suicydologia co to znaczy
Co znaczy Suicydologia?. Co to jest nauk o człowieku. Jest ona powiązana - z jednej strony - ściśle.

Czy pomocne?

Suicydologia

Definicja z ang. Suicidology, z niem. Suicidology.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: LexisNexis, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,1207 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.93 kg
Zagadnienia: suicydologia
ISBN: ISBN 83-88296-93-0
Opis: Suicydologię należy uznać za jedną z interdyscyplinarnych nauk o człowieku. Jest ona powiązana - z jednej strony - ściśle z psychologią, pedagogiką, socjologią i innymi naukami humanistycznymi i społecznymi, z drugiej zaś - z naukami przyrodniczymi. Jednym z jej głównych zadań jest opis i charakterystyka zjawiska samobójstwa, dokonanych na podstawie analizy obiektywnych danych. Celem finalnym zaś jest powstanie naukowych podstaw programów profilaktycznych, redukujących zakres tego niezwykle drastycznego zjawiska. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, iż samobójstwa stanowią globalny problem. Codziennie 1500 osób odbiera sobie życie, a 15 000 czyni nieudane próby. Jeżeli pragniemy ratować życie ludzkie, to najczęściej wystarczy umiejętność ratowania ciała. Jeżeli jednak gotowi jesteśmy przywracać życie niedoszłemu samobójcy, to dodatkowo musimy zdobyć umiejętność przywracania obumarłej woli, chęci do ziemskiej egzystencji. Ambicją tej pracy jest wniesienie wkładu w spełnienie tak pojmowanego humanistycznego obowiązku ratowania tych, na których spadły ciężary nie do udźwignięcia. Na szczególną uwagę zasługują koncepcje Autora - prof. Brunona Hołysta - dotyczące suicydogennych układów sytuacyjnych i osobniczych skłonności samobójczych. Zakres i układ analizowanych problemów pozwala na stwierdzenie, że niniejsza publikacja należy do unikatowych w europejskiej literaturze suicydologicznej
Spis treści:
 • Przedmowa
 • Część I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE
 • 1. Definicja samobójstwa
 • 2. Cele i zadania suicydologii
 • 3. Stosunek religii do samobójstwa
 • 4. Problem samobójstwa w poglądach filozofów
 • 5. Prawne aspekty samobójstwa
 • 6. Samobójstwo jako problem kryminologiczny
 • Część II. METODOLOGIA BADAŃ SUICYDOLOGICZNYCH
 • 7. Cele i kierunki badań suicydologicznych
 • 8. Dobór jednostek badania
 • 9. Konstrukcja narzędzi badawczych
 • 10. Badanie uzyskiwanych danych
 • 11. Dane źródłowe i ich zastosowanie
 • Część III. SAMOBÓJSTWA W POLSCE I NIEKTÓRYCH INNYCH Krajach
 • 12. Podstawowe dane o zamachach samobójczych w Polsce w latach 1994-2000
 • 13. Natężenie zjawiska samobójstw w skali roku
 • 14. Tygodniowe i dobowe rytmy samobójstw
 • 15. Wyrównywanie wykładnicze w analizie szeregów czasowych - zarys sposoby
 • 16. Prognozy oparte na trendach liniowych przy wykorzystaniu wyrównań wykładniczych
 • 17. Prognozy długoletnie
 • 18. Samobójstwa w niektórych innych krajach
 • Część IV. ETIOLOGIA ZACHOWAŃ SUICYDALNYCH
 • 19. Schemat motywacji zachowań suicydalnych
 • 20. Obyczajowe uzasadnienie samobójstwa
 • 21. Zainteresowania psychiatrii samobójstwem
 • 22. Psychologiczne podejście do zagadnienia samobójstwa
 • 23. Socjologiczna interpretacja zjawiska samobójstwa
 • 24. Suicydogenne implikacje zespołu stresu pourazowego
 • 25. Badanie etiologii samobójstw w ocenie sprawców na podstawie badań listów pożegnalnych
 • 26. Systemy zbiorowych samobójstw członków sekt
 • 27. Suicydogenne aspekty samotności
 • 28. Alkohol jako czynnik ryzyka suicydalnego
 • 29. Suicydogenne aspekty bezdomności
 • 30. Motywacje samobójstw u osób w okresie dzieciństwa, dorastania i wczesnej młodości
 • 31. Uwarunkowania i motywacje zachowań suicydalnych ludzi w okresie średniej dorosłości
 • 32. Uwarunkowania zachowań suicydalnych w okresie późnej dorosłości (starości)
 • 33. Samobójstwa w wojsku polskim
 • 34. samobójstwa policjantów
 • 35. Samobójstwa więźniów w zakładach karnych
 • 36. Biologiczne uwarunkowania samobójstw
 • Część V. KRYMINALISTYCZNA PROBLEMATYKA SUICYDOLOGII
 • 37. Medyczne źródła informacji o samobójstwie
 • 38. Ogólna metodyka postępowania w sytuacjach znalezienia zwłok
 • 39. Metody zamachu samobójczego
 • 40. Powieszenie
 • 41. Zadzierzgnięcie
 • 42. Samobójcze otrucie
 • 43. Samobójstwa dokonane dzięki broni palnej
 • 44. Samobójstwo wywołane ranami ciętymi, kłutymi albo rąbanymi
 • 45. Samobójcze obrażenia głowy
 • 46. Samobójstwo poprzez utopienie
 • 47. Skok z wysokości
 • 48. Samobójstwo poprzez porażenie prądem elektrycznym
 • 49. Samospalenie
 • 50. Samobójstwa w ruchu drogowym
 • 51. Samobójstwo złożone
 • Część VI. PROGRAMY POMOCY OSOBOM PO USIŁOWANIU SAMOBÓJSTWA
 • 52. Ogólne zasady postępowania z osobami po usiłowaniu samobójstwa
 • 53. Zdarzenia krytyczne i kryzysy w życiu człowieka a zachowania suicydalne
 • 54. Instytucjonalne formy pomocy w fazie kryzysu
 • 55. Ratowanie woli życia
 • 56. Psychoterapia C.R. Rogersa
 • 57. Leczenie strategiczna M. Ericksona
 • 58. Logoterapia V.E. Frankla
 • 59. Psychoterapia poprzez rozwój K. Dąbrowskiego
 • 60. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań jako sposób psychokorekcji
 • 61. Postępowanie zapobiegawczo-lecznicze wobec dzieci i młodzieży przejawiających tendencje samobójcze albo podejmujących próby samobójcze
 • 62. Pomoc psychologiczna po samobójczej śmierci uczniów
 • 63. Problem ponawianych zamachów samobójczych
 • Część VII. Mechanizm ZAPOBIEGANIA ZAMACHOM SAMOBÓJCZYM
 • 64. O potrzebie zapobiegania samobójstwom
 • 65. Ujemne konsekwencje zachowań autodestrukcyjnych jako przesłanka działań profilaktycznych
 • 66. Programowanie profilaktyki a motywy i warunki zachowań suicydalnych
 • 67. Profilaktyczny program międzynarodowego stowarzyszenia zapobiegania samobójstwom
 • 68. Rola higieny psychicznej w zapobieganiu agresji
 • 69. Psychoprofilaktyka suicydologiczna u osób w okresie wieku podeszłego
 • 70. Programy zapobiegania samobójstwom wykorzystywane w amerykańskich szkołach
 • 71. Zapobieganie samobójstwom w wojsku
 • 72. Zapobieganie samobójstwom policjantów
 • 73. Zapobieganie samobójstwom więźniów
 • 74. Kryminalistyczne sposoby zapobiegania samobójstwom
 • Część VIII. POGLĄDY SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO NA PROBLEMATYKĘ SAMOBÓJSTWA
 • 75. Koncepcja badań empirycznych. Ich realizacja i kluczowe wyniki
 • 76. Uwarunkowania poglądów poprzez płeć
 • 77. Wpływ wieku na postawy wobec samobójstwa
 • 78. Różnicowanie poglądów na problematykę samobójstw poprzez poziom wykształcenia
 • 79. Związek poglądów na tematy suicydalne z miejscem zamieszkania
 • 80. Warunkowanie poglądów i doświadczeń z zakresu problematyki suicydalnej poprzez położenie materialne respondentów
 • 81. Warunkowanie poglądów w sprawach suicydalnych poprzez stosunek do religii
 • Lista 'okienek' problemowych
 • Zamachy samobójcze dokonywane bezpośrednio po dokonaniu zabójstwa
 • Skala Depresji Hamilton
 • O metodach samobójstw lekarzy, personelu medycznego i pokrewnych grup zawodowych
 • Związek traumatyzacji z usiłowaniem samobójstwa
 • Zamachy samobójcze zaniedbanych społecznie dzieci i młodzieży
 • Zjawisko paktów samobójczych pośród młodzieży
 • Wyjaśnienie samobójstwa. Trudne zadanie dla policji
 • Zamaskowane zabójstwa
 • Samobójcze powieszenie czy upozorowane samobójstwo?
 • Samobójstwo poprzez powieszenie upozorowane na zabójstwo
 • Uduszenie dzięki torebek plastykowych
 • Samobójcze zatrucie chloroformem
 • Samobójcze strzały doustne osób noszących protezy zębowe
 • Zabójstwo czy samobójstwo: przypadki zastrzelenia poprzez policjantów osób chcących popełnić samobójstwo poprzez sprowokowanie
 • Śmierć w wannie
 • Pralka jako narzędzie samobójstwa
 • Niezwykły sytuacja samobójstwa
 • Profilaktyka samobójstw u chorych z depresją
 • STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Czym jest znaczenie w Słownik na S .