zbiór standardów przyjęcia co to znaczy
Co znaczy przyjęcia, opieki, socjalizacji i?. Co to jest opieki psychiatrycznej zarówno w warunkach.

Czy pomocne?

Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego

Definicja z ang. A set of standards adoption, care, socialization and discharge a patient from a mental hospital, z niem. Eine Reihe von Standards Annahme, Pflege, Vergesellschaftung und entladen einen Patienten aus einer psychiatrischen Klinik.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,102 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.21 kg
Zagadnienia: zbiór standardów przyjęcia
ISBN: ISBN 83-88063-95-2
Opis: Podręcznik obejmuje wszystkie obszary pielęgniarskiej opieki psychiatrycznej zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. Poszczególne zagadnienia omówiono w oddzielnych modułach. W każdym z nich wyodrębniono podstawowe problemy i wyzwania, które stwarzają pacjenci z zaburzeniami psychicznymi. Na tej podstawie zdefiniowano cele opieki pielęgniarskiej, a następnie metody ich realizacji. Każdy z modułów zawiera wskazówki dotyczące oceny efektywności działań pielęgniarskich. Opracowanie omawia postępowanie zarówno wobec pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi, afektywnymi, lękowymi, jak i specyficznej podgrupy, jaką stanowią pacjentki z zaburzeniami odżywiania. Wszystkie moduły (dotyczące między innymi problemów pielęgniarskich w dziedzinie psychoedukacji pacjentów psychotycznych, postępowania z pacjentami ze złośliwym zespołem neuroleptycznym i z zachowaniami agresywnymi) spełniają kryteria współczesnych procedur terapeutycznych typowych dla nowoczesnego pielęgniarstwa klinicznego. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione w formie punktów do realizacji albo tabel ułatwiających poznanie problemów. Szczególnie ważny jest praktyczny aspekt książki, która ułatwia pielęgniarkom pracującym na psychiatrii postępowanie z pacjentami psychiatrycznymi.
Spis treści:
 • STANDARD PRZYJĘCIA PACJENTA DO PORADNI I SZPITALA
 • Przyjęcie pacjenta do poradni zdrowia psychicznego
 • Psychoedukacja pacjenta, rodziny i najbliższego otoczenia w dziedzinie prawidłowego
 • spostrzegania problemów związanych z chorobą psychiczną
 • Leczenie pacjenta w oparciu o zasady i techniki elementarnej psychoterapii i udział pielęgniarki w procesie psychoterapii elementarnej
 • Działania pielęgniarki zorientowane na adaptację wstępną do warunków szpitala
 • Dalszy mechanizm adaptacji pacjenta do warunków szpitalnych
 • Działania pielęgniarki zorientowane na podtrzymanie aktywności pacjenta ze schizofrenią rezydualną
 • Opieka pielęgniarska wynikająca z kompleksowego postępowania wobec pacjenta hospitalizowanego z zespołem depresyjnym, tendencjami suicydalnymi
 • Kompleksowa opieka pielęgniarska wobec pacjenta z rozpoznanym złośliwym zespołem neuroleptycznym NMS (Neuro/eptic Malignant Syndrome)
 • Opieka pielęgniarska wobec pacjenta hospitalizowanego na oddziale psychiatrycznym, przejawiającego zachowania agresywne i gwałtowne
 • STANDARD DOKUMENTACJI PIELĘGNIARSKIEJ ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO
 • Ogólne wiadomości o pacjencie
 • wiadomości szczegółowe o pacjencie
 • Ocena ogólnego stanu psychofizycznego pacjenta/pacjentki
 • Zabiegi higieniczne
 • Karta procesu pielęgnowania
 • Badania laboratoryjne i kontrolne
 • Konsultacje
 • Leczenie farmakologiczne
 • Symptomy uboczne i powikłania terapii
 • Leczenie zabiegami elektrycznymi
 • Premedykacja
 • Psychoedukacja grupowa
 • Obserwacja zachowań chorego w nocy
 • Wskazówki dotyczące zapobiegania nawrotom choroby po aktualnej hospitalizacji
 • STANDARD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ I SOCJALIZACJI PACJENTA
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego udziału we własnej farmakoterapii
 • Opieka pielęgniarska wobec pacjenta hospitalizowanego na oddziale psychiatrycznym wskutek anoreksji
 • Opieka pielęgniarska wobec pacjenta hospitalizowanego na oddziale psychiatrycznym wskutek bulimii
 • Kształcenie umiejętności i nawyków celowego dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd
 • Kształtowanie umiejętności właściwego gospodarowania pieniędzmi
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem hospitalizowanym na oddziale psychiatrycznym z ostrymi zaburzeniami psychotycznymi wskutek nadużywania alkoholu
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego i życia towarzyskiego u hospitalizowanego pacjenta ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi
 • Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta hospitalizowanego ze zdiagnozowanymi zaburzeniami nerwicowymi
 • Opieka nad pacjentem chorym psychicznie w stanie akatyzji polekowej
 • Ostry zespół dyskinetyczny
 • Dyskinezy późne - przetrwałe
 • Opieka nad pacjentem z zespołem antycholinergicznym ośrodkowym połączonym ze stanem majaczeniowym
 • Opieka pielęgniarska wobec pacjenta hospitalizowanego na oddziale psychiatrycznym, u którego występują symptomy niepożądane w przebiegu leczenia w formie zespołu parkinsonowskiego
 • Pielęgnowanie pacjenta w zespole serotoninowym
 • STANDARD WYPISU CHOREGO ZE SZPITALA
 • Nauka zdrowotna pacjenta i najbliższej rodziny, z ukierunkowaniem na utrzymanie go w możliwie jak najdłuższym okresie remisji w środowisku zamieszkania

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .