czynnościowy potencjał co to znaczy
Czym jest POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY. Medycyna elektrycznego błony komórkowej, będący odpowiedzią na →.

Czy pomocne?

Co to jest POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY

Definicja z ang. action potential, z niem. Aktionspotential.

Co oznacza: - chwilowy stan depolaryzacji i odwrócenia potencjału elektrycznego błony komórkowej, będący odpowiedzią na → bodziec. Czas trwania p.c. wynosi od kilku do kilkudziesięciu tysięcznych części sekundy i zależy od rodzaju komórki (a nie od rodzaju bodźca). Pojedynczy słaby bodziec działający na błonę będącą w stanie → potencjału spoczynkowego skutkuje jej częściową depolaryzację, a więc potencjał podprogowy; w krótkim czasie następuje samoistne wygaszenie tego potencjału. Większa liczba krótko po sobie następujących słabych bodźców (bodźców podprogowych) lub pojedynczy mocny bodziec skutkuje osiągnięcie poprzez błonę progu pobudliwości, tzn. takiego stopnia depolaryzacji, przy którym wyzwalany jest potencjał iglicowy. Polega on na zatrzymaniu → pompy jonowej i nagłej migracji kationów w poprzek błony, aż do zniesienia ujemnego potencjału wnętrza komórki, a nawet odwrócenia potencjału. Wygenerowanie potencjału iglicowego pociąga za sobą odpowiedź komórki na bodziec, charakterystyczną dla danego typu komórki, na przykład na wydzieleniu cząsteczki → neurohormonu na synapsie lub skurczu włókienek nerwowych. W okresie generowania potencjału iglicowego błona jest niewrażliwa na kolejne bodźce (→ refrakcja), dlatego następuje uruchomienie pompy i ponowna polaryzacja błony. Wartość potencjału iglicowego nie zależy od siły i czasu trwania bodźca. Jeżeli na błonę stale oddziałują bodźce, to odpowiedzią komórki jest salwa identycznie przebiegających p.cz.

Czym jest POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY znaczenie na Słownik na P .