zawodu wykonywania prawo co to znaczy
Co znaczy Prawo Wykonywania Zawodu. Czym jest Okręgową Radę Lekarską nie wg uznania a na podstawie.

Czy pomocne?

Definicja Prawo Wykonywania Zawodu

Definicja z ang. Law Practice of Profession, z niem. Law Practice von Beruf.

Co to znaczy: Przyznawanie
jest przyznawane na czas nieokreślony poprzez Okręgową Radę Lekarską nie wg uznania a na podstawie spełnienia warunków:
obywatel Polski,
dyplom wydany poprzez szkołę wyższą w Polsce albo państwo UE+zatwierdzenie go poprzez RP,
pełna umiejętność prawna - osoba pełnoletnia,która nie została częściowo ani kompletnie ubezwłasnowolniona,
potwierdzenie dobrego stanu zdrowia,
postawa etyczna - wyciąg z rejestru skazanych,
odbycie stażu podyplomowego,
pozytywne zdanie LDEPu,
uchwała w kwestii wydania prawa wykonywania zawodu powinna zostać wydana niezwłocznie,nie później niż w ciągu 3 miesięcy.skargi wnosi się do sądu administracyjnego a odwołania kieruje do Naczelnej Porady Lekarskiej.
Ograniczenie/Zawieszenie
weryfikację przeprowadza samorząd lekarski,
niewykonywanie zawodu - doktor ma 5 lat na powrót do zawodu,po dłuższym okresie musi odbyć przeszkolenie na własny wydatek,lecz nie traci prawa wykonywania zawodu aczkolwiek ono jest ograniczane do czasu odbycia przeszkolenia,
/czas liczony jest od:uzyskania dyplomu,ukończenia stażu,zaprzestania pracy/,
niedostateczne przygotowanie - gdy istnieje podejrzenie o braku odpowiedniego przygotowania poprzez lekarza do wykonywania zawodu albo nieodbycia przeszkolenia,powoływana jest komisja w celu jego zbadania,
niezdolność wywołana stanem zdrowia - komisja wydaje orzeczenie dla okręgowej porady lekarskiej o ograniczeniu albo zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na czas trwania niezdolności.wniosek o uchylenie uchwały może zostać złożony nie wcześniej niż po ustaniu przyczyn zawieszenia albo ograniczenia i po upływie 6 miesięcy od podjęcia uchwały,
Odebranie
z mocy prawa - utrata obywatelstwa Polski,częściowe albo całkowite ubezwłasnowolnienie,upływ czasu na jaki przyznane zostało prawo w razie ograniczonego prawa,
na mocy orzeczenia:
sądu lekarskiego orzekającego o odpowiedzialności lekarza za naruszenie zasad etyki i deontologii lekarskiej
sądu powszechnego orzekającego w kwestii karnej,

Czym jest Prawo Wykonywania Zawodu znaczenie w Słownik na P .