sprawność językowa dzieci co to znaczy
Co znaczy dzieci w wieku wczesnoszkolnym?. Co to jest wszechstronny rozwój osobowości każdego.

Czy pomocne?

Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Definicja z ang. The efficiency of linguistic school children, z niem. Die Effizienz der Sprachschüler.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,253 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.43 kg
Zagadnienia: sprawność językowa dzieci
ISBN: ISBN 83-7308-135-6
Opis: Rozwój sprawności językowej umożliwia i warunkuje wszechstronny rozwój osobowości każdego człowieka. Osiągnięcie tej sprawności ułatwia życie, współżycie i współpracę z innymi ludźmi, daje sposobność kształcenia i zdobywania wiedzy. Podręcznik jest wnikliwą analizą stanu sprawności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym w dziedzinie pisania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności systemowej, na którą składają się przedmioty leksykalne, słowotwórcze, fleksyjne, składniowe i organizacja tekstu pisanego. Badanie uwzględnia założenia lingwistyki edukacyjnej i dynamiczną normę rozwojową, a nie jak dotychczas – statystyczną normę słownikową. Odbiorcami publikacji będą nauczyciele nauczania początkowego, studenci kierunków: pedagogika wczesnoszkolna, wczesnoszkolne nauczanie zintegrowane, czy pedagogika przedszkolna, a również pracownicy naukowi interesujący się zarówno pedagogiką wczesnoszkolną, jak także językoznawstwem.
Spis treści:
  • Wstęp
  • Rozdział I. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE BADAŃ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM 1. Sprawność językowa na tle uwarunkowań nabywania i kształcenia języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym 2. Przyswajanie mechanizmu językowego poprzez dziecko - modele nabywania mowy 3. Sprawność językowa dzieci w świetle analizy literatury przedmiotu 4. Kryteria oceny sprawności językowej 5. Kształcenie sprawności językowej w edukacji polonistycznej w systemie zintegrowanym 6. Dwupoziomowość normy językowej a ocena języka mówionego i pisanego dzieci w młodszym wieku szkolnym 7. Tekst pisany jako forma komunikacji językowej 8. Implikacje teorii w koncepcji programowej ''Świat i ja''
  • Rozdział II. METODOLOGIA BADAŃ 1. Problem i cele  badawcze 2. Sposoby i narzędzia badawcze 3. Przebieg badań i opis badanej populacji
  • Rozdział III. DIAGNOZA STANU SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM W ŚWIETLE TEKSTU PISANEGO 1. Nabywanie techniki pisania 2. Zastosowanie techniki pisania do tworzenia tekstu
  • Rozdział IV. SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM - WYNIKI BADAŃ TESTOWYCH 1. Funkcjonowanie kategorii słowotwórczych w języku dziecka 2. Konstruowanie tekstu w odmianie pisanej języka w aspekcie fleksji i organizacji
  • Rozdział V. EGZEMPLIFIKACJE METODYCZNE 1. Zasób leksykalny i zdolności słowotwórcze – test sprawności językowej dla uczniów klas początkowych z komentarzem metodycznym 2. Fleksja i organizacja tekstu w odmianie pisanej języka - test sprawności językowej dla uczniów klas początkowych           z komentarzem metodycznym Zakończenie

Czym jest znaczenie w Słownik na S .