budowa właściwości fizyczne co to znaczy
Definicja Budowa i właściwości fizyczne. Co to jest aromatycznych, jego cząsteczka musi: mieć.

Czy pomocne?

Definicja Budowa i właściwości fizyczne

Co to znaczy: Aby węglowodór został zaliczony do węglowodorów aromatycznych, jego cząsteczka musi: mieć budowę cykliczną, być płaska (orbitale walencyjne atomów węgla tworzących pierścień są w stanie hybrydyzacji sp2), posiadać wiązanie zdelokalizowane (chmura elektronowa) zawierające (4n + 2) elektronów π (reguła Hückla). Benzen i jego homologi zaliczamy do węglowodorów aromatycznych. Benzen to węglowodór o wzorze sumarycznym C6H6. Poniżej przedstawiono schemat nakładania orbitali atomowych w cząsteczce benzenu wraz z wzorem tej cząsteczki: W sześcioczłonowym pierścieniu benzenu każdy atom węgla wiąże się trwałym wiązaniem σ z dwoma sąsiednimi atomami węgla i z jednym atomem wodoru, wykorzystując w tym celu 3 hybrydy sp2. Atomy węgla leżą w wierzchołkach sześciokąta foremnego, a kąty między wiązaniami wynoszą 120°. Wiązania pomiędzy atomami węgla w pierścieniu mają jednakową długość 139 pm. Każdy atom węgla posiada jeszcze po jednym elektronie walencyjnym, którego stan opisuje orbital atomowy 2p. Te elektrony tworzą zdelokalizowane wiązanie typu π. stan hybrydyzacji orbitali walencyjnych atomów węgla w pierścieniu długość wiązania węgiel–węgiel w pierścieniu energia wiązania węgiel–węgiel w pierścieniu sp2 139 pm 490 kJ/mol Charakterystyczną właściwością węglowodorów aromatycznych jest trwałość pierścienia oraz zdolność do ulegania reakcjom substytucji. Wiadomo, że każdy z sześciu atomów wodoru w cząsteczce benzenu może ulec podstawieniu, dając ten sam produkt, tak więc atomy węgla są równocenne przy tworzeniu monopochodnej. Benzen to bezbarwna, lotna ciecz o charakterystycznym zapachu. Jest cieczą niepolarną. Stanowi dobry rozpuszczalnik innych związków organicznych, np. tłuszczy. Jest łatwopalny – pali się kopcącym płomieniem. Benzen jest toksyczny i posiada właściwości rakotwórcze.

Czym jest Budowa i właściwości fizyczne znaczenie w Słownik na B .