wspomaganie rozwoju uczniów co to znaczy
Co znaczy uczniów ze specjalnymi potrzebami?. Co to jest . Co to jest ze specjalnymi potrzebami.

Czy pomocne?

Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Definicja z ang. Supporting the development of pupils with special educational needs, z niem. Unterstützung bei der Entwicklung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UMCS, Lublin 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,234 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: wspomaganie rozwoju uczniów
ISBN: ISBN 83-227-1702-4
Opis:
Spis treści:
 • Wstęp
 • I. SPECJALNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ I ZABURZENIA ROZWOJOWE I Metody ICH PRZEZWYCIĘŻANIA
 • Nasilenie zjawiska specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu pośród uczniów szkół masowych w świetle wyników ankiety
 • Formy pomocy uczniom z inteligencją niższą niż przeciętna w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych
 • Charakterystyka mechanizmów pamięciowych dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną
 • Spostrzeganie siebie i innych a decentracja interpersonalna u dzieci z problemami zdrowotnymi z młodszych klas szkolnych
 • Trudności przystosowawcze uczniów dyslektycznych ujawniające się w samoocenie
 • Neurolingwistyczne programowanie jako sposób wspomagania dziecka z trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi w edukacji szkolnej
 • Wspomaganie uczniów szkoły podstawowej przejawiających trudności w nauce i zachowaniu (na przykładzie Szkoły Podstawowej im. B. Malinowskiego w Woli woj. katowickie)
 • Rola pedagoga szkolnego w zasadniczej szkole zawodowej we wspomaganiu ucznia z trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi
 • Nowe spojrzenie na rewalidację indywidualną uczniów słabo widzących z trudnościami w nauce
 • Dlaczego warto wykorzystywać komputery w rewalidacji dzieci o zaburzonym rozwoju?
 • Wspieranie rodzin dzieci zdolnych — przykładowe doświadczenia angielskie
 • //. STYMULACJA ROZWOJU OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO
 • Sposoby nauczania całościowego wykorzystywane w kształceniu dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
 • Założone a rzeczywiste funkcje podręcznika dla ucznia lekko upośledzonego umysłowo
 • Organizacja pomocy upośledzonym dzieciom w wieku przedszkolnym w Rosji
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w procesie wspomagania rozwoju dzieci głębiej upośledzonych umysłowo
 • Wpływ nauczania dwupoziomowego na wspomaganie młodzieży z upośledzeniem umysłowym
 • Rola ćwiczeń logorytmicznych w terapii pedagogicznej dzieci głębiej upośledzonych umysłowo
 • ///. ZAŁOŻENIA I REALIZACJA IDEI INTEGRACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • Wiedza nauczycieli szkół publicznych o kształceniu dzieci niepełnosprawnych
 • Modyfikacja postaw przyszłych pedagogów wobec uczniów niepełnosprawnych i ich integracji z zespołami klasowymi
 • Wspomaganie rozwoju uczniów w zespołach integracyjnych w klasach początkowych
 • Integracja a uczenie „bycia człowiekiem"
 • Podmiotowa rola rodziców w edukacji integracyjnej uczniów z wadą słuchu
 • Wychowanie słuchowe jako czynnik umożliwiający integrację społeczną osób niedosłyszących
 • Podyplomowe studium z zakresu wczesnej rehabilitacji dzieci słabo widzących i niewidomych
 • Kontakty rodziców z dzieckiem niewidomym w młodszym wieku szkolnym uczącym się w szkole specjalnej
 • Integracja uczniów niedostosowanych społecznie ze środowiskiem jako podstawa działalności profllaktyczno-resocjalizacyjnej szkoły
 • Dzieci z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego w młodszym wieku szkolnym — próba charakterystyki
 • Potrzeby terapeutyczno-edukacyjne dziewczynek z zespołem Retta a polska rzeczywistość

Czym jest znaczenie w Słownik na W .