overdenture proteza co to znaczy
Co znaczy Proteza Overdenture u dentysty?. Definicja jest na filarach (implanty, odpowiednio.

Czy pomocne?

Definicja Proteza Overdenture

Definicja z ang. overdenture, z niem. Overdenture.

Co znaczy: To jest rodzaj protezy ruchomej, całkowitej, która osadzona jest na filarach (implanty, odpowiednio spreparowane swoje zęby pacjenta), dzięki czemu trzymanie się takiego rodzaju protez jest bardzo dobre.   Problemem w czasie protezowania pacjentów są choroby przyzębia. Każde uzupełnienie z założenia jest czynnikiem pogarszającym stan periodontologiczny. Etiopatogeneza utraty kości wyrostka wokół zębów z tego typu problemami włącza przedmiot urazowy. Poprawnie zaplanowane i wykonane protezy overdenture pozwalają efektywnie zahamować postęp choroby. Siły wyważające na zęby osłabione paradontologicznie w protezach overdenture mogą być efektywnie obniżone. Zalety protez overdenture - Zahamowanie resorpcji wyrostków zębodołowych W razie pozostawienia pojedynczych korzeni zębowych lub wprowadzenia implantów stopień resorpcji wyrostków zębodołowych zostaje zahamowany. Mniejsza resorpcja jest równoznaczna z zachowaniem większego pola protetycznego, a to natomiast jest równoznaczne z mniejszymi problemami w czasie protezowania. Interesujący jest fakt, iż implanty wprowadzone w żuchwie w odcinku przednim hamują (chociaż nie w rówomiernym stopniu) resorpcję także w odcinkach dystalnych. - Zachowanie filarów Negatywny stosunek długości korony do korzenia, zaburzenia zgryzu, przeciążenia to tylko wybrane czynniki prowadzące do rozchwiania zębów filarowych i utraty kości wyrostków zębodołowych. Protezy overdenture pozwalają na utrzymanie tych czynników pod kontrolą, a końcowy sukces leczenia jest przewidywalny i długoterminowy. - Poprawa stabilizacji protez Protezy overdenture, prócz wszystkich czynników stabilizujących protezy całkowite, wykorzystują także zachowane korzenie zębów czy implanty. - Lepsza retencja Retencję protez overdenture można skutecznie zwiększyć, mocując na korzeniach specjalne przedmioty retencyjne. Elementami tymi mogą być: -        Zespolenie belkowe Zespolenie belkowe (kładkowe) jest jednym z w najwyższym stopniu retencyjnych połączeń w protezach typu overdenture, opartych na implantach. Daje ono sposobność zblokowania implantów w jedną funkcjonalną całość i korzystnego rozdzielenia działających na implanty sil. Zapewnia bardzo dobre utrzymanie i stabilizację opartych na nim uzupełnień. Zespolenie belkowe jest także jednym z najtrudniejszych do wykonania (z technicznego punktu widzenia) typem połączeń w protezach overdenture. Z racji na kształt przekroju belki połączenia belkowe można podzielić na: - okrągłe - łzowe - równoległe - nietypowe Z racji na kształt połączenia filarów pomiędzy implantami: - proste (2 implanty) - łamane (większa liczba implantów) - nietypowe (V kształt, półokrągłe) Poszczególne typy różnią się od siebie zakresem swobody ruchu, jaki posiada oparta na nich proteza overdenture. W razie belek prostych o przekroju okrągłym proteza posiada największą swobodę ruchu. Okrągły kształt pozwala na ruchy obrotowe protezy wokół długiej osi samej belki. Obciążenia okluzyjne przenoszone są raczej na śluzówkę. Belki proste o ścianach równoległych i oporowym kształcie blokują obroty protezy, przenosząc siły okluzyjne w głównej mierze na implanty. Belki łzowe można określić jako belki półsztywne, które przenoszą siły na implanty i śluzówkę. Praktycznie wszystkie belki łamane są połączeniami typu sztywnego i szczególnie przy większej ilości implantów można je porównać do mostów warunkowo ruchomych, gdzie wszystkie siły okluzyjne przenoszone są bezpośrednio na implanty. -        Zespolenie kulkowe Zespolenie kulkowe oparte jest na użyciu kulkowej patrycy (filar) i metalowej lub plastikowej matrycy umieszczanej w protezie. Pozwala ono na łatwe i szybkie wykonanie protezy overdenture o dobrej retencji i stabilizacji. W razie protez na implantach rekomendowane jest wykonanie protezy i odczekanie kilku tygodni z zamontowaniem magnesów, zanim proteza nie osiądzie. Wykonanie protez overdenture na implantach wskazane jest szczególnie u pacjentów z mocną resorpcją wyrostków zębodołowych, kiedy założenie implantów o dostatecznej średnicy i długości nie jest możliwe. Z racji na łatwość utrzymania higieny protezy na magnesach wskazane są także u pacjentów starszych lub z zaburzeniami motoryki. Magnesy dają sposobność łatwego wprowadzania i usuwania protezy z j. ustnej. - inne precyzyjne przedmioty retencyjne(układy łączone na przykład belka z patrycami, belka z matrycami, i tym podobne) -        Lepsza estetyka Wykonanie protezy całkowitej, indywidualny dobór ustawienia zębów i uzupełnienie brakujacych tkanek miękkich powodują, iż w wielu przypadakach wykonanie protezy overdenture przewyższa pod różnymi względami wykonanie protez częściowych, a w niektórych sytuacjach mostów opartych na implantach. -        Lepsza okluzja sposobność łatwiejszego ustalenia wysokości zwarcia i centralnego zwarcia pozwalają dobrać bardziej korzystny w danym przypadku typ okluzji. sposobność łatwego modyfikowania protezy. Protezy overdenture, wykorzystujące dodatkowe przedmioty retencyjne, pozwalają na redukcję płyty protezy. -        Zachowanie propriorecepcji Przenoszenie sił okluzyjnych na ozębną pozwala na lepszą kontrolę neuromięśniową. Pacjenci regularnie łatwiej akceptują takie uzupełnienia. Bardziej fizjologiczne przenoszenie sił żucia. Siły żucia są rozłożone na filary i śluzówkę, co pozwala na bardziej korzystne przenoszenie tych sił. Skrócone zęby pozwalają na bardziej osiowe ich obciążenie. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż śluzówka jest mniej traumatyzowana. -        Prosta naprawa Naprawa protez overdenture nie przysparza na ogół wielu problemów. Ewentualne wydatki są rówież nieporównywalnie mniejsze niż w razie innych uzupełnień. Protezy overdenture można również łatwo modyfikować. Utrata jednego z filarów nie zmienia z reguły sytuacji wewnątrzustej. Należy tylko podścielić protezę w odpowiednim miejscu.