wybrane uwarunkowania co to znaczy
Co znaczy uwarunkowania rehabilitacji osób?. Co to jest rozległą i złożoną problematykę procesu.

Czy pomocne?

Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Definicja z ang. Specific aspects of rehabilitation of persons with disabilities, z niem. Spezifische Aspekte der Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,273 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.46 kg
Zagadnienia: wybrane uwarunkowania
ISBN: ISBN 83-7308-491-6
Opis: Prezentowana publikacja stanowi próbę wprowadzenia w rozległą i złożoną problematykę procesu rehabilitacji. Złożona jest z czterech części. Proponowane opracowania prezentują zagadnienia powiązane z elementami zdrowotnymi wpływającymi na poprawę warunków funkcjonowania chorych, traktują o jakości życia niepełnosprawnych w różnym wieku, wskazują na podstawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych i terapeutyczną rolę sztuki. Wielowymiarowość działań dla dobra osób niepełnosprawnych to wiedza rozproszona w wielu specjalistycznych książkach i czasopismach. Stwarza to duże trudności dla terapeutów i opiekunów w dotarciu do nowych technik oddziaływania i pracy z chorymi. Stąd właśnie zrodził się intencja stworzenia publikacji, w której zawarte są zagadnienia o charakterze biologiczno-medycznym, psychologiczno-pedagogicznym i etyczno-moralnym. Podręcznik przeznaczona jest dla studentów kształcących się w zawodach: pedagoga (specjalnego, opiekuńczo-wychowawczego, wychowawcy w przedszkolu, nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i średnich), fizjoterapii, pielęgniarstwa, pracowników socjalnych. Publikacja powinna zainteresować również osoby pracujące z osobami niepełnosprawnymi w ośrodkach pomocowych, organizacjach pozarządowych ( również kościelnych) albo w instytucjach o charakterze integrującym środowiska.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Część I. Przedmioty ZDROWOTNE WARUNKIEM LEPSZEGO FUNKCJONOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zespół rehabilitacyjny. Specyficzne i niespecyficzne cele i zadania Poziom rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego dzieci lekko i głębiej upośledzonych umysłowo w aspekcie potrzeb oddziaływania fizjoterapeutycznego Fizjoterapia w domach pomocy społecznej Hospitalizowane dziecko upośledzone umysłowo w percepcji personelu medycznego Wizje przyszłego życia dzieci przewlekle chorych na cukrzycę Wychowanie zdrowotne wobec niepełnosprawności Promocja zdrowia a niepełnosprawność
  • Część II. JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jakość życia osób po urazie rdzenia kręgowego Style radzenia sobie w przypadkach trudnych a jakość życia osób z niepełnosprawnością narządu ruchu Seks po urazach rdzenia kręgowego Nasilenie trudności związanych z deficytem intelektualnym a jakość życia młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym Powody i następstwa ignorowania seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie Zagadnienie molestowania seksualnego jako paradygmat zignorowany w edukacji dzieci z wadą słuchu
  • Część III. POSTAWY SPOŁECZNE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Rola edukacji aksjologicznej w kształtowaniu postaw studentów fizjoterapii Moralne dylematy zawodów nastawionych na pomaganie w świetle poglądów Anthony’ego de Mello Postawy rodzicielskie a zachowanie przystosowawcze dzieci z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych Zródła i systemy kształtowania się postaw wobec osób niepełnosprawnych – badanie teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje ''Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne'', a więc nowe czasopismo polskich pedagogów
  • Część IV. SZTUKA W ROZWOJU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Percepcja sztuki jako wątek nie w pełni wykorzystany w wychowaniu osób z niepełnosprawnością Techniki parateatralne w procesie rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Działalność animacyjna pośród niepełnosprawnych Zastosowanie muzyki w Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim Czas wolny w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Czym jest znaczenie w Słownik na W .