wsparcie społeczne co to znaczy
Co znaczy w rehabilitacji i resocjalizacji?. Co to jest i praktycznych problemów wsparcia.

Czy pomocne?

Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji

Definicja z ang. Social support in the rehabilitation and social reintegration, z niem. Soziale Unterstützung bei der Rehabilitation und soziale Wiedereingliederung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UMCS, Lublin 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,325 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.62 kg
Zagadnienia: wsparcie społeczne
ISBN: ISBN 83-227-2257-5
Opis: Zamieszczone w publikacji opracowania dotyczą teoretycznych i praktycznych problemów wsparcia społecznego w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i resocjalizacji nieprzystosowanych społecznie. Łączy je wszystkie ogromna troska o właściwą organizację i prowadzenie działań wspierających realizację zadań pedagogiki specjalnej, a tym samym przyczyniających się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Adresatem książki są przede wszystkim studenci pedagogiki, w szczególności pedagogiki specjalnej, i psychologii. Kierowana jest ona także do czynnych pedagogów, psychologów, a również do rodziców i opiekunów osób potrzebujących oddziaływań rehabilitacyjnych albo resocjalizacyjnych.
Spis treści:
  • Część I. WSPARCIE SPOŁECZNE W REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Dylematy wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością Rola kompetencji (dyspozycji instrumentalnych i osobowościowych) pedagogów szczególnych we wsparciu osób rehabilitowanych i resocjalizowanych Postawy nauczycieli wobec kształcenia integracyjnego a wsparcie pedagogiczne Relacje interpersonalne w procesie wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych Ryzyko osłabienia wsparcia społecznego jako podstawowy dylemat współczesnej rehabilitacji Społeczne wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie ich integracji Problemy pedagogicznego wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w dziedzinie społecznego funkcjonowania w klasie szkolnej Interdyscyplinarna wiedza jako pkt. wyjścia do właściwej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym Społeczne wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Przypadek społeczno-ekonomiczna osób niesłyszących Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności a wieloaspektowość wsparcia Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w placówkach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zastosowanie osiągnięć dydaktyki w kształceniu uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim Turnus rehabilitacyjny dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi jako jedna z form społecznego wsparcia Warsztaty terapii zajęciowej w rehabilitacji osób niepełnosprawnych Przedmioty sieci wsparcia społecznego nauczycieli w środowisku profesjonalnym Wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji Dylematy diagnozy i pomiaru efektów wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa Wspólnoty „Wiary i Światła" jako grupy wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów Prawno-administracyjne i społeczne formy pomocy osobom niepełnosprawnym i rodzinom
  • Część II. WSPARCIE SPOŁECZNE A EFEKTYWNOŚĆ RESOCJALIZACJI PENITENCJARNEJ Wsparcie społeczne a efektywność resocjalizacji penitencjarnej Wspomaganie psychopedagogiczne i formalnoprawne pedagogów i podopiecznych z wolnościowych i zakładowych instytucji resocjalizacyjnych Kontrowersje wokół roli samooceny w procesie wykolejenia i resocjalizacji Wsparcie społeczne młodzieży zażywającej środki odurzające Postawy młodzieży wobec zjawiska uzależnień jako wyznacznik działalności profilaktycznej Psychologiczne aspekty terapii sprawców nadużyć seksualnych wobec dzieci Podkultura „grypsujących" jako grupa wsparcia w warunkach izolacji więziennej Przemoc w percepcji nieletnich przestępców Profil osobowości rodzinnych kuratorów sądowych i czynniki redukujące satysfakcję z pracy — komunikat z badań Działalność duszpasterstwa więziennego - możliwości i ograniczenia Czy rzeczywiście bezkarni! O odpowiedzialności nieletnich sprawców przestępstw Działalność resocjalizacyjna zakładu karnego typu półotwartego Wsparcie społeczne osób uzależnionych od alkoholu objętych terapią Niedomagania pomocy postpenitencjarnej wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości Wiadomości o autorach

Czym jest znaczenie w Słownik na W .