zaburzenia rozwoju co to znaczy
Co znaczy umiejętności arytmetycznych?. Co to jest specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności.

Czy pomocne?

Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych

Definicja z ang. Disorders of arithmetic skills, z niem. Störungen des arithmetischen Fähigkeiten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,130 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.24 kg
Zagadnienia: zaburzenia rozwoju
ISBN: ISBN 83-7308-668-5
Opis: Celem prezentowanej publikacji jest ukazanie istoty specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych na tle zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych, ze wskazaniem odrębności systemów i objawów dyskalkulii rozwojowej z jednej strony, z drugiej zaś – zwróceniem uwagi na sposobność jej współwystępowania z dysleksją. Robota zawiera przegląd dotychczas prowadzonych badań nad zaburzeniami rozwoju umiejętności arytmetycznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwuje się poważny wzrost zainteresowania problematyką specyficznych trudności w uczeniu się matematyki w wielu państwach, co prowadzi do coraz nowszych odkryć i bardziej pogłębionych analiz, ukierunkowanych na wykorzystanie uzyskiwanych rezultatów w praktyce psychologicznej i pedagogicznej. Opracowanie otwiera dyskusję na temat problemów związanych z diagnozą dyskalkulii, utrudniających trafne i rzetelne jej rozpoznanie. Podręcznik jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, którymi są między innymi rodzice, nauczyciele, psychologowie, terapeuci, pedagodzy szkolni.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • 1. SPECYFICZNE ZABURZENIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH 1.1. Istota specyficznych trudności w uczeniu się 1.2. Czytanie, pisanie i dysleksja 1.3. Trudności w uczeniu się matematyki – problemy definicyjne
  • 2. DYSLEKSJA I DYSKALKULIA – ODRĘBNOŚĆ, PODOBIEŃSTWA 2.1. Wspólne i odmienne uwarunkowania obu syndromów 2.2. Językowy i pozajęzykowy aspekt matematyki 2.3. Współwystępowanie trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu
  • 3. SYMPTOMATOLOGIA ZABURZEŃ ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI ARYTMETYCZNYCH 3.1. Dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu 3.2. Prawidłowo czytające dzieci z trudnościami w matematyce 3.3. Przejawy ryzyka dyskalkulii rozwojowej
  • 4. PROBLEM DIAGNOZY DYSKALKULII ROZWOJOWEJ 4.1. Ocena osiągnięć czy zdolności? 4.2. Techniki oceny osiągnięć i umiejętności szkolnych 4.3. Testy zdolności ogólnych 4.4. Sposoby pomiaru zdolności specyficznych 4.5. Badanie kliniczna w diagnozie dyskalkulii
  • 5. POMOC DZIECIOM Z DYSKALKULIĄ W ŚWIETLE BADAŃ 5.1. Leczenie zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych a wyniki badań naukowych 5.2. Pomoc dzieciom z trudnościami w uczeniu się matematyki a doświadczenia praktyki klinicznej
  • 6. W KIERUNKU EFEKTYWNEJ EDUKACJI 6.1. Wyniki badań psychologicznych a nauczanie matematyki 6.2. Czynniki emocjonalno-motywacyjne a dyskalkulia 6.3. Renesans starych eksperymentów Bibliografia Aneks

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .