powietrze co to znaczy
Definicja Powietrze. Co to jest czterech głównych warstw: troposfery, stratosfery, mezosfery i.

Czy pomocne?

Definicja Powietrze

Co to znaczy: Gazowa powłoka Ziemi, czyli atmosfera, składa się z czterech głównych warstw: troposfery, stratosfery, mezosfery i termosfery przechodzącej w egzosferę. Atmosfera, w zależności od odległości od powierzchni Ziemi, ma różny objętościowy skład procentowy. Powietrze – czyli mieszanina gazów budujących atmosferę ziemską – w dolnej części atmosfery ma następujący skład: składnik powietrza [%] objętościowy stała zawartość w atmosferze azot 78,08 tlen 20,95 argon 0,93 neon 0,002 hel 0,0005 krypton 0,0001 wodór 0,00005 zmienna zawartość w atmosferze tlenek węgla(IV) 0,03 Schemat budowy atmosfery ziemskiej przedstawiono poniżej. Najważniejszymi gazami wchodzącymi w skład atmosfery, mającymi znaczenie dla życia i gospodarki człowieka, są: azot, tlen, wodór i tlenek węgla (IV). Krótką charakterystykę tych substancji przedstawiono poniżej. charakterystyka wybranych składników powietrza azot Azot został odkryty w 1772 roku przez Daniela Rutherforda. Jest bezbarwnym, bezwonnym gazem, słabo rozpuszczalnym w wodzie, o gęstości mniejszej od gęstości powietrza. Azot otrzymuje się w przemyśle w procesie frakcjonowanej destylacji powietrza, w laboratorium otrzymywany jest np. przez rozkład azotanu(III) amonu. tlen Tlen został odkryty w 1774 roku przez Josepha Prietley’a. Tlen jest pierwiastkiem występującym w dwóch odmianach alotropowych: jako tlen dwuatomowy (O2) i tlen trójatomowy, czyli ozon (O3). Tlen dwuatomowy to bezbarwny, bezwonny gaz, cięższy od powietrza.Ozon jest niebieskim gazem o charakterystycznym zapachu, w dużych ilościach jest toksyczny. W przemyśle tlen otrzymywany jest w procesie frakcjonowanej destylacji powietrza, w laboratorium otrzymywany jest z manganianu(VII) potasu, azotanu(V) potasu, chloranu(V) potasu lub tlenku rtęci(II). Substancje te poddaje się rozkładowi termicznemu. wodór Wodór został odkryty przez Henry’ego Cavendisha w 1766 roku. Jest bezbarwnym, bezwonnym gazem, nierozpuszczalnym w wodzie, ma gęstość mniejszą od gęstości powietrza. Wodór na skalę przemysłową otrzymuje się np. przez elektrolizę wody lub reakcję pary wodnej z koksem. W laboratorium wodór można otrzymywać w wyniku reakcji cynku z kwasem solnym. tlenek węgla(IV) Tlenek węgla(IV), zwyczajowo nazywany dwutlenkiem węgla, jest bezwonnym gazem, cięższym od powietrza, rozpuszczalnym w wodzie. Na skalę przemysłową otrzymywany jest z węgla kamiennego, w laboratorium – w wyniku rozkładu węglanów.

Czym jest Powietrze znaczenie w Słownik na P .