zatrudnienie zdrowiu co to znaczy
Co znaczy zdrowiu publicznym w Europie?. Co to jest w Polsce, planowanie i nieudolne wdrażanie.

Czy pomocne?

Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie

Definicja z ang. Employment in public health in Europe, z niem. Die Beschäftigung in der öffentlichen Gesundheit in Europa.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,440 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.73 kg
Zagadnienia: zatrudnienie zdrowiu
ISBN: ISBN 83-233-1817-4
Opis: Dalekie od doskonałości kierowanie systemem ochrony zdrowia w Polsce, planowanie i nieudolne wdrażanie pogarszających sytuację pseudoreform i obecne załamanie się między innymi systemów finansowania szpitali wynikają w sporym stopniu z niewłaściwego doboru decydentów wysokiego i średniego szczebla. W procesie obsadzania stanowisk decydują często względy pozamerytoryczne, a obszar kierowania ochroną zdrowia egzemplifikował w ostatnich latach niejasne zasady i katastrofalne konsekwencje niekompetentnych działań osób funkcjonujących w ramach nieformalnych układów. W kontekście tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera problem odpowiedniego wykorzystania wiedzy i umiejętności absolwentów kierunku zdrowia publicznego, któremu poświęcony był projekt Leonardo da Vinci, realizowany przez Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet w Maastricht i Uniwersytet w Sheffield. (...) Podręcznik, stanowiąc raport z wykonania tego projektu, może pełnić podwójną funkcję. Z jednej strony, zainteresowani znajdą tu szczegółowy opis oczekiwań potencjalnych i rzeczywistych pracodawców i wyniki badań samooceny absolwentów, co powinno pozwolić na racjonalizację procesu ich zatrudniania i odpowiednie modyfikacje curriculum edukacyjnego. Z drugiej strony, podręcznik ta może być traktowana jako rodzaj podręcznika, a na pewno poradnika metodycznego dla osób planujących podobne badania w ochronie zdrowia albo w innych dziedzinach. Z recenzji prof. dra hab. med. Mirosława J. Wysockiego
Spis treści:
  • Podziękowania Acknowledgements Wstęp Wprowadzenie Poprawa zatrudnienia pośród absolwentów zdrowia publicznego - kluczowe zagadnienia. Projekt pilotażowy Leonardo da Vinci ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Health care in the Netherlands: structure, problems and solutions Zdrowie publiczne i mechanizm opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii The changing face of employment in the field of public health in the UK Zdrowie publiczne a mechanizm zdrowotny w Polsce Worldwide defmitions of public health - identifying comrnon themes. Leonardo project Perspektywy badania problemu zatrudnienia absolwentów kierunku: zdrowie publiczne Profesjonalne kompetencje absolwentów kierunku: zdrowie publiczne a rynek instytucji obszaru zdrowia publicznego BADANIE OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW Oczekiwania pracodawców. Projekt badawczy - sposoby i wyniki Wykorzystanie sposoby zogniskowanego wywiadu grupowego do skonstruowania kwestionariusza na temat oczekiwań pracodawców wobec kompetencji absolwentów kierunku: zdrowie publiczne Identifying the Key Skills reąuired aby Future Public Health Professionals - Results of UK Public Health Practitioner Focus Groups Badanie oczekiwań pracodawców wobec kompetencji absolwentów: dzięki ankiety pocztowej Oczekiwania jednostek administracji rządowej jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne Oczekiwania jednostek administracji samorządowej jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne Oczekiwania świadczeniodawców jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne. Grupa ''małych'' świadczeniodawców Oczekiwania świadczeniodawców jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne. Grupa ''dużych'' świadczeniodawców Oczekiwania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne Oczekiwania instytucji płatnika jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne Oczekiwania przedstawicieli organizacji pozarządowych jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne Oczekiwania pracodawców reprezentujących pomoc społeczną jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne Role zawodowe absolwentów kierunku: zdrowie publiczne w instytucjach infrastruktury zdrowia publicznego Competences for entry-level academic public health professionals: what do employers prefer? BADANIE SAMOOCENY ABSOLWENTÓW ZDROWIA PUBLICZNEGO Badanie samooceny kompetencji absolwentów i studentów ostatniego roku kierunku: zdrowie publiczne Samoocena profesjonalnych kompetencji absolwentów kierunku: zdrowie publiczne. Wyniki drugiej części badań projektu Leonardo da Vinci SAQ - kwestionariusz samooceny profesjonalnych kompetencji A self-assessment tool for MPH graduates-results of a pre-test Utilization of the Leonardo project online public health competence self Assessment ąuestionnaire to evaluate a degree course curriculum Ocena adekwatności programów nauczania w zdrowiu publicznym w kontekście wyników przeprowadzonych badań oczekiwań pracodawców na rynku pracy. Wnioski i rekomendacje Możliwości transferu narzędzia do samooceny kompetencji na inne kierunki uniwersyteckie Zakończenie Lista autorów

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .