digametyczna płeć co to znaczy
Digametyczna Płeć, Despiralizacja Chromosomu, Dyfuzja Ułatwiona, Dobór Naturalny, Darwina Teoria.

Medycyna D

 • Co to jest DYSYMILACJA Definicja zobacz katabolizm
 • Co to jest DUR BRZUSZNY Definicja typhi. Choroba jest przenoszona poprzez środki spożywcze i wodę
 • Co to jest DIPLOTEN Definicja zobacz mejoza
 • Co to jest DZIAŁKI KIELICHA Definicja zobacz kielich
 • Co to jest DYFTERYT Definicja zobacz błonica
 • Co to jest DENTYNA Definicja zobacz zęby, łuski gano-idalne
 • Co to jest DŁUGOPĘD Definicja wyraźnie wyróżnionych węzłach i wydłużonych międzywęźlach
 • Co to jest DOMESTYKACJA Definicja zobacz udomowienie
 • Co to jest DRZEWNIK Definicja zobacz lignina
 • Co to jest DROZOFILA Definicja zobacz muszka owocowa
 • Co to jest DWUPARCE Definicja segmencie korpusu występują po dwie pary odnóży krocznych. Zobacz pareczniki
 • Co to jest DWUPEPTYD Definicja wiązaniem peptydowym (→ peptydowe wiązanie
 • Co to jest DOWNA ZESPÓŁ Definicja chromosomu 21 pary. Objawia się między innymi upośledzeniem umysłowym, niskim wzrostem
 • Co to jest DZIWADEŁKO Definicja samodzielnego życia w wodzie poprzez krótki czas (na przykład kilkanaście godz.); po aktywnym
 • Co to jest DWUWKLĘSŁY KRĘG Definicja przedniej i tylnej. Występuje u ryb i niektórych gadów. Zobacz kręgi
 • Co to jest DYFERENCJACJA Definicja zobacz różnicowanie
 • Co to jest DYSTALNE POŁOŻENIE Definicja przykład ustalenie górnej części zawiązka liściowego lub fragmentu chromosomu odległego od
 • Co to jest DIAPSYDALNA CZASZKA Definicja skroniowe, stanowiące miejsca przyczepu mięśni poruszających żuchwę; u hatterii, krokodyli, a w
 • Co to jest DZIEDZICZENIE NIEMENDLOWSKIE Definicja zobacz dziedziczenie pozachromosomowe
 • Co to jest DYFUZJA Definicja to od stężenia większego do mniejszego). Prędkość d. jest wprost proporcjonalna do temperatury
 • Co to jest DEKSTRAN Definicja sacharozy prowadzonych poprzez wybrane drobnoustroje, uzyskiwany również syntetycznie. Używany jest
 • Co to jest DIASTEMA Definicja szczególności u gryzoni i przeżuwaczy w związku z uwstecznieniem kłów; również ogólne ustalenie
 • Co to jest DIFICERKICZNA PŁETWA Definicja zobacz płetwa ogonowa
 • Co to jest DUR PLAMISTY Definicja Choroba jest przenoszona poprzez wszy; zakażenie następuje poprzez wtarcie kału zakażonej wszy w
 • Co to jest DIASPORY Definicja powiązane zarówno z rozrodem płciowym, jak i bezpłciowym - nasiona, owoce, przetrwalniki, bulwy
 • Co to jest DEFORESTRACJA Definicja zobacz wylesianie
 • Co to jest DEFOLIACJA Definicja albo wywołane poprzez człowieka, na przykład środkami chemicznymi (defoliantami
 • Co to jest DAWCA Definicja więc ulegająca utlenieniu (reduktor w danym środowisku chemicznym); 2. w biologii i medycynie
 • Co to jest DENDROLOGIA Definicja dział botaniki ogólnej i stosowanej, którego przedmiotem są → rośliny drzewiaste
 • Co to jest DEZYNSEKCJA Definicja wykorzystywane do d. to insektycydy
 • Co to jest DEFICYT TLENOWY Definicja tkankach, na przykład w atmosferze w wysokich górach, w glebie o słabej porowatości albo zalanej
 • Co to jest DALTONIZM Definicja rozróżniania barw czerwonej i zielonej w wyniku nieprawidłowego składu barwników w → czopkach
 • Co to jest DEFICJENCJA Definicja zobacz delecja
 • Co to jest DEFEKACJA Definicja nie biorących udziału w metabolizmie. W sensie biochemicznym d. nie jest wydalaniem ani
 • Co to jest DEKSTRYNY Definicja rozkładu polisacharydów, zarówno pod działaniem enzymów, jak i in vitro, z powodu kwaśnej hydrolizy
 • Co to jest DENDRYTY Definicja komórki. Zakończenie dendrytu jest wrażliwe na odpowiednie → neurohormony wydzielane poprzez
 • Co to jest DEHYDROGENAZA PIROGRONIANOWA Definicja w procesie oddychania tlenowego; hamowany poprzez ATP
 • Co to jest DEKARBOKSYLAZY Definicja COOH bez udziału cząsteczek wody. Na przykład d. pirogronianowa u drożdży, katalizująca w warunkach
 • Co to jest DEHYDRATAZA Definicja substancji, na przykład d. jabłczanowa, przekształcająca jabłczan w szczawiooctan. Zobacz cykl
 • Co to jest DUTKA Definicja mięśniami mogącymi zmieniać kąt ułożenia pióra względem osi ciała ptaka
 • Co to jest DEZYNFEKCJA Definicja promieniowanie UV) albo chemicznymi (etanol, spirytus salicylowy, jodyna i tym podobne
 • Co to jest DEKARBOKSYLACJA Definicja mechanizm odłączania dwutlenku węgla od cząsteczki substratu
 • Co to jest DEM Definicja kolei kojarzenie się z osobnikami sąsiednich d. jest mniejsze
 • Co to jest DEHYDRATACJA Definicja substancją. Jeżeli woda była związana fizycznie, d. zachodzi pod działaniem podwyższonej
 • Co to jest DRAPIEŻNICTWO Definicja innych zwierząt. Do d. nie zalicza się pasożytnictwa. W sensie potocznym do drapieżników zwykle nie
 • Co to jest DIASTAZA Definicja enzym rozkładający skrobię na dwucukier maltozę
 • Co to jest DETRYTUSOFAGI Definicja ślimaki, larwy wielu owadów, nicienie, liczne grzyby
 • Co to jest DESMOSOMY Definicja mocno spajające sąsiadujące ze sobą komórki
 • Co to jest DETRYTUS Definicja organizmów, tworząca osad na dnie zbiorników wodnych albo w powierzchniowej części gleby
 • Co to jest DETOKSYKACJA Definicja odpowiedzialnym za d. jest wątroba. Na poziomie komórkowym kluczowy udział w procesach d. ma →
 • Co to jest DEWON Definicja zobacz ery geologiczne
 • Co to jest DIAPAUZA Definicja zjawiska niewielkiego sezonowego obniżenia metabolizmu u zwierząt (sen zimowy albo letni), lub
 • Co to jest DESTRUENCI Definicja zobacz reducenci
 • Co to jest DEZOKSYRYBONUKLEINOWY KWAS Definicja zobacz DNA
 • Co to jest DEZOKSYRYBOZA Definicja różni się brakiem tlenu przy drugim atomie węgla (H zamiast grupy OH
 • Co to jest DWOINKI Definicja komórkach grupujących się po dwie, na przykład gonokok, a więc dwoinka rzeżączki
 • Co to jest DETERMINACJA PŁCI FENOTYPOWA Definicja wewnętrznego; na przykład u szczetnicy (Bonellia) wolno żyjące larwy nie są zróżnicowane płciowo
 • Co to jest DETERGENTY Definicja możliwe jest rozproszenie (emulgacja) nierozpuszczalnych biopolimerów w środowisku wodnym. W
 • Co to jest DIAFRAGMA Definicja zobacz przepona
 • Co to jest DISACHARYD Definicja połączonych wiązaniem glikozydowym. D. może mieć właściwości redukujące, jeżeli co najmniej jedna z
 • Co to jest DEWIACJA Definicja zobacz filembriogenezy teoria
 • Co to jest D¬WIGACZ Definicja zobacz atlas
 • Co to jest DERATYZACJA Definicja przedsięwzięcia sanitarne mające na celu usuwanie gryzoni, w szczególności szczurów
 • Co to jest DIAKINEZA Definicja zobacz mejoza
 • Co to jest DIKTIOSOM Definicja kilku albo kilkunastu spłaszczonych cystern otoczonych małymi pęcherzykami wydzielniczymi. D
 • Co to jest DOBÓR KREWNIACZY Definicja spokrewnionych, tzn. mających maksymalnie podobny zbiór alleli
 • Co to jest DIPLEURULA Definicja się w larwę właściwą dla danej gromady
 • Co to jest DUPLIKACJA Definicja jeden z systemów powstawania nowych genów
 • Co to jest DIPLOIDALNY Definicja genomy); w komórce d. każdemu chromosomowi odpowiada chromosom homologiczny
 • Co to jest DRZEWO GENEALOGICZNE Definicja systematyczne grupowane są na zasadzie pokrewieństwa, wywnioskowanego na podstawie porównania
 • Co to jest DNO KWIATOWE Definicja przedmioty budujące kwiat. Środkowy obszar d.k. zajmuje słupek (albo sporo słupków). W kwiatach
 • Co to jest DIPLOFAZA Definicja w komórkach jąder o diploidalnej liczbie chromosomów; d. zaczyna się od stworzenia zygoty, kończy
 • Co to jest DIPLONTY Definicja przemiana pokoleń; bezpośrednio z powodu mejozy powstają gamety, które są jedynymi komórkami
 • Co to jest DOMINACJA Definicja jednego osobnika w stadzie nad pozostałymi; występuje u gromadnie żyjących stawonogów i kręgowców
 • Co to jest DINOFITY Definicja Komórka okryta jest celulozową ścianą komórkową o postaci pancerzyka, gdzie występują dwie bruzdy
 • Co to jest DIKARION Definicja występujących w tej samej komórce, a pochodzących z dwóch różnych organizmów rodzicielskich. Zobacz
 • Co to jest DOJRZEWANIE KOMÓREK PŁCIOWYCH Definicja zobacz oogeneza, spermatogeneza
 • Co to jest DOMINACJA WIERZCHOŁKOWA Definicja wierzchołek pędu głównego, uwarunkowane działaniem wysokich stężeń → auksyny wytwarzanej poprzez
 • Co to jest DORSALNY Definicja organów u roślin (na przykład liści) strona d. to strona odosiowa (fizjologicznie to jest
 • Co to jest DOBÓR NATURALNY STABILIZUJˇCY Definicja a eliminujący wszelakie wartości skrajne; działa w populacjach, które w długo nie zmieniających
 • Co to jest DOPAMINA Definicja kluczowym miejscem produkcji d. jest śródmózgowie. Z niedoborem d. związana jest między innymi
 • Co to jest DOBÓR NATURALNY RÓŻNICUJˇCY Definicja średniej dla danej populacji, a eliminujący wartości pośrednie; ten typ doboru działa w populacji
 • Co to jest DOBÓR NATURALNY KIERUNKOWY Definicja dla danej populacji (w jednym z kierunków). W wyniku tego w kolejnych pokoleniach nastąpi
 • Co to jest DOŚWIADCZENIE KONTROLNE Definicja różniące się od niego tylko jednym wskaźnikiem. Dzięki d.k. możliwa jest ocena wpływu pojedynczego
 • Co to jest DOCZESNA Definicja jest silnie zrośnięta z kosmówką
 • Co to jest DREWNIENIE Definicja komórkowych → ligniną. Zachodzi w komórkach, które skończyły swój przyrost i wiąże się z
 • Co to jest DWUDYSZNE RYBY Definicja trzy rodzaje: płazak (w Ameryce Płd.), prapłetwiec (w Afryce) i rogoząb (w Australii). D.r
 • Co to jest DWUNASTNICA Definicja część jelita cienkiego, do której uchodzą przewody trzustkowe i wątrobowe (żółciowe); treść
 • Co to jest DWULIŚCIENNE ROŚLINY Definicja nazwa. Różne formy życiowe - od jednorocznych roślin zielnych po drzewa. Liście przeważnie
 • Co to jest DRUZY Definicja zlepione w jedną nieregularną bryłę wypełniającą znaczną część wakuoli; d. stanowią
 • Co to jest DWUWARSTWOWCE Definicja zwierzęta, u których nie występuje mezoderma, a tym samym jedyną jamą ciała jest blastocel; d
 • Co to jest DRUGI UKŁAD SYGNALIZACYJNY Definicja informacji występujący tylko u człowieka, opierający na posługiwaniu się mową i pismem. definicja d
 • Co to jest DYMORFIZM PŁCIOWY Definicja samicą. D.p. jest szczególnie silnie wyróżniony u ssaków, ptaków i owadów
 • Co to jest DZIˇSŁO Definicja kości szczęk. Zawiera nerwy i naczynia krwionośne
 • Co to jest DWUŚRODOWISKOWE RYBY Definicja słodkich. Zobacz katadromiczne ryby, anadromiczne ryby
 • Co to jest DZIEDZICZENIE Definicja dziedziczną jest → DNA. Odcinki DNA niosące informację o cechach organizmu (a więc geny) są
 • Co to jest DYSYMILANTY Definicja zgromadziły organizmy autotroficzne
 • Co to jest DYWERGENCJA Definicja homologicznych do pełnienia odmiennych funkcji, na przykład różnicowanie budowy kończyn u różnych
 • Co to jest DYSJUNKCJA Definicja siostrzanych w anafazie podziału jądra komórkowego; 2. w biogeografii: nieciągłość zasięgu
 • Co to jest DZIOBAK Definicja Tasmanii; posiada szeroki, spłaszczony dziób. Temperatura ciała bardziej zmienna niż u łożyskowców
 • Co to jest DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE Definicja zobacz dziedziczenie pozachromosomowe
 • Co to jest DZIEWORÓDZTWO Definicja zobacz partenogeneza
 • Co to jest DWUPŁCIOWOŚĆ Definicja zobacz hermafrodytyzm
 • Co to jest DZIKI TYP Definicja w naturalnej populacji; na przykład u muszki owocowej d.t. w odniesieniu do barwy oczu to osobnik o
 • Co to jest DZIÓB Definicja żółwie) i niektórych stekowców (dziobak); służy do obrony, pobierania i odcedzania pokarmu, budowy
 • Co to jest DŻUL Definicja siłę 1 newtona na drodze 1 m, w kierunku działania tej siły. Dżul ( albo kilodżul, a więc 1000
 • Co to jest DŻUMA Definicja z gryzoni (na przykład szczurów) na człowieka poprzez pchły. Objawia się bardzo wysoką gorączką i
 • Co to jest DWUCUKRY Definicja cukrów prostych albo działania enzymów rozbijających łańcuchy wielocukrowcowe (polisacharydowe), na
 • Co to jest DRYF GENETYCZNY Definicja populacji: zmiany częstości alleli nie są rezultatem działania doboru naturalnego, ale konsekwencją
 • Co to jest DEGRANULACJA Definicja na przykład d. komórki tucznej (→ tuczne komórki) po przyłączeniu się alergenu do dwóch cząsteczek
 • Co to jest DATOWANIE GEOLOGICZNE Definicja opierały się na pomiarach grubości następnych warstw i na założeniu, iż dzisiejszy przebieg
 • Co to jest DZIESIĘCIONOGI Definicja Głowa i tułów osłonięte są sztywną skorupą; od tułowia odchodzi dziesięć par odnóży krocznych i
 • Co to jest DWUOBOKLEŻNA WIˇZKA PRZEWODZˇCA Definicja zawierająca dwa (a nie jeden) pokłady floemu. Podobnie jak w zwykłej wiązce obokleżnej
 • Co to jest DEHYDROGENAZY Definicja odłączeniu atomów wodoru od cząsteczek substratu; d. mogące wykorzystywać tlen jako akceptor
 • Co to jest DIKARIOFAZA Definicja następująca po kopulacji gametangiów (u workowców) albo różnoimiennych strzępek (u podstawczaków
 • Co to jest DERMATOGEN Definicja wierzchołku wzrostu korzenia albo pędu dająca początek skórce (epidermie). Zobacz peryblem, plerom
 • Co to jest DETERMINIZM Definicja przyrodzie mają charakter przyczynowo?skutkowy i są ściśle podporządkowane nieuchronnym
 • Co to jest DROBNOUSTROJE Definicja pochodzenia i o różnych cechach biochemicznych; obserwacje d. wymagają użycia mikroskopów
 • Co to jest DOJRZAŁOŚĆ PŁCIOWA Definicja gamety. Samice są zdolne do składania jaj albo zajścia w ciążę. D.p. towarzyszy pełne rozwinięcie
 • Co to jest DZIESIĘCIORNICE Definicja gatunki osiągają ogromne wymiary (długość głowy z tułowiem może wynosić nawet kilkanaście, a
 • Co to jest DWUTLENEK WĘGLA Definicja powstający również w procesie abiotycznego rozkładu albo płomieniowego spalania substancji
 • Co to jest DEDYFERENCJACJA Definicja fizjologicznie do stanu przypominającego stan embrionalny (u roślin - do stanu merystematycznego
 • Co to jest DNA Definicja nukleotydów, występujący w formie → helisy utworzonej z dwóch łańcuchów spiralnie okręconych wokół
 • Co to jest DEGENERACJA Definicja organizmu jako całości; 2. zanik struktury i funkcji całego narządu albo jego części w procesie
 • Co to jest DEZAMINACJA Definicja transferaz. Mechanizmy d. aminokwasów, zachodzące raczej w wątrobie i nerkach, pozwalają
 • Co to jest DEPLAZMOLIZA Definicja komórka, uprzednio splazmolizowana, zostanie umieszczona w roztworze hipotonicznym. Dzięki
 • Co to jest DIALIZA Definicja wielkością cząsteczek, wykorzystująca błony selektywnie przepuszczalne, pozwalające na dyfuzję
 • Co to jest DŻUNGLA Definicja podrównikowej; Afryka, Ameryka Płd., Azja (od Cejlonu po Indochiny), Indonezja, Archipelag Malajski
 • Co to jest DŁUG TLENOWY Definicja wysiłku. W tym czasie ATP, niezbędny do skurczu mięśni, jest produkowany dzięki rozpadowi →
 • Co to jest DRYF KONTYNENTÓW Definicja ona, iż kontynenty nie zajmowały stale tego samego położenia na kuli ziemskiej, ale w przeszłości
 • Co to jest DOMINACJA CZĘŚCIOWA Definicja częściowo maskuje działanie allelu ustępującego. Na przykład u niektórych odmian groszku pachnącego
 • Co to jest DWUPIENNOŚĆ Definicja okazach roślin. D. mszaków i d. paprotników (→ przedrośle) polega na występowaniu
 • Co to jest DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE Definicja zlokalizowanych poza chromosomami; zachodzi szczególnie u mikroorganizmów - przez plazmidy, lecz
 • Co to jest DOŚWIADCZENIE NAUKOWE Definicja kontrolowanych warunkach, przewidywań wysnutych na podstawie tej hipotezy
 • Co to jest DYSKOBLASTULA Definicja telolecytalnego u gadów i ptaków. Jednowarstwowa d. zajmuje niewielką przestrzeń pozbawioną żółtka
 • Co to jest DEZINTEGRACJA Definicja funkcjonalnych powiązań pomiędzy elementami większej całości; może być procesem normalnym, na
 • Co to jest DENATURACJA Definicja trzeciorzędowej) białek, kwasów nukleinowych i innych makromolekuł pod wpływem wysokiej temperatury
 • Co to jest DYSTROFICZNE JEZIORO Definicja jest gromadzenie się znacznych ilości kwasów humusowych i brak dopływu soli mineralnych. Wskutek
 • Co to jest DOKREWNY UKŁAD Definicja wydzielających do krwi → hormony. D.u. tworzy czynnościową całość, której poszczególne przedmioty
 • Co to jest DEPOLARYZACJA Definicja został niekorzystny potencjał jej wewnętrznej strony (→ potencjał spoczynkowy); w warunkach
 • Co to jest DROŻDŻE Definicja do workowców. To są organizmy jednokomórkowe, kształtu owalnego do kulistego, rozmnażające się
 • Co to jest DENDROCHRONOLOGIA Definicja między innymi wnioskować o wieku drzew (na podstawie liczby pierścieni) i o zmianach klimatycznych
 • Co to jest DETERMINACJA PŁCI GENOTYPOWA Definicja uwarunkowanie płci organizmu poprzez obecność określonych genów związanych z → chromosomami płci
 • Co to jest DOJRZEWANIE Definicja poprzez organizm dojrzałości płciowej; 2. zmiany zachodzące w owocach i nasionach w ostatnich
 • Co to jest DELAMINACJA Definicja tkance, gdy płaszczyzny podziałów komórek przebiegają stycznie do powierzchni tkanki (bez migracji
 • Co to jest DINOZAURY Definicja dwóch luźno spokrewnionych grup: Saurischia (gadziomiednicowych) i Ornitischia (ptasiomiednicowych
 • Co to jest DOLLA PRAWO Definicja iż organizmy zmienione z powodu ewolucji nie mogą wrócić do stanu wyjściowego, nawet gdyby żyły w
 • Co to jest DOBÓR SZTUCZNY Definicja polega na krzyżowaniu osobników mających pożądane poprzez hodowcę cechy morfologiczne albo
 • Co to jest DELECJA Definicja się: deficjencję (d. terminalna), polegającą na utracie końcowego fragmentu chromosomu, i d
 • Co to jest DZIEDZICZENIE CECH NABYTYCH Definicja wpływem oddziaływania czynników środowiskowych. Wysunął ją Lamarck; również Darwin dopuszczał taką
 • Co to jest DŻDŻOWNICE Definicja odżywiają się grudkami ziemi i trawią zawartą w niej materię organiczną. Ciało dż. pokryte jest
 • Co to jest DREWNO Definicja u drzew i krzewów, formującego zwartą twardą tkankę wypełniającą niemal całe wnętrze (pod korą
 • Co to jest DARWINA TEORIA Definicja powstawania nowych gatunków i przebieg ewolucji, ogłoszona poprzez Karola Darwina w 1859 r
 • Co to jest DOBÓR NATURALNY Definicja działa bezpośrednio na fenotypy, a pośrednio na genotypy. Osobniki o cechach bardziej korzystnych w
 • Co to jest DYFUZJA UŁATWIONA Definicja zachodzące w kierunku zgodnym z gradientem stężeń, ale przyspieszone dzięki obecności specyficznych
 • Co to jest DESPIRALIZACJA CHROMOSOMU Definicja prowadzące do powiększenia długości chromosomu i pomniejszenia jego grubości; despiralizacja
 • Co to jest DIGAMETYCZNA PŁEĆ Definicja albo samicę dwóch rodzajów gamet warunkujących płeć. U ssaków i muszki owocowej digametyczny jest

Definicje medyczne

Lekarz medycyny. Medycyna uzdrawia. Szybkie leczenie choroby. Medycyna pracy.

Medyczne Digametyczna Płeć, Despiralizacja Chromosomu, Dyfuzja Ułatwiona, Dobór Naturalny, Darwina Teoria, Drewno, Dżdżownice, Dziedziczenie Cech Nabytych, Delecja leczenie.

Medycyna Digametyczna Płeć, Despiralizacja Chromosomu, Dyfuzja lekarz.