wczesna interwencja co to znaczy
Co znaczy i wspomaganie rozwoju małego dziecka?. Co to jest oddziaływań na najmłodsze dzieci.

Czy pomocne?

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Definicja z ang. Early intervention and support the development of a small child, z niem. Frühe Intervention und Unterstützung der Entwicklung eines kleinen Kindes.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,462 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.79 kg
Zagadnienia: wczesna interwencja
ISBN: ISBN 83-7308-719-2
Opis: W prezentowanej książce dokonano przeglądu propozycji oddziaływań na najmłodsze dzieci zagrożone niepełnosprawnością albo zaburzone w rozwoju. Obszary zagadnień dotyczą poszczególnych etapów postępowania w procesie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci. Niektórzy autorzy poruszają zagadnienia inspirujące do planowania i realizowania działań wspomagających prawidłowy rozwój dziecka, inni natomiast pokazują propozycje technik i narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie określonych dysfunkcji w rozwoju dziecka, a również dokonują przeglądu oddziaływań terapeutycznych na małe dzieci, u których już pojawiają się nieprawidłowości. Przedstawione zagadnienia mogą stanowić inspirację do pracy z małym dzieckiem dla specjalistów z różnych dziedzin – pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, lekarzy i innych terapeutów zajmujących się pomaganiem dziecku i jego rodzinie. Z racji na obszerne interdyscyplinarne ujęcie problematyki publikacja może być źródłem informacji również dla studentów.
Spis treści:
  • Wstęp
  • DZIECKO W PROCESIE WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU Idea wczesnej interwencji i wspomagania małego dziecka Postępowanie interwencyjne i wczesna leczenie na oddziałach noworodkowych i niemowlęcych Możliwości interwencji dietetycznej w terapii schorzeń Niektóre aspekty diagnozy psychologicznej dziecka z zaburzeniami rozwojowymi Małe dziecko w procesie terapeutycznym Problematyka relacji terapeutycznej we wczesnej interwencji u niemowląt i małych dzieci Wczesne wspomaganie rozwoju – najczęściej popełniane błędy
  • WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W JEGO NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKU Stymulowanie rozwoju niemowląt Wczesne komunikowanie się dziecka. Narodziny miłości Rodzicielskie wsparcie szansą dla rozwoju małego dziecka Wspomaganie rozwoju małego dziecka w wieku przedszkolnym – propozycje rozwiązań metodycznych Zabawa tematyczna ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój małego dziecka Rozpoznawanie kolorów poprzez dzieci w wieku przedszkolnym. Powody nadmiernych trudności Znaczenie wczesnej interwencji szkolnej wobec ucznia z niepełnosprawnością intelektualną dla jego dalszej drogi edukacyjnej
  • WCZESNA STYMULACJA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA Sposób NDT- Bobath (Neurodevelopmental Treatment – Bobath) w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego Diagnostyka i leczenie sposobem Vojty we wczesnej interwencji. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej w razie dzieci z rozszczepem podniebienia
  • WCZESNA INTERWENCJA WOBEC DZIECKA ZABURZONEGO W ROZWOJU Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu Badanie kompetencji językowych u małych dzieci z wadą słuchu Postępowanie terapeutyczno-wychowawcze wobec dziecka niepełnosprawnego wzrokowo Wspomaganie rozwoju małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem przez działania muzykoterapeutyczne Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa w wieku przedszkolnym Wczesna rehabilitacja mowy i jej znaczenie u dzieci z zespołem Downa Wczesna interwencja terapeutyczna u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym dzięki mechanizmu nauczania kierowanego poprzez Petö Wczesna diagnoza i rewalidacja dziewczynek z zespołem Retta w opinii rodziców Wczesne wykrywanie zaburzeń autystycznych w świetle koncepcji teorii umysłu ''Mali profesorowie'' czy inteligentni autyści? Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera
  • POMOC DZIECIOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI I TRUDNOŚCIAMI W ZACHOWANIU Wczesna interwencja wobec problemów emocjonalnych dziecka związanych z adaptacją do przedszkola Diagnoza i wczesna interwencja traumy dziecięcej Zaburzenia w zachowaniu dzieci. Możliwości wczesnej interwencji terapeutycznej

Czym jest znaczenie w Słownik na W .