ubezpieczenia społeczne co to znaczy
Co znaczy społeczne - zbiór przepisów?. Co to jest prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Czy pomocne?

Ubezpieczenia społeczne - zbiór przepisów podstawowych z wprowadzeniem

Definicja z ang. Social insurance - a set of basic rules with the introduction of, z niem. Sozialversicherung - eine Reihe von Grundregeln mit der Einführung von.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: CeDeWu, Warszawa 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,280 str., Wymiary: 165 x 230 mm
Zagadnienia: ubezpieczenia społeczne
ISBN: ISBN 83-87885-48-7
Opis: Niniejsze opracowanie jest kompleksowym zbiorem aktów prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z 1998 r. z późn. zm.) otwiera przedstawiony Państwu katalog aktów prawnych normujących niezwykle obszerną dziedzinę prawa ubezpieczeń społecznych. Ustawa ta dokonuje podziału ubezpieczeń na emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dwa pierwsze działy zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu, zaś dwa ostatnie zostały wydane w odrębnym zbiorze, z uwagi na własną objętość i rozbudowaną tematykę. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ustawa ta jest także scalającą uregulowania wszystkich działów ubezpieczenia społecznego i nie tylko. Do jej uregulowań odnoszą się wprost ustawy: z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych Dz.U. Nr 162, poz.1118 z 1998 r.), z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz.636 razem z późn. zm.) czy ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz.1673 z 2002 r. z późn. zm.). Uregulowania ustawy systemowej stosuje się pomiędzy innymi przy zwrocie nienależnie pobranych świadczeń innych niż z ubezpieczeń społecznych, a wypłacanych na mocy odrębnych przepisów poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przykładowo ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (jest to Dz.U. 91.45.200 z 1991 r. z późn. zm.) czy ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych ((((jest to Dz.U. Nr 102, poz. 651 z 1998 r. z późn. zm.). Wyboru przepisów dokonał Andrzej Czyżowski - Asesor Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi. Polecamy tom drugi publikacji.
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w kwestii nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
 • Rozporządzenie Porady Ministrów z dnia 1 marca 1994 r. w kwestii nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • 4. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • 5. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 października 1991 r. w kwestii ustalania prawa do renty inwalidzkiej rolniczej i zgłaszania i ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej
 • 6. Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym
 • 7. Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych

Czym jest znaczenie w Słownik na U .