustawa z dnia 5 VII 1996 r. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ (Dz.U. Jedn. tekst z 2001 r., Nr 57, poz. 602)
 • 12 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 VII 1998 r. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Dz.U. Nr 93, poz. 592)
 • 13 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 XI 1996 r. W SPRAWIE CENTRALNEGO REJESTRU ZGŁOSZONYCH SPRZECIWÓW NA POBRANIE KOMÓREK, TKANEK I NARZĄDÓW, SPOSOBU REJESTRACJI SPRZECIWÓW I SPOSOBU USTALANIA ISTNIENIA SPRZECIWU W FORMIE OŚWIADCZEŃ. (Dz.U. Nr 124, poz. 588)
 • 14 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 XII 1992 r. W SPRAWIE ZLECANIA KONTROLI ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ (Dz.U. Nr 96, poz. 477)
 • 15 - KONWENCJA O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE (1997)
 • 16 - KODEKS CYWILNY (wyciąg) — ustawa z dnia 23 IV 1964 r. (Dz.U. Nr l6, poz. 93)

Czym jest znaczenie w Słownik na P .